Riigilõivu tasumine ja tagastamine

Riigilõiv

Riigilõivuks nimetatakse menetlustoimingu tegemise eest Eesti Vabariigile tasutavat rahasummat. Riigilõivuga seonduvat reguleerib tsiviilkohtumenetluse seadustik (TsMS), halduskohtumenetluse seadustik (HKMS) ja riigilõivuseadus (RLS).

Riigilõiv tuleb tasuda toimingu tegemiseks ette. Kui riigilõivu ei tasuta, määrab kohus tähtaja riigilõivu tasumiseks, selle tähtajaks tasumata jätmisel jäetakse avaldus menetlusse võtmata või läbi vaatamata.

Tsiviilkohtumenetluses tuleb riigilõivu tasuda:

 • hagilt, vastuhagilt ja iseseisva nõudega kolmanda isiku hagilt;
 • avalduselt hagita menetluses ja kohtu omal algatusel tehtud toimingult;
 • apellatsioonkaebuselt ja ringkonnakohtule esitatavalt määruskaebuselt.

Riigilõivu suurus sõltub tsiviilasja hinnast, kui seaduses ei ole ette nähtud teisiti. Riigilõivu tsiviilasjades tasutakse vastavalt riigilõivuseaduse 5. peatükis ja riigilõivuseaduse Lisas 1 sätestatule.

Halduskohtumenetluses tuleb kaebuse esitamisel tasuda üldjuhul riigilõivu 20 eurot. Täpsemalt ja erisustest saab lugeda riigilõivuseaduse § 60.

Milliste toimingute eest riigilõivu ei võeta ning millised isikud on riigilõivu tasumisest vabastatud, seda reguleerib riigilõivuseaduse § 22.

Kontod ja viitenumbrid

Kohtuasjade toimingute riigilõivud, osakapitali deposiidid, tagatised ja kautsjonid tasutakse rahandusministeeriumi kontodele:

 • SEB Pank - a/a EE571010220229377229 (SWIFT: EEUHEE2X)
 • Swedbank - a/a EE062200221059223099 (SWIFT: HABAEE2X)
 • Luminor Bank - a/a EE221700017003510302 (SWIFT: RIKOEE22)
 • LHV Pank - a/a EE567700771003819792 (BIC/SWIFT: LHVBEE22)

Nendele kontodele tasutud summad kajastuvad e-maksuametis/e-tollis isiku riigilõivu ja tagatiste kontol.

Riigilõivude tasumisel tuleb üldjuhul kasutada kohtust saadud unikaalset viitenumbrit. Juhul, kui Teile ei ole kohtulahendiga või menetlussüsteemist konkreetse riigilõivunõude tasumiseks unikaalset viitenumbrit antud, siis viitenumbrit ei kasutata ning riigilõivu tasumisel tuleb märkida maksedokumendile selle toimingu täpne nimetus, mille eest riigilõiv tasutakse. Viitenumbrit ei kasutata ka juhul, kui riigilõiv tasutakse enne toimingu tegemise taotlemist.

Dokumendi esitamisel avaliku e-toimiku vahendusel on võimalik ka seonduvad kohtukulud kohe pangalingi kaudu tasuda, lisada maksekorraldus juba tasutud kohtukulude osas või saada makse tegemiseks vajalik unikaalne viitenumber ja teha makse väljaspool e-toimikut. Avalikus e-toimikus läbi pangalingi tehtud maksed on kohe seotud unikaalse viitenumbriga. Kõik avalikus e-toimikus märgitud kohtukulu nõuded kajastuvad ka e-maksuametis/e-tollis isiku riigilõivu ja tagatiste kontol.

Kohtute lahenditega välja mõistetud avalik õiguslike rahaliste nõuete tasumiseks tuleb kasutada lahendis toodud pangakonto numbrit ning konkreetsele nõudele antud unikaalset viitenumbrit. Tasutud summad kajastuvad maksukohustuslaste registris oleval maksja ettemaksukontol või riigilõivu ja tagatiste ettemaksukontol. Nõuet on võimalik tasuda Maksu- ja Tolliameti pangakontodele läbi e-maksuameti/e-tolli ja internetipanga kaudu ning pangakontorist.

Soovitame riigilõivude tasumisel olla tähelepanelik, kuna kontonumbrid on erinevad kohtutega seotud lõivude, muude lõivude ja muude riigiasutustele makstavate summade ning kohtu poolt sundtäidetavate nõuete puhul.

Lisainfot riigilõivude kohta leiab ka Rahandusministeeriumi lehelt.

Riigilõivu tagastamine

Tulenevalt riigilõivuseaduse § 12 lg 1 on riigilõivu tasunud isikul teatud juhtudel õigus taotleda riigilõivu võtjalt riigilõivu tagastamist.

Kui olete tasunud riigilõivu valele kontole, vale viitenumbriga, vajalikust rohkem või on teil muul põhjusel õigus riigilõivu tagastamist taotleda, siis peate riigilõivu tagasi saamiseks esitama kirjaliku avalduse. Kirjalik avaldus tuleb esitada kohtule, kellele riigilõiv tasuti:

Avaldus võib olla esitatud vabas vormis või selleks ettenähtud vormis.

Vabas vormis avaldus peab sisaldama alljärgnevaid andmeid:

 • riigilõivu tasunud füüsilise isiku ees-ja perekonnanimi ning isikukood või selle puudumisel isiku sünnikuupäev, juriidilise isiku puhul juriidilise isiku nimi ja registrikood;
 • panga nimi ja riigilõivu maksja kontonumber, millelt makse sooritati;
 • makse sooritamise kuupäev;
 • riigilõivu võtnud asutuse nimi;
 • riigilõivu laekumise koht (panga nimetus, kontonumber, viitenumber);
 • toimingu nimetus, mille eest soovitakse riigilõivu tagastamist, riigilõivu summa ja tagastamise alus;
 • riigilõivu tagastamise koht (panga nimetus, kontonumber, konto omaniku nimi ja isikukood või registrikood);
 • taotluse esitamise kuupäev ja taotleja allkiri.

Riigilõivu tagastamise nõue lõpeb kahe aasta möödumisel selle aasta lõpust, millal riigilõiv tasuti.

Riigilõiv kuulub osaliselt või täielikult tagastamisele, kui:

 • riigilõivu on tasutud ettenähtust suuremas summas (enamtasutud osas kuulub tagastamisele);
 • kui riigilõiv on tasutud valele riigilõivu võtjale või toimingu eest, mille tegemist ei taotletud;
 • esitatud taotlus või avaldus jäetakse läbi vaatamata;
 • riigilõivu on tasunud isik, kes on vabastatud riigilõivu tasumisest;
 • kui isik võtab toimingu tegemise taotluse tagasi enne taotluse läbivaatamist;
 • esinevad muud seaduses sätestatud alused.

Riigilõivu võtja teeb otsuse riigilõivu tagastamise kohta ja tagastab riigilõivu 30 kalendripäeva jooksul taotluse saamise päevast arvates.

Riigilõivu tagastamise taotlust ei vaadata läbi, kui:

 • puudub teave riigilõivu tasumise kohta;
 • taotluse kohta on tehtud riigilõivu võtja otsus või kohtumäärus;
 • riigilõivu tagastamise nõue on lõppenud.