Viru Maakohus tunnistas mehed süüdi puude ja põõsaste ebaseaduslikule raiele kaasaaitamises

24. aprill 2023
Kristi Ehrlich
Viru Maakohus

Viru Maakohtu Rakvere kohtumajas täna peetud istungil tunnistati Aleksander Fokin ja Aap Vels süüdi puude ja põõsaste ebaseaduslikule raiele kaasaaitamises.

Aleksander Fokinile mõistis kohus karistuseks neli kuud vangistust. Mõistetud karistust suurendati Viru Maakohtu 08.09.2021 otsusega nr 1-20-3204 mõistetud liitkaristust (3 aastat 8 päeva vangistust) osaliselt Aleksander Fokinile käesoleva kohtuotsusega mõistetud karistuse võrra, mõistes lõplikuks liitkaristuseks kolm aastat ja kaks kuud vangistust.

Aap Velsile mõistis kohus karistuseks viis kuud vangistust. Mõistetud karistust suurendati Viru Maakohtu 22.04.2022 otsusega 1-21-3727 mõistetud liitkaristust (3 aastat 6 kuud vangistust) osaliselt Aap Velsile käesoleva kohtuotsusega mõistetud karistuse võrra, mõistes lõplikuks liitkaristuseks kolm aastat ja seitse kuud vangistust.

Kohus rahuldas kannatanu Eesti Vabariik Keskkonnaameti kaudu tsiviilhagi täielikult ning mõista Aap Velsilt ja Aleksander Fokinilt solidaarselt välja keskkonnakahju summas 6444,80 eurot.

Aleksander Fokinile ja Aap Velsile esitati süüdistus selles, et nad ühiselt ja kooskõlastatult tegutsedes korraldasid ajavahemikul 2019. a novembri algusest kuni 2020. a veebruari lõpuni A. Velsi emale kuuluval maaüksusel ebaseaduslikke raietöid. Süüdistuse kohaselt seisnes tehtud raie ebaseaduslikkus selles, et süüdistatavate korraldamisel ja juhendamisel viidi harvendusraie tegemisel kasvava puistu esimese rinde rinnaspindala raietööde käigus väiksemaks Metsaseaduse § 31 lg 4 alusel kehtestatud alammäärast (teostati üleraie). Seega ei pidanud süüdistatavad kinni Metsaseaduse ja selle alusel kehtestatud õigusakti(de)s sätestatud raienõuetest. A. Fokinile ja A. Velsile süüks arvatav tegevus on süüdistuse kohaselt vaadeldav kuriteona KarS § 356 lg 1 mõttes, mis on toime pandud kavatsetult ja vahendliku täideviimise vormis.

Kohus leidis, et süüdistuses sisalduv karistatava teo kirjelduse põhjal ei ole tõendatud kuriteo vahendlik täideviimine KarS § 21 lg 1 mõttes. Olukorras, kus isikutele heidetakse ette teo toimepanemist vahendliku täideviimise vormis ülekaaluka teadmisega, ei saa teovalitsemise kvaliteet tuleneda pelgalt töökoha kättenäitamisest ja töökäsu andmisest, vaid ülekaalukas teadmine peab esinema koosseisuliste asjaolude suhtes.

Kohus mõistis isikud süüdi kaasaaitamises ehk KarS § 356 lg 1- 22 lg 3 järgi, kuna nii A. Fokinil kui ka A. Velsil oli ülevaade raie käigust ja raiemahust (kumbi olid teadlikud, et tohib teha harvendusraiet 25 tm), siis eirasid nad mõlemad teadlikult raie ebaseaduslikkust ega peatanud raiet. Seega kohus tuvastas, et A. Fokin ja A. Vels osutasid kaasabi teiste isikute tahtlikule õigusvastasele teole ehk puude ebaseaduslikule raiumisele, millega kaasnes keskkonnale olulise kahju tekitamine.

Kohtuotsus ei ole jõustunud.