Dokumendid ja vormid

Otsingutulemuste nägemiseks vali märksõna(d) ja/või kasuta tekstipõhist otsingut.
Filtreeri märksõna abil
Kohus
Kohtute dokumendid
Menetluse liik
Kohtusse pöördujale
Lühikirjeldus
Kui võlgnik on abielus ja ka abikaasal on makseraskused, on abikaasadel võimalik esitada ühine avaldus enda makseraskuste lahendamiseks.
Failid
Abikaasade või registreeritud elukaaslaste ühine maksejõuetusavaldus
Märksõnad
Avaldused ja taotlused, Harju Maakohus, Pärnu Maakohus, Tartu Maakohus, Viru Maakohus
Lühikirjeldus
Avaldus on mõeldud ringkonnakohtule esitamiseks nii halduskohtumenetluses kui ka tsiviilkohtumenetluses apellatsioonkaebusest loobumiseks. Avalduses tuleb märkida esitamise kuupäev, ringkonnakohtu nimi, kuhu avaldus esitatakse ja kohtuasja number. Samuti info apellandi ja vastustaja kohta, kohtuasja nime ja loobumise asjaolud.
Failid
avaldus_apellatsioonkaebusest_loobumiseks.docx
Märksõnad
Avaldused ja taotlused, Tallinna Ringkonnakohus, Tartu Ringkonnakohus, Halduskohtumenetlus, Tsiviilkohtumenetlus
Lühikirjeldus
Dokumendid tuleb edastada maakohtute menetlusposti aadressile. Rohkem infot täitemenetluse kohta leiab Justiitsministeeriumi veebilehelt.
Failid
Avalduse näidisvorm kohtusse pöördumiseks_0.docx
Märksõnad
Avaldused ja taotlused, Harju Maakohus, Pärnu Maakohus, Tartu Maakohus, Viru Maakohus
Lühikirjeldus
Aruandes tuleb märkida tsiviilasja number, eestkostja andmed, eestkostetava andmed, eestkostetava sissetulekud ja vara ning temale tehtavad kulutused; samuti eestkostja ülesannete täitmine. Võimalik on lisada aruandesse lisasid.
Failid
Eestkoste aruande vorm_täisealine Eestkoste aruande vorm_alaealine
Märksõnad
Avaldused ja taotlused, Dokumentide vormistamine, Tsiviilkohtumenetlus
Lühikirjeldus
Esimese ja teise astme kohtute arengukava on pikaajaline plaan, mis sisaldab kohtute eesmärke ja nende saavutamiseks vajalikke tegevusi.
Failid
Esimese_ja_teise_astme_kohtute_arengukava.pdf
Märksõnad
Arengukavad, Harju Maakohus, Pärnu Maakohus, Tallinna Halduskohus, Tallinna Ringkonnakohus, Tartu Halduskohus, Tartu Maakohus, Tartu Ringkonnakohus, Viru Maakohus
Lühikirjeldus
Taotluses tuleb märkida taotleja andmed, menetlusabi taotlemise asjaolud ja täpne ülevaade taotleja ja tema perekonna majanduslikust seisundist.
Failid
fuusilise_isiku_menetlusabi_taotlus.docx
Märksõnad
Avaldused ja taotlused, Halduskohtumenetlus, Tsiviilkohtumenetlus
Lühikirjeldus
Hagi ehk hagiavaldus on pöördumine maakohtu poole tsiviilkohtumenetluse alustamiseks. Hagiavalduses tuleb märkida hagihind, andmed hageja ja kostja kohta, hageja nõue, tõendid ja info selle kohta, kuidas soovitakse hagi menetleda.
Failid
hagiavaldus.docx
Märksõnad
Avaldused ja taotlused, Harju Maakohus, Pärnu Maakohus, Tartu Maakohus, Viru Maakohus, Tsiviilkohtumenetlus
Lühikirjeldus
Hagiavalduses tuleb märkida hagi hind, andmed hageja, kostja ja lahutamise protsessi kohta. Samuti ühiste alaealiste laste andmed, tõendid ning kuidas soovitakse asja menetleda.
Failid
hagiavaldus_abielu_lahutamiseks.docx
Märksõnad
Avaldused ja taotlused, Harju Maakohus, Pärnu Maakohus, Tartu Maakohus, Viru Maakohus, Tsiviilkohtumenetlus
Lühikirjeldus
Hagiavalduses tuleb märkida hagi hind, andmed hageja, kostja ja lahutamise protsessi kohta. Samuti ühisvara nimekiri ja hageja nõue selles osas, ühiste alaealiste laste andmed, tõendid ning kuidas soovitakse asja menetleda.
Failid
hagiavaldus_abielu_lahutamiseks_uhisvara_jagamise_noudega.docx
Märksõnad
Avaldused ja taotlused, Harju Maakohus, Pärnu Maakohus, Tartu Maakohus, Viru Maakohus, Tsiviilkohtumenetlus
Lühikirjeldus
Lühikirjeldus Avalduses tuleb esitada andmed hageja ja kostja kohta, elatise nõude põhjendus, vanemate varaline seisund, lapse vajaduste loetelu, hagi ese, tõendid ja soov, kuidas hagi menetletakse.
Failid
hagiavaldus_lapsele_elatise_valjamoistmiseks.docx
Märksõnad
Avaldused ja taotlused, Harju Maakohus, Pärnu Maakohus, Tartu Maakohus, Viru Maakohus, Tsiviilkohtumenetlus
Lühikirjeldus
Avalduses tuleb esitada andmed hageja ja kostja kohta, elatise nõude põhjendus, vanemate varaline seisund, lapse vajaduste loetelu, hagi ese, tõendid ja soov, kuidas hagi menetletakse.
Failid
hagiavaldus_taisealisele_oppivale_lapsele_elatise_valjamoistmiseks_0.docx
Märksõnad
Avaldused ja taotlused, Harju Maakohus, Pärnu Maakohus, Tartu Maakohus, Viru Maakohus, Tsiviilkohtumenetlus
Lühikirjeldus
Hagist loobudes tuleb avalduses märkida esitamise kuupäev, kohtu nimi, kuhu avaldus esitatakse ja kohtuasja number. Samuti hageja ja kostja andmed, hagi pealkiri, hagist loobumise asjaolud ja menetluskulud. Täpsem juhis on dokumendi lõpus.
Failid
Hagist_loobumise_avaldus.rtf
Märksõnad
Avaldused ja taotlused, Harju Maakohus, Pärnu Maakohus, Tartu Maakohus, Viru Maakohus, Tsiviilkohtumenetlus
Lühikirjeldus
Avalduses tuleb märkida esitamise kuupäev, kohtu nimi, kuhu avaldus esitatakse, asja menetleva kohtuniku nimi, kohtuasja number ning taotluse alus, selgitus ja allkiri. Täpsem täitmisjuhis on dokumendi lõpus.
Failid
avaldus_menetluse_lopetamiseks_haldusasjas.rtf
Märksõnad
Avaldused ja taotlused, Tallinna Halduskohus, Tartu Halduskohus, Halduskohtumenetlus
Lühikirjeldus
Halduskohtusse võib esitada vabas vormis kaebuse, kus siiski tuleb märkida kohtu nimi, kaebaja ja vastustaja kohta andmed ning kaebuse sisu - andmed vaieldava haldusakti kohta, kaebuse nõue ja selle faktiline põhjendus ning millal kaebaja antud haldusaktist teada sai. Lisada saab ka muud taotlused.
Failid
kaebus_halduskohtule (1).docx
Märksõnad
Avaldused ja taotlused, Tallinna Halduskohus, Tartu Halduskohus, Halduskohtumenetlus
Lühikirjeldus
Halduskohtute eelarved ja lõppenud aasta eelarve täitmine.
Lühikirjeldus
Taotluses tuleb märkida taotleja andmed, menetlusabi taotlemise asjaolud ja täpne ülevaade taotleja majanduslikust seisundist.
Failid
juriidilise_isiku_menetlusabi_taotlus.docx
Märksõnad
Avaldused ja taotlused, Halduskohtumenetlus, Tsiviilkohtumenetlus
Lühikirjeldus
Avalduses tuleb märkida esitamise kuupäev, kohtu nimi, kuhu avaldus esitatakse, asja menetleva kohtuniku nimi, kohtuasja number ning loobumise asjaolud ja allkiri. Täpsem juhis on dokumendi lõpus.
Failid
kaebusest_loobumise_avalduse_vorm.rtf
Märksõnad
Avaldused ja taotlused, Tallinna Halduskohus, Tartu Halduskohus, Halduskohtumenetlus
Lühikirjeldus
Avalduses tuleb märkida esitamise kuupäev, kohtuasja number ja kohtu nimi, kuhu avaldus esitatakse. Samuti taotluse esitamise põhjused ja tõendite loetelu. Täpsemalt saab lugeda dokumendi lõpust.
Failid
kohtuistungi_edasilukkamise_taotluse_vorm_tsiviilasjades.doc
Märksõnad
Avaldused ja taotlused, Tsiviilkohtumenetlus
Lühikirjeldus
Taotluses tuleb märkida halduskohtu nimi, aadress, kohtuniku nimi ja kohtuasja number. Samuti edasilükkamise palve asjaolud ja tõendid. Samuti võib lisada lisasid.
Failid
kohtuistungi_edasilukkamise_taotlus_haldusasjades.docx
Märksõnad
Avaldused ja taotlused, Halduskohtumenetlus
Lühikirjeldus
Kantuna soovist edendada kohtumenetluse tõhusust on kohtunike, prokuröride ja advokaatide osalusel koostatud ning kokku lepitud suunised parima käitumistava loomiseks kohtuasjade ajamisel, omavahelises suhtluses ja suhtluses avalikkusega.
Failid
Parima_praktika_edendamine.pdf
Märksõnad
Kohtumenetluse parima praktika suunised
Lühikirjeldus
Kohtute haldamine peab kohtute seaduse alusel toimuma nii, et kohtunikel on võimalus sõltumatult õigust mõista, kohtusüsteemis on õigusemõistmiseks vajalikud töötingimused, kohtuteenistujad on piisava väljaõppega ning õigusemõistmine on riigis kättesaadav.
Failid
128. protokoll 08.03.2024 127. protokoll 8.12.2023 126.protokoll 5.-6.10.2023 125.protokoll 02.06.2023 124. protokoll 10.03.2023 123.protokoll 09.12.2022 122. protokoll, 23.09.2022 121. protokoll, 8.-9.09.2022 120. protokoll, 13.05.2022 119. protokoll 11.03.2022 118. protokoll 19.11.2021 117. protokoll 16.-17.09.2021_0.pdf 116. protokoll, 14.05.2021 (elektrooniline istung) 115. protokoll, 19.03.2021 (elektrooniline istung) 114. protokoll 19.02.2021 (elektrooniline istung).pdf 113. protokoll 02.-05.02.2021 (elektrooniline istung).pdf 112. protokoll 10.12.2020.pdf 111. protokoll 09.-10.09 2020.pdf 110. protokoll 20.05.2020 (elektrooniline istung).pdf 109. protokoll 26.03.2020 (elektrooniline istung).pdf 108. protokoll 16.03.2020 (elektrooniline istung).pdf 107. protokoll 13.12.2019.pdf 106. protokoll 20.09.2019.pdf 105. protokoll 29.-30.05.2019.pdf 104. protokoll 28.03.2019.pdf 103. protokoll 07.12.2018.pdf 102. protokoll 29.10-01.11.2018 (elektrooniline istung).pdf 101. protokoll 10.10-17.10.2018 (elektrooniline istung).pdf 100. protokoll 21.09.2018.pdf 99. protokoll 13.09.2018.pdf 98. protokoll 31.05-01.06.2018.pdf 97. protokoll 02.03.2018.pdf 96. protokoll 08.12.2017.pdf 95. protokoll 29.09.2017.pdf 94. protokoll 01.-02.06.2017.pdf 93. protokoll 24.03.2017.pdf 92. protokoll 09.12.2016.pdf 91. protokoll 18.-26.10.2016 (elektrooniline istung).pdf 90. protokoll 30.09.2016.pdf 89. protokoll 02.-03.06.2016.pdf 88. protokoll 23.-30.03.2016 (elektrooniline istung).pdf 87. protokoll 11.03.2016.pdf 86. protokoll 03.-10.02.2016 (elektrooniline istung).pdf 85. protokoll 22.12.2015.pdf 84. protokoll 11.12.2015.pdf 83. protokoll 18.09.2015.pdf 82. protokoll 22.05.2015.pdf 81. protokoll 08.05.2015.pdf 80. protokoll 13.03.2015.pdf 79. protokoll 12.12.2014.pdf 78. protokoll 31.10.2014.pdf 77. protokoll 19.09.2014.pdf 76. protokoll 29.05-06.06.2014 (elektrooniline istung).pdf 75. protokoll 22.-23.05.2014.pdf 74. protokoll 24.04.2014.pdf 73. protokoll 14.03.2014.pdf 72. protokoll 13.12.2013.pdf 71. protokoll 11.10.2013.pdf 70. protokoll 23.05-24.05.2013.pdf 69. protokoll 05.04.2013.pdf 68. protokoll 01.03-18.03.2013 (elektrooniline istung).pdf 67. protokoll 14.12.2012.pdf 66. protokoll 20.-21.09.2012.pdf 65. protokoll 02.-17.08.2012 (elektrooniline istung).pdf 64. protokoll 21.06-28.06.2012 (elektrooniline istung).pdf 63. protokoll 25.05.2012.pdf 62. protokoll 16.03.2012.pdf 61. protokoll 31.01-07.02.2012 (elektrooniline istung).pdf 60. protokoll 16.12.2011.pdf 59. protokoll 15.-16.09.2011 58. protokoll 20.05.2011.pdf 57. protokoll 04.-15.04.2011 (elektrooniline istung).pdf 56. protokoll 18.03.2011.pdf 55. protokoll 10.12.2010.pdf 54. protokoll 16.-17.09.2010.pdf 53. protokoll 03.-13.08.2010.pdf 52. protokoll 18.06.2010.pdf 51. protokoll 14.05.2010.pdf 50. protokoll 12.03.2010.pdf 49. protokoll 18.12.2009.pdf 48. protokoll 19.11.2009.pdf 47. protokoll 28.09.2009 (elektrooniline istung).pdf 46. protokoll 28.09.2009.pdf 45. protokoll 17.-18.09.2009.pdf 44. protokoll 05.06.2009 (elektrooniline istung).pdf 43. protokoll 15.05.2009.pdf 42. protokoll 13.03.2009.pdf 41. protokoll 06.03.2009.pdf 40. protokoll 20.02-2.03.2009.pdf 39. protokoll 06.12.2009 (elektrooniline istung).pdf 38. protokoll 11.-12.12.2008.pdf 37. protokoll 18.09.2008.pdf 36. protokoll 23.05.2008.pdf 35. protokoll 28.03.2008.pdf 34. protokoll 14.12.2007.pdf 33. protokoll 27.-28.09.2007.pdf 32. protokoll 25.05.2007.pdf 31. protokoll 01.12.2006.pdf 30. protokoll 14.-15.09.2006.pdf 29. protokoll 19.05.2006.pdf 28. protokoll 28.04.2006 (elektrooniline istung).pdf 27. protokoll 17.03.2006.pdf 26. protokoll 10.02.2006.pdf 25. protokoll 01.02.2006.pdf 24. protokoll 02.12.2005.pdf 23. protokoll 04.11.2005.pdf 22. protokoll 08.-09.09.2005.pdf 21. protokoll 27.05.2005.pdf 20. protokoll 19.04.2005 (elektrooniline istung).pdf 19. protokoll 04.03.2005.pdf 18. protokoll 24.12.2004 (elektrooniline istung).pdf 17. protokoll 30.09-01.10.2004.pdf 16. protokoll 31.08.2004.pdf 15. protokoll 21.06.2004.pdf 14. protokoll 31.05.2004.pdf 13. protokoll 23.03.2003.pdf 12. protokoll 25.02.2004.pdf 11. protokoll 12.11.2003.pdf 10. protokoll 12.09.2003.pdf 9. protokoll 29.08.2003.pdf 8. protokoll 20.06.2003.pdf 7. protokoll 19.05.2003.pdf 6. protokoll 10.04.2003.pdf 5. protokoll 13.02.2003.pdf 4. protokoll 24.12.2002 (elektrooniline istung).pdf 4. protokoll 17.12.2002.pdf 3. protokoll 28.11.2002.pdf 2. protokoll 29.10.2002.pdf 1. protokoll 02.10.2002.pdf
Märksõnad
Lühikirjeldus
Kohtute kodukorrad on leitavad eraldi dokumentidena. Maa-, haldus- ja ringkonnakohtu kohtuteenistujate ülesandeid, kohtu asjaajamise korda ja kohtu muud töökorraldust reguleerib Maa-, haldus- ja ringkonnakohtu kantselei kodukord.
Failid
Tallinna_HK_kodukord.pdf TartuHK_kodukord.pdf TartuMK_kodukord.pdf TartuRNK_kodukord_2019.pdf ViruMK_kodukord.pdf Tallinna RNK kodukord 17.05.2023 seisuga.pdf HarjuMK_kodukord_2023.pdf Pärnu Maakohtu kodukord.pdf
Märksõnad
Kodukorrad, Harju Maakohus, Pärnu Maakohus, Tallinna Halduskohus, Tallinna Ringkonnakohus, Tartu Halduskohus, Tartu Maakohus, Tartu Ringkonnakohus, Viru Maakohus
Lühikirjeldus
Vastavalt avaliku teenistuse seaduse paragrahvile 119 avalikustatakse alates 2015. aastast ametnike palgaandmed avaliku teenistuse palgakorralduse kesksel veebilehel. Lisaks leiab kõrvalt esimese ja teise astme kohtute kohtuteenistujate palgajuhendi.
Failid
Palgajuhend_0.pdf
Märksõnad
Palgad, Harju Maakohus, Pärnu Maakohus, Tallinna Halduskohus, Tallinna Ringkonnakohus, Tartu Halduskohus, Tartu Maakohus, Tartu Ringkonnakohus, Viru Maakohus
Lühikirjeldus
Kvaliteedijuhtimine on protsess, millega soovitakse saavutada kliendi või üldisemalt huvipoole rahulolu organisatsiooni poolt pakutava väärtusega.
Lühikirjeldus
Võlgniku vastuväide maksekäsu kiirmenetluses, samuti võlgniku andmete loetelu sissetuleku, vara ja majandusliku seisundi kohta (elatisnõudega maksekäsu kiirmenetluse korral) esitatakse kohtule justiitsministri määrusega kehtestatud dokumendiblanketil.
Lühikirjeldus
Registriosakond hõlmab äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri ning kommertspandiregistri asju.
Lühikirjeldus
Avalduses tuleb märkida andmed riigilõivu tasumise ja tagastamise kohta. Täpsem juhis on dokumendi lõpus.
Failid
Riigilõivu tagastamise avaldus tsiviilkohtupidamises
Märksõnad
Avaldused ja taotlused, Riigilõivu tagastamise taotlus, Harju Maakohus, Pärnu Maakohus, Tartu Maakohus, Viru Maakohus, Tsiviilkohtumenetlus
Lühikirjeldus
Riigilõivu tagastamiseks halduskohtumenetluses tuleb avalduses märkida esitamise kuupäev, kohtu nimi, kuhu avaldus esitatakse, asja menetleva kohtuniku nimi, kohtuasja number ning andmed riigilõivu maksmise ja tagastamise kohta. Täpsem juhis on dokumendi lõpus.
Failid
riigiloivu_tagastamise_avalduse_vorm_halduskohtumenetluses.rtf
Märksõnad
Riigilõivu tagastamise taotlus, Tallinna Halduskohus, Tartu Halduskohus, Halduskohtumenetlus
Lühikirjeldus
Halduskohtumenetluses riigilõivu vabastamise taotluses tuleb märkida kohtu ja kohtuniku nimi ning haldusasja number. Samuti info taotleja kohta, summa suurus ning kirjeldada taotleja ja tema perekonnaliikmete isikliku ja majandusliku seisundit.
Failid
riigiloivust_vabastamise_taotlus_haldusasjades.docx
Märksõnad
Avaldused ja taotlused, Tallinna Halduskohus, Tartu Halduskohus, Halduskohtumenetlus
Lühikirjeldus
Ringkonnakohtute eelarved ja lõppenud aasta eelarve täitmine.
Lühikirjeldus
Tallinna Halduskohtu ametijuhendid: kohtujurist, kohtuistungi sekretär, kohtuistungi vanemsekretär, nooremreferent, referent, vanemreferent, konsultant ja esimehe abi.
Lühikirjeldus
Riigi õigusabi saamise taotlus esitatakse eesti keeles või inglise keeles. Eestis enamlevinud muus keeles esitatud taotluse tõlkimise korraldab menetleja. Selleks, et saada riigi õigusabi, tuleb esitada taotlus riigi õigusabi saamiseks elukohajärgsesse maakohtusse. Taotlusele lisaks tuleb esitada ka majandusliku seisundi teatis.
Failid
taotlus_riigi_oigusabi_saamiseks.doc majandusliku_seisundi_teatis.doc
Märksõnad
Avaldused ja taotlused, Harju Maakohus, Pärnu Maakohus, Tartu Maakohus, Viru Maakohus
Lühikirjeldus
Tartu Halduskohtu ametijuhendid: kohtujurist, kohtuistungi sekretär, kohtuistungi vanemsekretär, esimehe abi, kantselei juhataja, referent, konsultant ning Jõhvi kohtumaja referent; I ja II astme kohtute andmekaitse- ja avaliku teabe spetsialist.