Tartu Ringkonnakohus: Nikolai Ossipenko vahistamine ei ole enam põhjendatud

24. Mai 2023
Annett Kreitsman
Tartu Ringkonnakohus

Tartu Ringkonnakohus tühistas Viru Maakohtu 28. aprilli määruse, millega rahuldati riigi peaprokuröri taotlus kahtlustatava Nikolai Ossipenko vahi all pidamiseks rohkem kui 6 kuud. Kohtumääruse kohaselt tuleb kahtlustatav viivitamatult vahi alt vabastada.

Kriminaalmenetluse seadustiku kohaselt on eeluurimiskohtunikul võimalik kriminaalasja erilise keerukuse või mahukuse korral erandlikel põhjustel riigi peaprokuröri taotlusel pikendada vahi all pidamise tähtaega üle 6 kuu. Vastava taotluse esitas Viru Maakohtule kahtlustatava Nikolai Ossipenko vahistamise pikendamiseks riigi peaprokurör Andres Parmas. Taotlus rahuldati, kuid sellele esitasid määruskaebuse N. Ossipenko kaitsjad vandeadvokaadid Jüri Leppik ja Aivar Pilv.

Tartu Ringkonnakohus vaatas määruskaebuse läbi avalikul istungil ning tegi täna, 24. mail kohtumääruse, millega tühistas maakohtu loa kahtlustatav hoida vahi all kuni 8 kuud.

Ringkonnakohtu hinnangul ei ole käesoleval ajal enam põhjendatud N. Ossipenko suhtes tõkendina vahistamise kohaldamine. Asja analüüsides nähtus ringkonnakohtule, et üle 6 kuu vahistamise pikendamist taotleb prokuratuur alusel, et kriminaalasi on hinnatav eriti keeruka ja mahukana. Eelkõige seisneb keerukus ja mahukus selles, et käesoleval hetkel on esitatud kahtlustus mitmetele inimestele.

Ehkki kahtlustatavaid on mitmeid ei anna see ringkonnakohtu hinnangul veel alust järelduseks, et tegemist oleks eriliselt keeruka või mahuka kriminaalasjaga. Ringkonnakohus küll nõustus, et kuna kahtlustatavaid on palju, siis menetlustoiminguid võivad võtta keskmisest rohkem aega, kuid seejuures ei ole tegemist kriminaalasjaga, mille puhul oleks põhjendatud kahtlustatava vahi all pidamine üle 6 kuu.

Asja mahukuse ja keerukuse tõttu oli põhjendatud N. Ossipenko vahi all pidamise tähtaja pikendamine kahel korral veel 4 kuu võrra. Isiku jätkuv vahi all pidamine lihtsalt tõendite vormistamise ning süüdistusakti koostamise tõttu ei ole põhjendatud.

„Riigi aktiivsust kriminaalmenetluse korraldamisel arvestades ei ole vahistusega paratamatult kaasnev vabadusõiguse riive enam jätkuvalt proportsionaalne ja pikaajalise vahistusega on jõutud sellise õigusriiklikult lubamatu valuläveni, mis toob endaga kaasa tõkendi tühistamise ning kahtlustatava viivitamatu vahi alt vabastamise,“ tõi ringkonnakohus välja. Kohus märkis, et vahistus võib mingil hetkel muutuda ebaproportsionaalseks isegi juhul, kui esinevad jätkuvalt vahistamise alused.

Kokkuvõttes leidis ringkonnakohus, et kahtlustatava Nikolai Ossipenko jätkuv vahi all pidamine ning üle 6 kuu vahistamise pikendamise taotlus ei ole põhjendatud. Seega tuleb kahtlustatav viivitamatult vahi alt vabastada.

Edasikaebekord näeb ette, et ringkonnakohtu määrusele võib esitada määruskaebuse Riigikohtule prokuratuur, advokaadist kaitsja või advokaadi vahendusel teised kohtumenetluse pooled 10 päeva jooksul, alates päevast, mil isik sai vaidlustatud määrusest teada või pidi teada saama.