Ringkonnakohus tegi otsuse Laagna teel raske liiklusõnnetuse põhjustanud meeste osas

26. jaanuar 2022
Kristi Kirsberg
Tallinna Ringkonnakohus

Tallinna Ringkonnakohus jättis teisele autole otsa sõitnud Isa Khalilovi (21) süüdistuses otsuse muutmata ning temale mõistetud 10-aastane reaalne vangistus jäi kehtima. Ringkonnakohus täpsustas vaid liiklusnorme, mida Isa Khalilov rikkus.

Vjatšeslav Kalašnikovi (30) süüdi tunnistamise osas tühistas ringkonnakohus aga Harju Maakohtu süüdimõistva otsuse ja mõistis Vjatšeslav Kalašnikovi õigeks.

Isa Khalilovile ja V. Kalašnikovile oli esitatud süüdistus liiklusnõuete rikkumises ettevaatamatusest, millega põhjustati kahe inimese surm ja tekitati kahele inimesele rasked tervisekahjustused (KarS § 422 lg 2 p 2 järgi).

Harju Maakohus mõistis 24. mai 2021 otsusega I. Khalilovi süüdi ja mõistis karistuseks 10 aastat vangistust.

Maakohus leidis, et liiklusõnnetuses mitte osalenud V. Kalašnikovi tegu ei vasta aga KarS § 422 lg 2 p-le 2, vaid KarS § 117 lg-le 2 (surma põhjustamine ettevaatamatusest) ja § 119 lg 2 (raske tervisekahjustuse tekitamine ettevaatamatusest). Maakohus mõistis V. Kalašnikovile karistuseks 3 aastat vangistust.

Maakohtu otsuse peale esitasid apellatsiooni mõlema süüdistatava kaitsjad ja prokurör, samuti ühe kannatanu esindaja. I. Khalilovi kaitsja taotles teo ümberkvalifitseerimist ja I. Khalilovile kergema karistuse mõistmist. Ta leidis, et osaliselt oli liiklusõnnetuses süüdi Volvo juht, kelle ootamatu manöövri tõttu ei suutnud I. Khalilov Volvole otsasõitu vältida.

V. Kalašnikovi kaitsja taotles kaitsealuse õigeks mõistmist, leides, et kuna V. Kalašnikov ei osalenud liiklusõnnetuses, ei saa talle liiklusõnnetuse raskeid tagajärgi omistada.

Prokurör taotles I. Khalilovi karistuse karmistamist ning V. Kalašnikovi süüdi tunnistamist KarS § 422 lg 2 p 2 järgi.

Ringkonnakohus rahuldas V. Kalašnikovi kaitsja apellatsiooni, teised apellatsioonid jättis aga rahuldamata.

Ringkonnakohus ei tuvastanud, et Volvo juht oleks teinud sellise manöövri, nagu I. Khalilovi kaitsja väitis. Volvo ja BMW kokkupõrke tingis täies ulatuses I. Khalilov. Kuna ta vahetas sõidurada lubatud sõidukiirust väga suurelt ületades. „Nimelt see, et I. Khalilovi auto liikus ülejäänud liiklusvoolust tunduvalt kiiremini, võttis I. Khalilovilt võimaluse teiste liiklejate käitumisega arvestada. Selle tõttu ei olnud ta võimeline vältima otsasõitu ees aeglasemalt (lubatud sõidukiirusega) sõitnud autole. Otsasõiduga päästis I. Khalilov valla kokkupõrgete ahela, mis tõi kaasa kahe kannatanu surma ja kahe kannatanu rasked tervisekahjustused“ leidis kohus.

Ringkonnakohus ei pidanud põhjendatuks ei kaitsja ega prokuröri etteheiteid I. Khalilovi karistusele.

Ringkonnakohus leidis aga, et V. Kalašnikovi tegevusel puudus kannatanute surma või raskete tervisekahjustusega selline põhjuslik seos, mida karistusseadustik nõuab. V. Kalašnikov liiklusõnnetuses ei osalenud. Raskete tagajärgedega liiklusõnnetuse põhjustas vahetult I. Khalilov. V. Kalašnikovi roll seisnes selles, et ta innustas oma eeskujuga I. Khalilovit lubatud sõidukiirust ligi kolmekordselt ületama.

Kokkuvõtvalt ringkonnakohus tõdes, et selline teise isiku innustamine kuritegu toime panema on kuriteona karistatav vaid karistusseadustikus sätestatud tingimustel. Ükski karistusseadustikus ette nähtud õiguslikest alustest ei tulnud aga kõne alla, sest need eeldavad kõik tahtlust, aga kuritegu, mida I. Khalilovile ja V. Kalašnikovile ette heideti, on ettevaatamatusest toime pandud.

Otsuse võib vaidlustada 30 päeva jooksul.