Tartu Ringkonnakohus jättis põhiosas rahuldamata Toila valla apellatsioonkaebuse Päite-Vaivina tuulepargi asjas

22. detsember 2020
Annett Kreitsman

Tartu Ringkonnakohus jättis täna, 22. detsembril tehtud otsusega põhiosas rahuldamata Toila valla apellatsioonkaebuse Päite-Vaivina tuulepargi asjas

Kohtusse jõudnud vaidluse küsimus seisnes selles, kas Toila vald tohtis keelduda ehitusloa andmisest Päite-Vaivina tuulepargile.

Est Wind Power OÜ taotles 2015. novembris Toila vallalt projekteerimistingimusi tuulepargi rajamiseks. Kaitseministeerium kooskõlastas projekteerimistingimused ja Toila vald väljastas 2016.a jaanuaris projekteerimistingimused.

Märtsis 2016 taotles Est Wind Power OÜ tuulepargi rajamiseks ehitusluba. Nüüd keeldus Kaitseministeerium kooskõlastusest ja Toila vald ei andnud soovitud ehitusluba.

Est Wind Power OÜ esitas halduskohtusse kaebuse ja halduskohus rahuldas selle.

Ringkonnakohus asus apellatsioonkaebust arutades seisukohale, et kehtivas õiguses puuduvad õiguslikud alused, millele tuginevalt oleks Kaitseministeerium saanud keelduda ehitusprojekti kooskõlastamisest. Seejuures rõhutas kohus, et jagab Kaitseministeeriumi seisukohta, et riigikaitse huvid võiksid antud juhul ehitusloa mittekooskõlastamist õigustada. Paraku ei ole riik selleks ette näinud piisavaid aluseid seadustes. Seetõttu algatas ringkonnakohus põhiseaduslikkuse järelevalve menetluse Riigikohtus.

Kokkuvõttes nõustus ringkonnakohus halduskohtu seisukohaga, et kaebaja põhinõue (tühistamis- ja kohustamisnõue) tuli rahuldada, kuid jõudis sellele järeldusele teistel põhjustel. Ringkonnakohus leidis, et Toila vald käitus küll antud hetkel kehtiva õiguse kohaselt, kuid õigusaktid, mille alusel Kaitseministeerium tegutses, osutusid osaliselt põhiseadusega vastuolus olevateks. Lisaks leidis ringkonnakohus, et halduskohus eksis menetluskulude suurust kindlaks määrates.

Tegemist on jõustumata kohtuotsusega. Otsuse peale võib esitada kassatsioonkaebuse otse Riigikohtule 30 päeva jooksul kohaldamata jäetud õigustloova akti kohta Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve korras tehtud lahendi kuulutamisest arvates.