Kohtute haldamise nõukoda

19. aprill 2021

Kohtute haldamine peab kohtute seaduse alusel toimuma nii, et kohtunikel on võimalus sõltumatult õigust mõista, kohtusüsteemis on õigusemõistmiseks vajalikud töötingimused, kohtuteenistujad on piisava väljaõppega ning õigusemõistmine on riigis kättesaadav.

Esimese ja teise astme kohtuid haldab justiitsministeerium koostöös kohtute haldamise nõukojaga, mis on kohtusüsteemi juhtimiseks moodustatud nõuandev kogu. Riigi olulisemad ning kogu kohtusüsteemi hõlmavad kohtute haldamist puudutavad otsused arutatakse eelnevalt läbi ning kinnitatakse just kohtute haldamise nõukojas.

Kohtute haldamise nõukojas on 11 liiget, sinna kuuluvad riigikohtu esimees, viis kohtunike täiskogu poolt kolmeks aastaks valitud kohtunikku, kaks Riigikogu liiget, riigi peaprokurör ja advokatuuri esimees ning õiguskantsler või tema esindaja. Justiitsminister või tema esindaja osaleb nõukojas sõnaõigusega. Nõukoja tööd juhib Riigikohtu esimees.

Kohtute haldamise nõukoja kohtunikest liikmed on Merit Helm, Ivo Pilving, Kristjan Siigur, Virgo Saarmets ja Tanel Saar ning asendusliikmed Anu Uritam, Sten Lind ja Juhan Sarv. Lisaks kohtunikele kuuluvad nõukotta õiguskantsler Ülle Madise, vandeadvokaat Toomas Vaher, peaprokurör Andres Parmas, Riigikogu liikmed Eduard Odinets ja Hendrik Johannes Terras ning asendusliikmena Anastassia Kovalenko-Kõlvart. Nõukoja tööd juhib Riigikohtu esimees Villu Kõve.

Kohtute haldamise nõukoda:

  • annab eelneva seisukoha justiitsministri koostatud esimese ja teise astme kohtute aastaeelarvete kujundamise ja muutmise põhimõtete kohta;
  • annab arvamuse riigikohtuniku vabale kohale kandideerivate isikute kohta ja kohtunike ametist vabastamise kohta;
  • arutab eelnevalt läbi Riigikohtu esimehe iga aasta kevadel parlamendile esitatava ülevaate kohtukorralduse, õigusemõistmise ja seaduste ühetaolise kohaldamise kohta.

Olulisemad justiitsministri otsused, mis tehakse kohtute haldamise nõukoja nõusolekul:

  • esimese ja teise astme kohtu kohtunike arvu määramine;
  • esimese ja teise astme kohtu tööpiirkonna, struktuuri ning asukoha määramine;
  • esimese ja teise astme kohtu esimehe ametisse nimetamine ja ennetähtaegne vabastamine

Kohtute haldamise nõukoja kodukorra leiab SIIT

Failid