Viru Maakohus mõistis Niina Neglasoni, Tiiu Sepa ja OÜ Corrigo korruptsioonikuritegudes õigeks

30. juuni 2020
Kristi Kirsberg

Niina Neglasoni, Tiiu Seppa ning OÜ-t Corrigo süüdistati algselt altkäemaksu andmises ja võtmises suures ulatuses. Lisaks kahtlustati Niina Neglassoni toimingupiirangu rikkumises suures ulatuses.

Kohus tuvastas Niina Neglassoni poolt toimingu piirangu rikkumise, kuid mitte suures ulatuses. Niina Neglason võttis volikogu liikmena osa erinevatest koosolekutest, kus arutati OÜ-ga Corrigo seotud teemasid. Sealjuures osales ta hääletusel, millest pidanuks OÜ-ga Corrigo seotud isikuna taanduma. Samas ei leidnud tõendamist, et vastav rikkumine oleks toimunud suures ulatuses.

Altkäemaksu süüdistuse põhilisest osast prokurör kohtuvaidlustes loobus. Ülejäänud süüdistuse osas asus kohus seisukohale, et ei ole tõendatud ebaseaduslikku soodustuse andmist ja vastuvõtmist.

Konkludentse ebaõiguskokkuleppe etteheitmiseks peab olema piisavalt kaalukaid argumente kinnitamaks, et üle antud hüved olid antud just vastutasuna ametiseisundi kasutamise eest ning soodustuste andmine muudel kaalutlustel on kõiki asjaolusid arvestades äärmiselt ebatõenäoline. Antud juhul ei ole kohtule esitatud tõendeid, mis kinnitaks ebaõiguskokkuleppe olemasolu.

Kohus peab vajalikuks rõhutada ka seda, et igapäevases majandustegevuses isikutevaheliste eraõiguslike tehingute puhul on üldisest hinnakirjast erinevate pakkumuste tegemine ja soodsama hinna küsimine tavapärane. Seda ei muuda ka asjaolu, et soodustuse saajaks on ametiisik. Viimasele taolise soodustuse pakkumine muutub taunitavaks ja keelatuks vaid siis, kui seda tehakse vastutasuna selle eest, et ta kasutab oma ametiseisundit. Seega ei ole Tiiu Sepa ja tema juhitavate ettevõtete poolt kellelegi soodustuse andmisel alust eeldada, et tegemist on ebaseadusliku tegevusega ning isikutele ei saa panna kohustust tõendada vastupidist. Kuivõrd majandustegevuses on legaalsete allahindluste tegemine tavapärane, tuleb soodustuse ebaseaduslikkust ette heites seda tõendada.

Kohtuotsus pole jõustunud, seda on võimalik apellatsioonikorras vaidlustada Tartu Ringkonnakohtus.

Apellatsiooni saab esitada Tartu Ringkonnakohtule kirjalikult 15 päeva jooksul alates otsuse avalikult teatavakstegemisest.