Kohtusüsteem on kolmeastmeline

Kohtusüsteemi ülesehitus

Eesti kohtusüsteem koosneb neljast maakohtust, kahest halduskohtust, kahest ringkonnakohtust ja Riigikohtust. Maakohtud ja halduskohtud on esimese astme kohtud, ringkonnakohtud on apellatsioonkohtud ning Tartus asuv Riigikohus on kassatsioonkohus ja ühtlasi põhiseaduslikkuse järelevalve kohus.

Maa-, haldus- ja ringkonnakohtud on justiitsministeeriumi haldusalas, ministrile annab haldamisel nõu Riigikohtu esimehe juhitav kohtute haldamise nõukoda.

Riigikohus on esimese ja teise astme kohtutest eraldatud, tal on eraldiseisev eelarve ja struktuur. Lisaks on Riigikohtu pädevuses ka mõningad kogu kohtusüsteemi puudutavad ülesanded, sealhulgas kohtunike valimine ja kohtunike koolituse korraldamine.

Riigikohtu üldkogu teeb Vabariigi Presidendile ettepaneku esimese ja teise astme kohtunike ametisse nimetamiseks. Riigikohtu kohtunikud nimetab ametisse Riigikogu Riigikohtu esimehe ettepanekul ja Riigikohtu esimehe nimetab ametisse Riigikogu presidendi ettepanekul.

Riigikohus teenindab ka kohtunike omavalitsusorganeid: kohtunikueksamikomisjoni, koolitusnõukogu ja distsiplinaarkolleegiumi. Kohtunike omavalitsusorganite liikmed valitakse kohtunike täiskogul, mis käib üldjuhul koos iga aasta veebruaris.

1. jaanuari 2021 seisuga on Eestis ametis 241 kohtunikku, täitmata kohtunikukohti on kaks.

Kohtu juhtimine

Kohtuasutust juhivad paralleelselt kohtu esimees ja kohtudirektor. Esimene vastutab õigusemõistmise korrakohase toimimise eest, direktor on kohtuasutuse haldusjuht. Nii esimehe kui ka direktori nimetab justiitsminister, kuid esimehe nimetamiseks on vaja ära kuulata kohtu üldkogu arvamus ja saada kohtute haldamise nõukoja nõusolek. Kohtudirektor korraldab kohtuasutuse asjaajamist ja vara kasutamist, valmistab ette kohtu eelarve taotluse, käsutab eelarvevahendeid ja vastutab raamatupidamise korraldamise eest. Kohtu õigusemõistmistegevust puudutavad otsused võetakse vastu kohtuasutuse kõigist kohtunikest koosneval kohtu üldkogul.

Osakonnad

Tartu Maakohtu juures tegutsevad kinnistusosakond ja registriosakond, mida paralleelselt juhivad kohtunikuabid/juhatajad ning direktor. Kinnistusosakond peab kinnistusraamatut, abieluvararegistrit ja laevakinnistusraamatut, registriosakond äriregistrit, mittetulundusühingute registrit ning kommertspandiregistrit. Pärnu Maakohtus on maksekäsuosakond, kus menetletakse maksekäsu kiirmenetluse avaldusi.

Kohtute väärtused

Kohtud töötavad inimeste kaitseks, õigusrahu tagamiseks ja õigusriigi hüvanguks. Kohtute väärtusteks on asjatundlikkus, usaldusväärsus ja sõltumatus.

Väärtuste tempel