Uudised

8. Mai 2019
29.aprillil kuulutatud määrusega jättis Tartu Halduskohus läbi vaatamata Ida-Viru maavanema protesti Aidu tuulepargi ehituslubade tühistamiseks. Kohus tühistas esialgse õiguskaitse meetmed, millega Aidu Tuulepark OÜ-l keelati ehitada ehituslubades nimetatud elektrituulikuid. Määrus ei ole jõustunud.
8. Mai 2019
Tallinna Halduskohus jättis 3. mail kuulutatud otsusega Sig Sauer Inc. kaebuse rahuldamata. Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus soovis raamlepinguga hankida Eesti kaitseväele uusi automaattulirelvi, mille jaoks avaldati 3. juulil 2017 hanketeade 5,56 mm ja 7,62 mm automaattulirelvade hankimiseks.…
25. märts 2019
Tartu Maakohus mõistis Tartu endise abilinnapea Artjom Suvorovi (30) korduvas altkäemaksu võtmises, altkäemaksu küsimises ja kelmuse katses õigeks süü tõendamatuse tõttu. Samuti mõistis kohus õigeks Kaido Sirge (38) ja Ivan Zayatsi (68) neile esitatud altkäemaksu andmise süüdistuses.
19. märts 2019
Kohus tunnistas Jaak Tammeka süüdi karistusseadustiku (KarS) § 422 lg 1 järgi liiklusnõuete rikkumise eest, mille tagajärjel üks inimene hukkus ja teine sai eluohtlikke vigastusi.Kohus tuvastas, et J. Tammeka juhtis sõidukit joobeseisundis ja ületas lubatud suurimat sõidukiirust, mistõttu põhjustas…
19. märts 2019
Täna kuulutati Viru Maakohtu Rakvere kohtumajas kohtuotsus, kus mõisteti süüdi Janek Kronberg ebaseadusliku raie paragrahvi alusel.Mees tegutses 2013. aasta kevadel ja suvel Lääne-Virumaal Väike-Maarja vallas Vao külas, kus pani toime puude ebaseadusliku raie, olles ebaseadusliku raie keskseks…
18. märts 2019
Pärnu Maakohus tühistas oma tänases otsuses PPA Lääne prefektuuri tehtud rahatrahvi Pärnu Haigla autoparklas toimunud liiklusõnnetuse suhtes.
8. märts 2019
Tartu Maakohus kuulutas täna välja Põlvamaal Vastse-Kuuste alevikus asuva Ühistu Eesti Lihatööstuse (EL) pankroti. ELi pankrotihalduriks on määratud vandeadvokaat Karin Antsov ja võlausaldajate esimene üldkoosolek toimub 29. märtsil Jõgeva kohtumajas.
25. veebruar 2019
Tartu Ringkonnakohus jättis tänase otsusega muutmata Tartu Maakohtu otsuse AS-i Tartu Mill, Leonid Dulubi ja Priit Saare õigeksmõistmises maksukuriteos. Samas tühistas ringkonnakohus maakohtu otsuse aga selles osas, millega Dulub ja Saar olid tunnistatud süüdi kuulumises kuritegelikku ühendusse.…
22. veebruar 2019
Harju maakohtu kohtunik Andres Suik kirjutab tänases Eesti Rahvusringhäällingu portaalis, miks pole Eesti kui iseseisva riigi kõrgeim kohus Euroopa Kohus. Muuhulgas toob ta esile: "EL-i institutsioonid ei asenda liikmesriikide institutsioone. Kusjuures rahvusvaheliste lepingute prioriteet…
21. veebruar 2019
Pärnu Maakohus tunnistas täna 42-aastase Jevgeni süüdi varguses, korduvalt ja lähisuhtes toime pandud kehalises väärkohtlemises, röövimises, kelmuses grupi poolt, väljapressimises ja tegevusloata finantsteenuse pakkumises ning mõistis liitkaristuseks 6 aastat vangistust. Kohus mõistis Jevgeni…
21. veebruar 2019
Tartu Ringkonnakohus tühistas tänase otsusega Tartu linna üldplaneeringu 2030+ kehtestamise otsuse Ropka silda ja selle ühendusteed puudutavas osas. Sild koos ühendusteega oli planeeritud Natura 2000 võrgustikku kuuluvale Ropka-Ihaste loodus- ja linnualale.
20. veebruar 2019
Riigikohtu esimees kuulutas välja avaliku konkursi kolmele riigikohtuniku ametikohale tsiviilkolleegiumis. Riigikohtuniku ametikohtadest üks on vaba, üks vabaneb 1. septembrist 2019 ja üks 1. detsembrist 2019. Riigikohtuniku ametikohta taotlev isik peab vastama kohtunikule esitatavatele nõuetele,…
20. veebruar 2019
Pärnu Maakohus tunnistas täna 45-aastase Heiki süüdi venna tahtlikus tapmises ja mõistis karistuseks 9 aastat vangistust. Heiki peeti kinni pärast teo toimepanemist ning on vahi all alates 02.07.2018. Süüdistuse järgi tulistas Heiki 2. juuli õhtusel ajal Ahaste külas olevas talus oma venda Aivarit…
20. veebruar 2019
Viru Maakohtu Rakvere kohtumajas tehti avalikuks täna kohtumäärus, milles kohus asus seisukohale, et käesoleval ajal, mil Assar Paulusel on kandmata rohkem kui kaks aastat temale mõistetud karistusest, ei ole uue kuriteo toimepanemise risk süüdistatava ennetähtaegseks vabastamiseks piisavalt…
18. veebruar 2019
Harju Maakohus kuulutas täna nn "Savisaare protsessina" tuntuks saanud kriminaalasjas kolm kohtumäärust, millega: 1) jäeti rahuldamata Alexander Kofkini kaitsjate taotlus lõpetada menetlus A. Kofkini suhtes seoses mõistliku menetlusaja möödumisega; 2) rahuldati Riigiprokuratuuri taotlus kaasata…
11. veebruar 2019
Esmaspäeval, 11. veebruaril mõistis Harju maakohus riigireetmises ning asutusesisese teabe välisriigile edastamises süüdi kaks meest – Deniss Metsavase (38) ja tema isa Pjotr Volini (65). Kokkuleppemenetluses mõistis kohus Metsavasele karistuseks 15 aastat ja 6 kuud vangistust ning Volinile 6…
11. veebruar 2019
Reedel toimunud kohtunike täiskogu otsustas muuta 2004. aastal vastu võetud kohtunike eetikakoodeksit, luues muu hulgas kohtunikkonna sisese eetikanõukogu. Eetikanõukogu on nõuandev kogu, kuhu kohtunikud saavad pöörduda igapäevaelus ja -töös tekkivate eetiliste dilemmade puhul. Kohtunike…
11. veebruar 2019
Tartu Ringkonnakohus, Tartu Maakohus ja Tartu Halduskohus kuulutavad välja praktikakonkursi õigusteaduse üliõpilastele 2019. aasta kevadsemestriks. Praktikale ootame õigusteaduse eriala bakalaureuseõppe kolmanda aasta ja magistriõppe üliõpilasi ning bakalaureuse- ja magistriõppe lõpetanuid, kes…
8. veebruar 2019
Täna toimub Tartus VSpa hotelli konverentsikeskuses üheksateistkümnes kohtunike iga-aastane täiskogu, mis võtab seekord fookusesse kohtulahendi kui kohtute töö kõige olulisema osa.
4. veebruar 2019
Täna ilmus ringkonnakohtunik Andra Pärsimäe sulest raamatu "Hagimenetlus. Hagi ja taotluste esitamine" neljas ja täiendatud trükk. Neljandas trükis on varasemale lisandunud üle 200 viite 1. juulist 2016 kuni 1. septembrini 2018 tehtud Riigikohtu lahenditele, mida tsiviilkohtumenetluse seadustiku…
29. jaanuar 2019
Tartu Maakohus tunnistas Aivar Visnapi (55) süüdi mõrvakatses ja kehalises väärkohtlemises ning mõistis talle liitkaristusena kaheksa-aastase vangistuse. Ühe kannatanu suhtes Visnapile esitatud süüdistus mõrvakatses tõendamist ei leidunud. Samuti ei leidnud kehalise väärkohtlemise süüdistuse puhul…