Ringkonnakohus: Vabariigi aastapäeva paraadi mõnitanud endine päästeametnik vallandati õigustatult

10. Mai 2018
Kristi Kirsberg

Tallinna Ringkonnakohus tegi eile otsuse, millega tunnistas Sergei Menkovi teenistusest vabastamise seaduslikuks.

Sergei Menkov on endine päästeametnik, kellele Päästeamet määras distsiplinaarkaristuseks teenistusest vabastamise selle eest, et ta postitas 24.02.2016 enda Facebooki kontole samal päeval toimunud Eesti Vabariigi aastapäeva paraadist video, milles kommenteeris paraadi ebatsensuursete ja solvavate sõnadega.

Halduskohus asus eelmisel aastal seisukohale, et Päästeamet ei ole distsiplinaarsüütegu piisava selgusega määratlenud – nimelt ei selgu käskkirjast, milliseid väljendeid pidas Päästeamet solvavaks, alandavaks vms ja miks. Seetõttu tunnistas halduskohus Päästeameti peadirektori käskkirja õigusvastaseks ning muutis S. Menkovi teenistusest vabastamise alust, lugedes selleks teenistusest vabastamise ametniku soovil. Hüvitise maksmise nõudes jäi kaebus rahuldamata.

Ringkonnakohus ei nõustunud halduskohtu etteheidetega Päästeametile. Ringkonnakohus möönab oma otsuses, et käskkirjas ei ole nimetatud, milliseid konkreetseid videosalvestisel kasutatud väljendeid peab vastustaja laimavateks ja kohatuteks, kuid samas ei saa nõustuda halduskohtuga, et süütegu pole piisavalt selgelt määratletud. "Probleemiks ei ole seejuures mitte üksnes ebatsensuursete sõnade kasutamine, vaid kommentaaride läbivalt naeruvääristav ja mõnitav sisu. Määravat tähtsust pole sellel, kas kaebaja kasutas ebatsensuurseid sõnu otseselt paraadil osalejate suhtes või oli tegemist hüüde- ja parasiitsõnadega, kuna igal juhul on kaebaja kommentaarid ametnikule sobimatud."

Seaduse kohaselt peab ametnik oma teenistusülesandeid täitma ausalt, asjatundlikult ja hoolikalt ning käituma väärikalt nii teenistuses olles kui ka väljaspool teenistust, sealhulgas hoiduma tegevusest, mis diskrediteeriks teda ametnikuna või kahjustaks ametiasutuse mainet. Väärika käitumise nõuet saab mõista kui teenistuskohustust ning selle nõude rikkumist teenistuskohustuste rikkumisena. Avalikus teenistuses töötavad isikud peavad arvestama tavakodanikega võrreldes rangemate piirangutega mh sõnavabaduse kasutamisele. Päästeteenistuse eetikakoodeksi järgi vastutab päästetöötaja iga oma väljaöeldud sõna ja tehtud teo eest.

Kohtu hinnangul pole kahtlust, et juba filmimise ajal oli kaebaja teadlik, et tema käitumine on sobimatu. Esiteks filmis kaebaja videot tööülesannete täitmise ajal alluvate juuresolekul ning teiseks viitavad sellele ka kaebaja enda kommentaarid. Ringkonnakohus ei pidanud veenvaks kaebaja väidet, et ta ei pannud videot Facebooki postitades tähele, et see on "avatud kõigile".

Käskkirja järgi oli kaebajal küll teenistusest vabastamise ajaks päästeteenistuse staaži üle 28 aasta ning ta oli seni olnud eeskujulik teenistuja ja varem distsiplinaarkorras karistamata, kuid rikkumise olulisus kaalus Päästeameti hinnangul üles pikaajalise teenistuskäigu. Kaebaja tegu ja selle mittekahetsemine tingis usalduse kaotuse tema vastu. Ringkonnakohtu hinnangul on karistuse valikut piisavalt põhjendatud ja Sergei Menkov rikkus teenistuskohustusi tahtlikult. Ringkonnakohus: "Olukorras, kus riigiteenistuja halvustab avalikult ning äärmiselt vulgaarsel ja mõnitaval moel riiki, mida ta oma ametikohal töötades esindab, võib tema teenistusest vabastamine olla õigustatud sõltumata varasemast laitmatust teenistuskäigust."

Otsus ei ole lõplik, sellele võivad osapooled esitada kassatsiooni Riigikohtule hiljemalt 8. juunil.