Tallinna Ringkonnakohus tühistas tänaste otsustega Ivan Turõgini ja Sergei Potapenko USA-le väljaandmise otsused

29. november 2023
Anneli Vilu
Tallinna Ringkonnakohus

Tallinna Ringkonnakohus tühistas tänaste otsustega Ivan Turõgini ja Sergei Potapenko USA-le väljaandmise otsused

Ameerika Ühendriikide Justiitsministeerium esitas Eesti Vabariigile kirjaliku taotluse Eesti kodanike Ivan Turõgini ja Sergei Potapenko väljaandmiseks Ameerika Ühendriikidele.

Vabariigi Valitsus otsustas 07.09.2023 korraldustega anda KrMS § 452 lg 1 ning Eesti Vabariigi valitsuse ja Ameerika Ühendriikide valitsuse vahelise väljaandmislepingu art 2 alusel isikud USA-le välja.

Ringkonnakohus tühistas tänase otsusega Tallinna Halduskohtu 18.10.2023 otsused ja tegi uued otsused, millega rahuldas kaebused. Ringkonnakohus tühistas Vabariigi Valitsuse korraldused.

Ringkonnakohus leidis, et Vabariigi Valitsus on jätnud otsustamisel olulised asjaolud uurimata ja kaalumisel arvesse võtmata, mis on võinud mõjutada isikute väljaandmise otsustamist.

Kohus märkis, et kinnipidamistingimuste osas on vastustaja asunud korralduses seisukohale, et need küsimused oleks tulnud tõstatada väljaandmise õiguslikult lubatavaks tunnistamise menetluses maakohtus, mida kaebajad ei teinud, mistõttu Vabariigi Valitsus sellel küsimusel pikemalt ei peatunud. Ringkonnakohtu hinnangul oli see seisukoht aga ebaõige.

Vabariigi Valitsusel oli kohustus pärast seda, kui ta oli veendunud, et kaebaja väljaandmine on õiguslikult lubatav, kaaluda otsuse tegemisel kõiki asjas tähtsust omavaid asjaolusid ja hinnata otsuse proportsionaalsust ehk riivet isikute põhiõigustele. Seega tuli valitsusel väljaandmise proportsionaalsuse hindamise raames hinnata ka kaebajate väiteid nende võimalike kinnipidamistingimuste kohta Ameerika Ühendriikides. Tegemist ei olnud küsimustega, mis seonduksid karistusõigust või kriminaalmenetlust puudutava õigusliku lubatavuse kontrolliga. Vastustaja esindaja kinnitas ringkonnakohtu istungil, et sellist uurimist ja kaalumist läbi ei viidud ning sama nähtus ka vaidlustatud korraldustest. Ringkonnakohus rõhutas, toetudes asjakohasele Euroopa Kohtu ja Euroopa Inimõiguste Kohtu praktikale, et vastustaja ei saanud tugineda üksnes sellele, et Ameerika Ühendriigid on õigusriik ja ka varem on Eesti kodanikke sinna välja antud.

Ringkonnakohtu hinnangul tuli Vabariigi Valitsuse 07.09.2023 korraldused tühistada põhjusel, et oluliselt oli rikutud uurimiskohustust ja jäetud kontrollimata kaebajate väited ja esitatud tõendid kinnipidamistingimuste kohta Ameerika Ühendriikide kinnipidamisasutuses, kuhu kaebajad suure tõenäosusega pärast väljaandmist paigutataks. Samuti oli jäetud kontrollimata, kas väljaandmine riivaks kaebajate põhiõigusi kumulatiivselt määral, et väljaandmise asemel tuleks kaaluda kriminaalmenetluse läbiviimist Eestis. Kokkuvõtvalt oli vastustaja jätnud kaebajate väljaandmise proportsionaalsuse hindamisel osa olulistest asjaoludest arvesse võtmata. Sellega tehti oluline kaalutlusviga, mis võis viia sisuliselt väära otsuseni. Viidatud uurimiskohustust ja oluliste asjaolude kaalumist ei saa haldusorgani asemel toimetada halduskohus.

Kohus selgitas, ehkki otsuse selle kohta, millises riigis kriminaalmenetlus läbi viia, teeb väljaandmise menetluse alguses prokuratuur, ei välista see siiski valitsuse pädevust hinnata sellise otsusega kaasnevat põhiõiguste riivet ja väljaandmise proportsionaalsust.

Kuna ringkonnakohus tühistas halduskohtu otsused ja tegi uued otsused, millega kaebused rahuldati, siis tuli ka menetluskulud välja mõista vastustajalt. Kohus mõistis Vabariigi Valitsuselt Ivan Turõgini kasuks välja esimese ja teise kohtuastme menetluskulud 46 365,30 eurot ning S. Potapenko kasuks 50 710 eurot.

Samuti mõisteti mõlema perekonna osas menetluskulud välja vastavalt 4080 eurot ja 3000 eurot. Ülejäänud osas jäid menetluskulud nende endi kanda.

Tänased otsused ei ole jõustunud, neid saab vaidlustada hiljemalt 11. detsembril 2023.