Info kannatanule

Kes on kannatanu?

Kannatanu on isik, keda või kelle õigusi on kuriteoga kahjustatud. Kuriteoga isiku surma põhjustamise korral on kannatanuks ka tema lähedased. Kannatanul võib kohtumenetluses olla esindaja. Kui kannatanu soovib esindajat, ent tal pole piisavalt vahendeid esindaja palkamiseks, saab ta taotleda kohtult riigi õigusabi korras esindaja määramist. Kannatanul on kohtumenetluses hulgaliselt õigusi, muuhulgas õigus osaleda kohtuasja arutamisel, tutvuda toimiku materjalidega, esitada erinevaid taotlusi, anda nõusolek kokkuleppemenetluse kohaldamiseks või sellest keelduda ning kaevata asjas tehtud kohtuotsus edasi. Kannatanu taotlusel võib kohus kannatanu õiguste kaitseks kohaldada ka isikuvastases või alaealise vastu toime pandud kuriteos süüdimõistetule lähenemiskeeldu kuni kolmeks aastaks.

Tsiviilhagi esitamine

Kannatanul on õigus esitada kriminaalmenetluses tsiviilhagi ehk kuriteoga tekitatud tagajärje heastamise või tekitatud kahju hüvitamise nõue, mille kohus lahendab kriminaalasja raames. Kui kannatanu kriminaalmenetluses tsiviilhagi ei esita või kui kohus selle läbi vaatamata jätab, võib kannatanu esitada sama nõude tema õigusi rikkunud isiku vastu tsiviilkohtumenetluses. Tsiviilhagi läbivaatamine kriminaalmenetluses on riigilõivuvaba, välja arvatud tsiviilhagi mittevaralise kahju hüvitamise nõudes, kui see ei tulene kehavigastuse või terviserikke tekitamisest või toitja surma põhjustamisest.

Kui kannatanu on esitanud tsiviilhagi, ent ei ilmu kohtuistungile, siis juhul kui kohus leiab, et tsiviilhagi ei ole võimalik ilma kannatanuta läbi vaadata, jäetakse tsiviilhagi läbi vaatamata, millisel juhul on kannatanul õigus sama hagiga pöörduda kohtusse tsiviilkohtumenetluse seadustikus sätestatud korras. Kui tsiviilhagi on esitatud tsiviilkostja vastu, siis tsiviilkostja kohtuistungile ilmumata jäämine ei takista kohtulikku arutamist ega tsiviilhagi läbivaatamist. Ent kui kohus leiab, et tsiviilhagi ei ole võimalik tsiviilkostjata läbi vaadata, jäetakse tsiviilhagi kriminaalmenetluses läbi vaatamata.

Kuriteoohvri infoleht

Kuriteoohvri infolehel on detailselt selgitatud, missugused õigused on kuriteoohvril. Kui oled kuriteost teada andnud, on sul võimalik saada tuge, sul on õigus väärikale ja lugupidavale kohtlemisele ning ohvrikogemuse leevendamiseks pakutakse sulle mitmesugust abi.