Tartu Maakohus tühistas Raul Eametsa suhtes algatatud väärteomenetluse

21. veebruar 2024
Tartu Maakohus

Tartu Maakohus otsustas tühistada Politsei-ja Piirivalveameti Keskkriminaalpolitsei Korruptsioonikuritegude büroo Lõuna talituse otsuse, millega Raul Eametsa karistati toimingupiirangu rikkumise eest rahatrahviga 400 eurot. Kohus otsustas väärteomenetluse Raul Eametsa suhtes lõpetada, kuna sellel teol puuduvad väärteo tunnused.

Eametsa süüdistati selles, et ta sõlmis ja allkirjastas 13.06.2023 Tartu Ülikooli nimel sotsiaalteaduste valdkonna dekaanina „Koostöölepingu teadusuuringute läbiviimiseks“ Pere Sihtkapital Sihtasutusega, olles samal ajal nimetatud sihtasutuse nõukogu liige. Süüdistuse järgi rikkus Eamets sellega korruptsioonivastase seaduses sätestatud toimingupiirangu keeldu, mille kohaselt on ametiisikul keelatud toimingu või otsuse tegemine, kui otsus või toiming tehakse ametiisiku enda või temaga seotud isiku suhtes.

Kohtu hinnangul puudub inimesel süü, kui ta ei saa aru oma teo keelatusest ja see eksimus on temale vältimatu. Kohus leidis, et Eamets püüdis endale selgeks teha, kas ta tohib koostöölepingut Tartu Ülikooli nimel sõlmida ja allkirjastada, olles ise Pere Sihtkapital Sihtasutuse nõukogu liige.

Ta küsis antud teemal nõu õigusharidusega juristidelt, kuid ei saanud sealt sisendit, et lepingu sõlmimisel oleks tegemist huvide konfliktiga. Kohus on veendumusel, et tegemist oli usaldusväärsete ja kvalifitseeritud nõuandjatega ning nende seisukohtadest Raul Eamets lepingut sõlmides lähtuski.

Otsus ei ole jõustunud, seda saab 30 päeva jooksul Riigikohtusse edasi kaevata.