Dokumendid ja vormid

Otsingutulemuste nägemiseks vali märksõna(d) ja/või kasuta tekstipõhist otsingut.
Filtreeri märksõna abil
Kohus
Kohtute dokumendid
Menetluse liik
Kohtusse pöördujale
Lühikirjeldus
Tartu Maakohtu ametijuhendid: kohtujurist, kohtuistungi sekretär, kohtuistungi vanemsekretär, referent, õigusteenistuse referent, konsultant, kohtukordnik, eestkoste ja registriasjade järelevalve spetsialist, üldkantselei juhataja, haldusspetsialist, kohtuistungisekretäride teenistuse juht.
Lühikirjeldus
Tartu Ringkonnakohtu ametijuhendid: kohtujurist, kohtuistungi sekretär, kohtuistungi vanemsekretär, esimehe abi, kantselei juhataja, referent, konsultant, kohtukordnik ja õigusteenistuse juht.
Lühikirjeldus
Taotluses tuleb märkida selle esitamise kuupäev, kohtu nimi, kuhu taotlus esitatakse ning samuti asja menetleva kohtuniku nimi ja kohtuasja number. Samuti andmed tunnistaja, istungi, töötasu, sõidukulu ja muude võimalike kulude kohta. Lisada tuleb ka tõendid. Täpsem selgitus, kuidas taotlust täita, on dokumendi lõpus.
Failid
tunnistajatasu_ja_tunnistaja_kulude_huvitamise_taotlus.rtf
Märksõnad
Avaldused ja taotlused, Halduskohtumenetlus, Kriminaalmenetlus, Tsiviilkohtumenetlus
Lühikirjeldus
Võlgniku, abikaasa või elukaaslase netosissetulek ühe kuu kohta ning võlgniku, võlgniku abikaasa ja ülalpeetavate vara nimekiri.
Failid
Varanimekiri.docx
Märksõnad
Avaldused ja taotlused, Harju Maakohus, Pärnu Maakohus, Tartu Maakohus, Viru Maakohus
Lühikirjeldus
Viru Maakohtu ametijuhendid: kohtujurist, kohtuistungi sekretär, kohtuistungi vanemsekretär, eestkoste järelevalve spetsialist, analüütik, esimehe abi, kohtukordnik, vanemkohtukordnik, referent, konsultant ja üldkantselei juhataja.
Lühikirjeldus
Nimekiri kohustustest, mis on tekkinud võlausaldaja ees.
Failid
Võlanimekiri.docx
Märksõnad
Avaldused ja taotlused, Harju Maakohus, Pärnu Maakohus, Tartu Maakohus, Viru Maakohus
Lühikirjeldus
Võlausaldajal on õigus esitada võlgniku suhtes maksejõuetusavaldus.
Failid
Võlausaldaja maksejõuetusavaldus.docx
Märksõnad
Avaldused ja taotlused, Harju Maakohus, Pärnu Maakohus, Tartu Maakohus, Viru Maakohus
Lühikirjeldus
Kavas tuleb esitada üldandmed, ümberkujundamisele minevad kohustused, usaldusisikule väljamõistetud tasu ja kulutused või nende kalkuleerimine ning ümberkujundamiskavast välja jäänud kohustused.
Failid
Võlgade ümberkujundamise kava.docx
Märksõnad
Avaldused ja taotlused, Harju Maakohus, Pärnu Maakohus, Tartu Maakohus, Viru Maakohus
Lühikirjeldus
Avalduse vorm juhuks, kui võlgnik soovib taotleda maksejõuetusmenetluse algatamist enda suhtes.
Failid
Võlgniku maksejõuetusavaldus.docx
Märksõnad
Avaldused ja taotlused, Harju Maakohus, Pärnu Maakohus, Tartu Maakohus, Viru Maakohus
Lühikirjeldus
Vorm kohalikele omavalitsustele ja ka muudele isikutele juhuks, kui nad taotlevad Ukrainast saabunud lapsele esialgse õiguskaitse korras ajutise eestkostja määramist ja ka põhimenetluses eestkostja määramist. Vorm on nii eesti, ukraina kui ka vene keeles.