21. veebruar 2024
Tartu Maakohus otsustas tühistada Politsei-ja Piirivalveameti Keskkriminaalpolitsei Korruptsioonikuritegude büroo Lõuna talituse otsuse, millega Raul Eametsa karistati toimingupiirangu rikkumise eest rahatrahviga 400 eurot. Kohus otsustas väärteomenetluse Raul Eametsa suhtes lõpetada, kuna sellel teol puuduvad väärteo tunnused.
20. veebruar 2024
Lääneranna Vallavolikogu võttis 24.03.2022 vastu otsuse „Lääneranna valla haridusasutuste ümberkorraldamine“, millega otsustas mh lõpetada Metsküla kooli tegevuse iseseisva asutusena. 15. aprillil 2023 jõustus määrus, millega eemaldati Lääneranna elukohajärgsete koolide loetelust Metsküla kool.
6. veebruar 2024
Tartu Ringkonnakohus jättis Tartu Maakohtu 2022. aasta 14. detsembri otsuse muutmata ja prokuratuuri apellatsiooni rahuldamata, millega mõisteti endine Tartu abilinnapea Kajar Lember ja kaassüüdistatav Tuuli Tiro kõikides süüdistustes õigeks. Kajar Lemberit süüdistatakse toimingupiirangu rikkumises ja altkäemaksu võtmises, kaassüüdistavat Tuuli Tiro altkäemaksu andmises.

Enimotsitud lingid

Istungite kava
Avalik e-toimik
Kohtulahendid
Istungite kava

Istungite kava

Kohtuistungite toimumise aeg ja koht avaldatakse kohtute infosüsteemis, Riigi Teatajast on võimalik neid otsida. Kohtuistungite aja ja koha andmeid avalikustatakse menetlusseadustikes sätestatud tähtaegadel.

Halduskohtumenetluses eemaldatakse kohtuistungi toimumise aeg avalikult veebilehelt 30 päeva möödumisel kohtuistungi toimumisest. Tsiviilkohtumenetluses ja kriminaalmenetluses on võimalik otsida kuni 7 päeva tagasi toimunud istungeid.

Avalik e-toimik

Avalik e-toimik

E-toimik võimaldab menetlusosalistel ja nende esindajatel osaleda tsiviil-, haldus-, kriminaal- ja väärteomenetluses elektrooniliselt. Sealhulgas saab esitada maksekäsu kiirmenetluse avaldusi võla ja elatise nõudes.

Menetlusosalistel on võimalik jälgida menetluse käiku, võtta vastu ja esitada dokumente ning tutvuda digitaalse kohtutoimikuga (tsiviil- ja halduskohtu asjades).

Lisaks saab e-toimiku vahendusel teha päringuid karistusregistrisse.

Kohtulahendid

Kohtulahendid

Avalikud kohtulahendid on kättesaadavad elektroonilisest Riigi Teatajast. Andmekogud teevad avalikkusele haldus-, väärteo-, tsiviil- ja kriminaalasjade lahendid kättesaadavaks pärast nende jõustumist juhul, kui lahendi suhtes ei ole rakendatud seadusega ette nähtud avaldamispiiranguid. 

Dokumendid ja vormid

Otsingutulemuste nägemiseks vali märksõna(d) ja/või kasuta tekstipõhist otsingut.