Ringkonnakohus: Vaidlus Aidu tuulepargi ehituslubade küsimuses jätkub

29. juuni 2018
Kristi Kirsberg

Tartu Ringkonnakohus jättis täna muutmata Tartu Halduskohtu määruse, millega otsustati jätkata menetlust vaidluses Aidu tuulepargi ehituslubade õiguspärasuse üle.

Halduskohus leidis selle aasta aprillis, et Ida-Viru maavanem pöördus kohtu poole tähtaegselt ja protesti menetlemist tuleb jätkata.
Halduskohtu määruse vaidlustasid ringkonnakohtus OÜ Aidu Tuulepark ja Lüganuse vald.

Menetlusosalised vaidlesid põhiliselt selle üle, kas maavanem sai vaidlusaluste ehituslubade andmisest teada tema väidetud ajal või varem ehk hiljemalt 2016. aasta suvel. Sellest sõltub, millal pidi maavanem käivitama järelevalve, tegema Lüganuse vallale ettepaneku ehituslubade kehtetuks tunnistamiseks ja keeldumise korral pöörduma kohtusse.

Ringkonnakohtu kolmest kohtunikust koosnev kolleegium leidis, et halduskohus on veenvalt selgitanud, miks maavanem ei rikkunud protesti esitades seaduses sätestatud tähtaega.

Ringkonnakohus selgitas ühtlasi, et maavanemale kehtestatud tähtaja möödalaskmine ei välista edasist haldusjärelevalvet kohaliku omavalitsuse tegevuse üle. Seda ilmestab ringkonnakohtu hinnangul ka antud juhtum. Aidu Tuulepargi ja Lüganuse valla taotluste rahuldamise ja menetluse lõpetamise korral tekiks olukord, kus väidetavate õiguste järgimise võimalikuks hinnaks võib olla riigikaitse huvide kahjustamine.

Lüganuse vald andis vaidlusalused ehitusload välja 2015. aastal, protest esitati kohtule möödunud aastal. Ehitusload vaidlustas Ida-Viru maavanem protestiga kohaliku omavalitsuse üle järelevalve teostamise raames.

Vaidluse sisulise lahendamisega saab halduskohus edasi minna pärast seda, kui tänane määrus on jõustunud. Ringkonnakohtu määrus on vaidlustatav Riigikohtus 15 päeva jooksul.