Tallinna Halduskohus rahuldas Elmar Vaheri kaebuse, mis puudutas tema suhtes alustatud distsiplinaarmenetlust ja teenistusest kõrvaldamist

22. juuni 2023
Tallinna Halduskohus

Tallinna Halduskohus rahuldas tänase, 22. juuni 2023 kohtuotsusega Politsei- ja Piirivalveameti endise peadirektori Elmar Vaheri kaebuse ning tühistas Vabariigi Valitsuse 22.03.2023 korralduse, millega algatati Vaheri suhtes distsiplinaarmenetlus ning kõrvaldati ta teenistusest.

Halduskohus leidis, et kuna distsiplinaarkaristuse saab ametnikule määrata üksnes kahe aasta jooksul teenistuskohustuste süülise rikkumisena käsitatava teo toime panemisest arvates, siis eeldab distsiplinaarmenetluse algatamine ka vastavat teavet, mille pinnalt saab teo toimepanekut vähemalt tõenäoliseks pidada.

Konkreetsel juhul tõdes kohus, et Vabariigi Valitsuse korralduses ei olnud viidet ühelegi sellisele kaebaja teole. Kriminaalmenetluses esitatud kahtlustuses, mis puudutab kelmusele kaasaaitamist ja millele Vabariigi Valitsus oma korralduses viitas, oli nimetatud küll mitu kaebaja konkreetset tegu, ent kõik need olid aset leidnud rohkem kui kaks aastat enne distsiplinaarmenetluse algatamist.

Halduskohus leidis, et pelgalt see, et kaebajale oli kriminaalmenetluses esitatud kahtlustus, ei saanud see olla piisav alus distsiplinaarmenetluse algatamiseks ja tema teenistusest kõrvaldamiseks distsiplinaarmenetluse ajaks. Kohtu hinnangul ei ole kuidagi välistatud, et ametniku teatavate käitumisaktide osas on kriminaalmenetluses kahtlustuse esitamine põhjendatud, distsiplinaarmenetluse algatamine aga mitte.

Kuna kaebaja teenistusest kõrvaldamine oli just õigusvastaselt algatatud distsiplinaarmenetluse tagajärg, oli halduskohtu hinnangul lubamatu ka teenistusest kõrvaldamine. Selle ajal vähendati kaebajale makstavat töötasu, mistõttu tegi halduskohus Vabariigi Valitsusele ettekirjutuse arvestada välja selle tõttu saamata jäänud tasu suurus ja see välja maksta.

Asjaomane distsiplinaarmenetlus ise lõppes kohtumenetluse ajal tulenevalt sellest, et kaebaja teenistustähtaeg lõppes ja ta vabastati politseiteenistusest 02.05.2023.

Halduskohtu otsus ei ole jõustunud ning osapooltel on 30 päeva jooksul õigus esitada apellatsioonkaebus ringkonnakohtule.