Tallinna Ringkonnakohus mõistis Porto Franco kohtuasjas osalised süüdi

18. märts 2024
Anneli Vilu
Tallinna Ringkonnakohus

Tallinna Ringkonnakohus tühistas Harju Maakohtu 18. oktoobri 2023 õigeksmõistva otsuse ja tegi uue otsuse, millega tunnistas Hillar Tederi, Mihhail Korbi ja MTÜ Keskerakonna mõjuvõimuga kauplemises süüdi.

Kohus mõistis Hillar Tederile karistuseks 1 aasta 5 kuud vangistust. Kohus määras, et mõistetud vangistust ei pöörata täielikult täitmisele kui Hillar Teder ei pane 2 aastase katseaja kestel toime uut tahtlikku kuritegu.

Kohus mõistis Mihhail Korbile karistuseks 1 aasta 2 kuud vangistust, mida ei pöörata täielikult täitmisele kui Mihhail Korb ei pane 2 aastase katseaja kestel toime uut tahtlikku kuritegu.

MTÜ-le Keskerakond mõistis kohus karistuseks rahalise karistuse 750 000 eurot. Kohus suurendas uue kuriteo eest mõistetud karistust eelmise 5. septembri 2019 Harju Maakohtu poolt mõistetud karistuse ärakandmata osa võrra, s.o 250 000 euro võrra. Seega MTÜ-le Keskerakond mõisteti liitkaristuseks rahaline karistus 1 000 000 eurot.

Ringkonnakohus leidis, et tõendatud on ebaõiguskokkuleppe sõlmimine ehk mõjuvõimuga kauplemise kokkulepe 9. veebruaril 2020. Seejuures oli mõjuvõimuga kauplemise kokkulepe piisavalt konkretiseeritud, st tegu mida oodati oli kindlaks määratud ning tegemist ei olnud mingi abstraktse kokkuleppega. Hillar Tederi poolt kohtumisel pakutud annetus Keskerakonnale oli vastuteene Mihhail Korbi poolt Hillar Tederile lubatud linnapea mõjutamise eest. Ka oli Mihhail Korb väljendanud nn annetuse vastuvõtmist sel eesmärgil. Seega olid pooled vähemalt üldjoontes kokku leppinud, kuidas ja millise eesmärgi nimel tuleb kellelgi tegutsema hakata.

Kohtu hinnangul leidis tõendamist, et Hillar Teder pakkus läbi MTÜ Eesti Keskerakonna juhtivtöötaja Mihhail Korbi erakonnale vara selle eest, et Mihhail Korb ning MTÜ Eesti Keskerakond kasutaks mõjuvõimu linnapea üle selleks, et OÜ Porto Franco saaks Tallinna Linnavalitsuselt servituudi taotlemisel avaliku huvi seisukohast põhjendamatu ja ebavõrdse eelise.

Kohus märkis, et mõjuvõimuga kauplemise kokkulepe võib olla, kuid ei pea olema sõnaselge, see võib olla ka kaudne, kuid peab olema objektiivselt tajutav. Antud asjas oli 9. veebruaril 2020, kui Hillar Teder pakkus Mihhail Korbiga kohtumisel MTÜ-le Keskerakond nii nimetatud annetust, selline kokkulepe kohtu hinnangul üheselt tajutav. Kohus leidis, et olukorras, kus tegemist oleks tavapärase ehk maailmavaatelise annetusega MTÜ Keskerakonnale Hillar Tederi poolt, puudunuks igasugune vajadus kaalutleda ja mõelda, et seda ei seostaks eelnevate kokkulepetega. Samuti ei oleks olnud vajadust kasutada peale annetuse tegemist mõistuväljendeid.

Maakohtu otsus jäi muutmata osas, millega tagastati MTÜ-le Eesti Keskerakond 120 000 eurot, mis on vabatahtlikult kantud Riigiprokuratuuri tagatiskontole. Seda põhjusel, et apellatsioonis ei taotlenud prokuratuur kohtult MTÜ-le Eesti Keskerakond kuuluva annetuse 120 000 euro konfiskeerimist ning ringkonnakohtul puudus õigus apellatsiooni piiridest väljudes konfiskeerida, kui seda ei ole taotletud.

Hillar Tederilt, Mihhail Korbilt ja MTÜ-lt Keskerakond mõisteti igaühelt välja sundraha 1230 eurot.

Kohus mõistis Eesti Vabariigilt Hillar Tederi kasuks välja apellatsioonimenetluse kulud 3074,40 eurot, Mihhail Korbi kasuks 3601,51 eurot ja MTÜ Keskerakond kasuks 5416,80 eurot. Ülejäänud menetluskulud jäid poolte endi kanda.

Otsuse võib vaidlustada Riigikohtus 30 päeva jooksul.