15. Mai 2024
Tartu Maakohus mõistis Paul Tammerti süüdi tegevusloata ja keelatud majandustegevuses, mis on toime pandud tervishoiuteenusega seotud tegevusalal ning määras talle karistuseks ühe aasta vangistust. Karistust ei pöörata täitmisele, kui P. Tammert ei pane kaheaastase katseaja jooksul toime uut kuritegu ning täidab talle kriminaalhooldusega kaasnevaid nõudeid.
6. Mai 2024
Tartu Maakohus tunnistas Gerda Jušini süüdi ettevaatamatuse tõttu kahe hukkunuga liiklusõnnetuse põhjustamises ja mõistis talle karistuseks kolm aastat vangistust. Kohus otsustas jätta mõistetud vangistuse täitmisele pööramata, kui G. Jušin ei pane kolme aasta ja kuuekuulise katseaja kestel toime uut kuritegu. Lisakaristusena otsustas kohus võtta G. Jušinilt ära üheks aastaks sõiduki juhtimise õiguse.
26. aprill 2024
Põllupidajatele oli antud Keskkonnaameti korraldusega õigus teostada 2024. aasta kevadperioodil koos mitteletaalse heidutusega haneliste (suur-laukhani, valgepõsk-lagle ja kanada lagle) letaalset heidutusjahti. Halduskohus peatas 1. aprillil Keskkonnaameti korralduse täitmise ajutiselt kuni 30. aprillini, et ära kuulata ka teiste menetlusosaliste seisukoht esialgse õiguskaitse taotluse osas. Tegemist oli kiireloomulise taotlusega, mille osas tuli kohtul võtta kiiresti esialgne seisukoht, et ära hoida tagasipöördumatuid tagajärgi.

Enimotsitud lingid

Istungite kava
Avalik e-toimik
Kohtulahendid
Istungite kava

Istungite kava

Kohtuistungite toimumise aeg ja koht avaldatakse kohtute infosüsteemis, Riigi Teatajast on võimalik neid otsida. Kohtuistungite aja ja koha andmeid avalikustatakse menetlusseadustikes sätestatud tähtaegadel.

Halduskohtumenetluses eemaldatakse kohtuistungi toimumise aeg avalikult veebilehelt 30 päeva möödumisel kohtuistungi toimumisest. Tsiviilkohtumenetluses ja kriminaalmenetluses on võimalik otsida kuni 7 päeva tagasi toimunud istungeid.

Avalik e-toimik

Avalik e-toimik

E-toimik võimaldab menetlusosalistel ja nende esindajatel osaleda tsiviil-, haldus-, kriminaal- ja väärteomenetluses elektrooniliselt. Sealhulgas saab esitada maksekäsu kiirmenetluse avaldusi võla ja elatise nõudes.

Menetlusosalistel on võimalik jälgida menetluse käiku, võtta vastu ja esitada dokumente ning tutvuda digitaalse kohtutoimikuga (tsiviil- ja halduskohtu asjades).

Lisaks saab e-toimiku vahendusel teha päringuid karistusregistrisse.

Kohtulahendid

Kohtulahendid

Avalikud kohtulahendid on kättesaadavad elektroonilisest Riigi Teatajast. Andmekogud teevad avalikkusele haldus-, väärteo-, tsiviil- ja kriminaalasjade lahendid kättesaadavaks pärast nende jõustumist juhul, kui lahendi suhtes ei ole rakendatud seadusega ette nähtud avaldamispiiranguid. 

Dokumendid ja vormid

Otsingutulemuste nägemiseks vali märksõna(d) ja/või kasuta tekstipõhist otsingut.