13. Mai 2022
Kohtute haldamise nõukoja (KHN) tänasel istungil arutati justiitsminister Maris Lauriga riigieelarve 2023–2026 prioriteete. Vastuvõetud resolutsiooni kohaselt peab KHN oluliseks kohtute töökoormusega toimetulekuks ja mõistliku menetlusaja tagamiseks luua juurde neli ringkonnakohtuniku ametikohta ja eraldada lisaraha vajaliku tugipersonali värbamiseks.
13. aprill 2022
Justiitsminister kuulutas välja konkursi 11 kohtunikukohale – kuus neist Harju Maakohtusse (neli süüteovaldkonda, kaks tsiviili), üks Pärnu Maakohtusse (süüteovaldkond), kolm Tartu Maakohtusse (üks süüteovaldkonda, kaks tsiviili) ja üks Tallinna Halduskohtusse. Kandideerimistähtaeg on 11. mai.
24. märts 2022
Tartu Maakohus mõistis täna, 24. märtsil õigeks Matti Maimetsa, keda prokuratuur süüdistas kahes ametialases kuriteos. Matti Maimetsa süüdistati karistusseadustiku (KarS) § 294 lg 2 p-de 1,2 ja § 3001 lg 2 järgi kahe ametialase kuriteo toimepanemises. Süüdistusest tulenevalt tuli kohtul esmalt tuvastada, kas Matti Maimets oli ametiisik või mitte.

Enimotsitud lingid

Istungite kava
Avalik e-toimik
Kohtulahendid
Istungite kava

Istungite kava

Kohtuistungite toimumise aeg ja koht avaldatakse kohtute infosüsteemis, Riigi Teatajast on võimalik neid otsida. Kohtuistungite aja ja koha andmeid avalikustatakse menetlusseadustikes sätestatud tähtaegadel.

Halduskohtumenetluses eemaldatakse kohtuistungi toimumise aeg avalikult veebilehelt 30 päeva möödumisel kohtuistungi toimumisest. Tsiviilkohtumenetluses ja kriminaalmenetluses on võimalik otsida kuni 7 päeva tagasi toimunud istungeid.

Avalik e-toimik

Avalik e-toimik

E-toimik võimaldab menetlusosalistel ja nende esindajatel osaleda tsiviil-, haldus-, kriminaal- ja väärteomenetluses elektrooniliselt. Sealhulgas saab esitada maksekäsu kiirmenetluse avaldusi võla ja elatise nõudes.

Menetlusosalistel on võimalik jälgida menetluse käiku, võtta vastu ja esitada dokumente ning tutvuda digitaalse kohtutoimikuga (tsiviil- ja halduskohtu asjades).

Lisaks saab e-toimiku vahendusel teha päringuid karistusregistrisse.

Kohtulahendid

Kohtulahendid

Avalikud kohtulahendid on kättesaadavad elektroonilisest Riigi Teatajast. Andmekogud teevad avalikkusele haldus-, väärteo-, tsiviil- ja kriminaalasjade lahendid kättesaadavaks pärast nende jõustumist juhul, kui lahendi suhtes ei ole rakendatud seadusega ette nähtud avaldamispiiranguid. 

Dokumendid ja vormid

Otsingutulemuste nägemiseks vali märksõna(d) ja/või kasuta tekstipõhist otsingut.