Tartu Maakohus lõpetas aegumise tõttu soodustuskelmustega seotud kriminaalasja osaliselt

4. august 2020
Kristi Kirsberg

Tartu Maakohus lõpetas aegumise tõttu soodustuskelmustega seotud kriminaalasja osaliselt

Lõuna ringkonnaprokuratuur on esitanud endisele Tartu abilinnapeale Kajar Lemberile, ehitusettevõtja Jaago Roosmannile ja veel seitsmele inimesele ning kaheksale äriühingule süüdistused soodustuskelmuses. Lemberit süüdistatakse lisaks suures ulatuses toimingupiirangu rikkumises ja altkäemaksu võtmises ning üht inimest altkäemaksu andmises.

Kriminaalasja eelistungil (12.08.19) ning viimati toimunud kohtuistungil (15.06.20) Tartu Maakohtus esitasid kaitsjad taotlused, mis puudutavad kriminaalasja lõpetamist süüdistuse osades episoodides.

Kohus jättis 04.09.2019 tehtud kohtumäärusega eelistungil J. Roosmanni, K. Lemberi, OÜ Kasenormi, OÜ Puhkeküla, A. Lemberi, K. Küti, OÜ Peetrimõisa Villa, G. Kiilaspä, V. Albergi, Ü. Lippuse, OÜ Õkomuld ja I. Mooratsi kaitsjate poolt esitatud taotlused kriminaalmenetluse osaliseks lõpetamiseks aegumise tõttu lahendamiseks edasise menetluse käigus, et kohtukoosseis saaks tutvuda asja materjalidega. 15. juunil toimunud istungil taotlesid neli kaitsjat, et aegumisest tuleneva lõpetamise küsimus lahendataks enne avakõnede pidamist ja asja sisulise arutamise alustamist. Prokurör esitas kohtule taotluse kriminaalasja osaliseks lõpetamiseks 26. juunil.

Kohus tegi, 28. juulil määruse, millega rahuldas prokuröri taotluse ning täiendavalt J. Roosmanni, K. Lemberi, A. Lemberi, K. Küti, OÜ Kasenormi, OÜ Peetrimõisa Villa ja OÜ Voonakeste vaikimine kaitsjate taotlused täielikult, G. Kiilaspä kaitsja taotlused rahuldas kohus osaliselt. Tehtud määrusega otsustas kohus aegumise tõttu (KrMS § 199 lg 1 p 2 alusel) lõpetada osaliselt kriminaalmenetlus soodustuskelmust puudutavas osas KarS § 210 lg 2 järgi J. Roosmanni süüdistuses kuriteoepisoodides, mis seonduvad nelja, K. Lemberi süüdistustes kuriteoepisoodides, mis seonduvad kaheksa, A. Lemberi süüdistustes kuriteoepisoodides, mis seonduvad kolme ning K. Küti ja G. Kiilaspä süüdistustes kuriteoepisoodides, mis seonduvad kahe taotlustoimikuga. KarS § 210 lg 3 järgi lõpetas kohus kriminaalmenetluse OÜ Kasenormi süüdistustes kuriteoepisoodides, mis seonduvad viie, OÜ Peetrimõisa Villa süüdistustes järgi kuriteoepisoodides, mis seonduvad kahe taotlustoimikuga ning OÜ Voonakeste vaikimine ja OÜ Lemmik mees süüdistuses kuriteoepisoodis, mis seondub ühe taotlustoimikuga. Ülejäänud süüdistuses kirjeldatud kuriteoepisoodides ja isikute suhtes jätkab kohus kriminaalmenetlust. Kuivõrd kohus lõpetas osaliselt kriminaalmenetluse, määras kohus, et prokuratuuril tuleb kohtule esitada uus süüdistusakt esimesel võimalusel, kuid hiljemalt kolme päeva jooksul kohtumääruse jõustumisest alates.

"Vaidlusküsimuseks on olnud, kas kuriteoga saadud vara konfiskeerimise asendamise tagamiseks kinnisasjadele seatud kohtulikud hüpoteegid on kuriteoepisoodides katkestanud kuritegude aegumise või mitte ning kas juriidilise isiku kuritegude aegumise katkemine vara arestimise tõttu katkestab kuriteo aegumise ka juriidilise isiku huvides tegutsenud füüsilise isiku suhtes," selgitas asja menetlev kohtunik Raina Pärn. Käesolevaks ajaks on täienenud kohtupraktika KarS § 81 lg 5 p 1 tõlgendamise osas, nimelt asus Riigikohus 18.06.20.a tehtud lahendis seisukohale, et kahtlustatava või süüdistatava kinnisasjale kohtuliku hüpoteegi seadmine ei katkesta KarS § 81 lg 5 p 1 alusel kuriteo aegumist, kuna tegemist ei ole vara arestimisega eelviidatud sätte mõttes. "Seega ei ole katkenud ka käesolevas kriminaalasjas kuritegude aegumistähtaeg," ütles kohtunik Pärn. "Füüsiliste isikute suhtes ei ole aga põhjendatud lugeda aegumine katkenuks KarS § 81 lg 5 p 1 mõttes ainuüksi põhjusel, et juriidilise isiku vastutuse eelduseks on füüsilise isiku koosseisupärane, õigusvastane ja süüline tegu ning juriidilise isiku vara on menetluse käigus arestitud," lisas kohtunik.

Määrusega jättis kohus läbi vaatamata Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti nõude OÜ Kasenormi, K. Lemberi ja J. Roosmanni vastu summas 25 564,66 eurot. Kohus tõi välja, et avalik-õigusliku nõudeavalduse läbi vaatamata jätmine ei välista sama nõude esitamist halduskohtumenetluse korras või nõude aluseks olnud kohustuse kohta haldusakti andmist haldusmenetluses. KrMS § 39 lg 1 p 1 alusel kaasas kohus K. Lemberi, OÜ Kasenormi, A. Lemberi, K. Küti, OÜ Peetrimõisa Villa, G. Kiilaspä, OÜ Voonakeste vaikimine ning OÜ Lemmik Mees kriminaalmenetlusse tsiviilkostjana osades kuriteoepisoodides.

Menetluskulude hüvitamine otsustatakse eraldi tehtava kohtumäärusega.

Määruse peale on menetlusosalistel osaliselt võimalik esitada määruskaebus 15 päeva jooksul.

Järgmine kohtuistung kriminaalasjas toimub 31. augustil Tartu kohtumajas.