Tartu Halduskohus: Tartu kesklinna pargi ala võib hoonestada üldplaneeringus ette nähtud mahus

21. aprill 2023
Kristi Ehrlich
Tartu Halduskohus

Tartu Halduskohus jättis rahuldamata mittetulundusühingu Päästame Tartu Keskpargi kaebuse, millega kaebaja soovis Tartu linna üldplaneeringu tühistamist osas, mis määrab Tartu kesklinna pargi ala (Vanemuise tn 1) maakasutuse juhtotstarbe ning võimaldab selle osalist hoonestamist.

Üldplaneeringu kohaselt on tegemist rohealaga, millele kuni 50 protsendi ulatuses võib kavandada ühiskondliku otstarbega hooneid. Senisele täies ulatuses pargialale on kavandatud Tartu südalinna kultuurikeskuse rajamine, mille Riigikogu on seadnud olulisele kohale Eesti Kultuurkapitali seaduse alusel riiklikult tähtsate kultuuriehitiste rajamise ja renoveerimise pingereas.

Kohus on Tartu linna üldplaneeringut kui kohaliku omavalitsuse olulise otsustamis- ja kaalumisruumiga otsustust hinnates jõudnud järeldusele, et Tartu linn on vaidlusalase pargiala kasutuse juhtotstarvet ja hoonestuse maksimaalset ulatust määrates viinud läbi planeerimisseadusele ja ruumilise planeerimise põhimõtetele vastava menetluse. Seejuures on rõhutatud avalikkuse laialdast kaasamist ja osalemist planeerimisprotsessis. Kohus on hinnanud õiguspäraseks Tartu linna kaalutlused otsustamaks nii südalinna kultuurikeskuse rajamiseks vajalikku hoonestusulatust kui ka selle asukohta võrreldes võimalike alternatiividega.

Kohus on välja toonud planeerimismenetluses kaalutud vastanduvad väärtused – roheala maksimaalne säilitamine senises ulatuses ning linnaruumi tihendamine, sealhulgas erinevaid kultuurivaldkondi ja tegevusvõimalusi koondava kultuurikeskuse rajamine südalinna. Kohus on jõudnud järeldusele, et vaidlusaluse planeerimisotsustusega on võimaldatud luua erinevaid heaoluvajadusi kattev lahendus, kus tänapäevaste arhitektuuriliste võtetega ühendatakse keskusehoone selle juurde kuuluva haljastusega ning tagatakse samas ka keskkonnasõbralikkus, energiatõhusus ja juurdepääsetavus.

Kohus on ka rõhutanud, et nii üldplaneeringust kui ka pargiala kohta algatatud detailplaneeringu lähteülesandest tuleneb vajadus vaadelda ja planeerida südalinna kultuurikeskusele kavandatud ala mitte üksnes kitsalt praeguse pargialuse maana, vaid koos selle lähiümbruse tänavate ja hoonestamata aladega.

Neist põhimõtetest on kantud ka käimas olev südalinna kultuurikeskuse rahvusvaheline arhitektuurivõistlus, mille tingimustena on muuhulgas oluliseks peetud keskkonnasäästlikkust ja elurikkust.

Kohtuotsus ei ole jõustunud. Otsuse peale võib Tartu Ringkonnakohtule esitada apellatsioonkaebuse 30 päeva jooksul otsuse avalikult teatavakstegemisest arvates.