Uudised

14. juuni 2022
Tartu Ringkonnakohus ei rahuldanud MTÜ Loodusvõlu kaebust vaidlustamaks Narva-Jõesuu linnavalitsuse otsust, millega anti ehitusluba õlitehase püstitamiseks.
14. juuni 2022
Tallinna Ringkonnakohus tühistas AS-i Eesti Ekspress ja kahe ajakirjaniku rahatrahvid, mis olid määratud prokuratuuri loata kriminaalmenetluse asjaolusid sisaldanud artikli avaldamise eest.
13. juuni 2022
Viru Maakohtu Rakvere kohtumaja tänase kohtuotsusega tunnistas kohus Kersti Vilbo (45a) süüdi omastamises ja toimingupiirangu rikkumises ning mõistis talle liitkaristuseks viis aastat vangistust, mille hulka arvati eelvangistuses viibitud kuus kuud ja kuus päeva. Kersti Vilbole mõistetud karistus…
8. juuni 2022
Kaitsjad esitasid 31. mail taotluse rahvakohtunik Vladimir Simagini ja varurahvakohtunik Andres Hundi taandamiseks Tallinna Sadama kohtuasja menetlusest. Maakohus jättis V. Simagini taandamise taotluse kui ilmselgelt põhjendamatu rahuldamata. Samuti leidis maakohus, et A. Hunti ei ole võimalik…
3. juuni 2022
Kohus leidis, et G. Mutsole esitatud süüdistused, nii Eesti Vabariigi vastases vandenõus, Eesti Vabariigi vastases luuretegevuses osalemises ja selle toetamises ning narkootilise aine väikeses koguses ebaseaduslikus käitlemises on kohtus uuritud tõenditega täielikult tõendamist leidnud.
2. juuni 2022
Täna toimunud kohtunike täiskogu eelsel pidulikul õhtul tunnustati aasta selgesõnalisemat kohtunikku, parimat koolitajat ning anti välja kolm kohtute aumärki. Aasta Selgesõnalise kohtuniku aumärgi pälvis Tallinna Ringkonnakohtu kohtunik Sten Lind. Tunnustust antakse välja teist korda ning selle…
25. Mai 2022
Värskelt avaldatud õigusemõistmise võrdlustabelist Justice Scoreboard selgus, et Eesti inimesed pöörduvad julgelt oma õiguste kaitseks kohtusse ning on märgatud arenguid lapsesõbraliku menetluse edendamiseks. Tsiviil- ja haldusasjade lahendamise kiiruse poolest on Eesti Euroopas teisel kohal.
23. Mai 2022
Henn Jõks (20.09.1955 - 21.05.2022) Meie hulgast on lahkunud pikaajaline riigikohtunik Henn Jõks, kes jäi endistele kolleegidele meelde väga tugeva õiglustundega ja kohusetundliku õigusemõistjana, aga ka siira ja empaatilise inimesena.
13. Mai 2022
Kohtute haldamise nõukoja (KHN) tänasel istungil arutati justiitsminister Maris Lauriga riigieelarve 2023–2026 prioriteete. Vastuvõetud resolutsiooni kohaselt peab KHN oluliseks kohtute töökoormusega toimetulekuks ja mõistliku menetlusaja tagamiseks luua juurde neli ringkonnakohtuniku ametikohta…
13. aprill 2022
Justiitsminister kuulutas välja konkursi 11 kohtunikukohale – kuus neist Harju Maakohtusse (neli süüteovaldkonda, kaks tsiviili), üks Pärnu Maakohtusse (süüteovaldkond), kolm Tartu Maakohtusse (üks süüteovaldkonda, kaks tsiviili) ja üks Tallinna Halduskohtusse. Kandideerimistähtaeg on 11. mai.
24. märts 2022
Tartu Maakohus mõistis täna, 24. märtsil õigeks Matti Maimetsa, keda prokuratuur süüdistas kahes ametialases kuriteos. Matti Maimetsa süüdistati karistusseadustiku (KarS) § 294 lg 2 p-de 1,2 ja § 3001 lg 2 järgi kahe ametialase kuriteo toimepanemises. Süüdistusest tulenevalt tuli kohtul esmalt…
24. märts 2022
Aasta alguses tööd alustanud I ja II astme kohtute ühine infotelefon 620 0100 on katseaja läbinud ja alates sellest nädalast on tegemist peamise numbriga, mille kaudu kohtutega ühendust võtta. „Infotelefoni kõige olulisem eesmärk on see, et lahendada menetlusosaliste ja teiste pöördujate küsimusi…
28. veebruar 2022
Riigikohus asus seisukohale, et kui kaebaja soovib saada haldusasjast võrsunud vaidluse puhul riigi õigusabi EIK-i (Euroopa Inimõiguste Kohus) pöördumiseks, siis tuleb tal esitada taotlus haldus-, mitte maakohtule.
23. veebruar 2022
Harju Maakohus menetles Margus Linnamäe hagi Siim Kallase vastu ebaõigete andmete ümberlükkamise ja mittevaralise kahju hüvitamise nõudes. Kohus jättis täna kuulutatud otsusega hagi rahuldamata.
22. veebruar 2022
Tartu Ringkonnakohus jättis muutmata Viru Maakohtu otsuse, millega mõisteti õigeks kehalises väärkohtlemises süüdistatud Marti Kuusik. Kohtule esitatud tõendite alusel ei olnud võimalik tõestada, et M. Kuusik kuriteo toime pani. Marti Kuusikut süüdistati oma endisele abikaasale tervisekahjustuse…
7. veebruar 2022
Alates jaanuarist on I ja II astme kohtutel ühine infotelefon - 620 0100. Kuni veebruari lõpuni jäävad paralleelselt toimima ka praegused infotelefoni numbrid. „Infotelefoni kõige olulisem eesmärk on see, et lahendada menetlusosaliste ja teiste pöördujate küsimusi ja muresid operatiivselt, neid…
31. jaanuar 2022
Halduskohus: distantsõpe ei ole koolis viibimise keeld
27. jaanuar 2022
Pärnu Maakohus tunnistas täna Toomas Reimo (46) süüdi mootorsõiduki joobeseisundis juhtimises, kolmes kehalises väärkohtlemises ja mõrvakatses ning mõistis talle liitkaristuseks 18 aastat vangistust. Kohus rahuldas kannatanute tsiviilhagid kogusummas ca 13 000 eurot.
27. jaanuar 2022
Tartu Ringkonnakohus jättis rahuldamata võlgnik Oliver Kruuda kaebuse tema kohta käiva pankrotimääruse vaidlustamiseks. Kohus leidis, et O. Kruuda põhihuvide kese asub Eestis, vaatamata tema Iirimaal viibimisele.
26. jaanuar 2022
Tallinna Ringkonnakohus jättis teisele autole otsa sõitnud Isa Khalilovi (21) süüdistuses otsuse muutmata ning temale mõistetud 10-aastane reaalne vangistus jäi kehtima. Ringkonnakohus täpsustas vaid liiklusnorme, mida Isa Khalilov rikkus. Vjatšeslav Kalašnikovi (30) süüdi tunnistamise osas…
26. jaanuar 2022
Tallinna Ringkonnakohus muutis Pärnu Maakohtu süüdimõistvat otsust karistust puudutavas osas, mõistes Mikk Tarrastele (33) 20-aastase vangistuse asemel eluaegse vangistuse.