Ringkonnakohus saatis Rakvere linnapea kriminaalasja osaliselt maakohtule tagasi

14. Mai 2012
Kristi Kirsberg

Tartu ringkonnakohus tühistas tänase määrusega osaliselt Viru maakohtu selle aasta 16. veebruari otsuse Rakvere linnapea Andres Jaadla (47) süüdistuses korruptsioonivastases seaduses kehtestatud toimingupiirangu teadva rikkumise eest.

Ringkonnakohus tühistas maakohtu otsuse Jaadla süüditunnistamises ja karistamises huvide konfliktiga seonduvates episoodides, kuna selles osas on maakohus otsuses põhjenduse puudumisega oluliselt rikkunud kriminaalmetlusõigust. Samas jättis ringkonnakohus maakohtu otsuse muutmata iseendaga tehingute sõlmimise episoodides, kuna selles osas on maakohtu otsus kriminaalkolleegiumi hinnangul seaduslik ja põhjendatud.

Tühistatud osas saatis ringkonnakohus kriminaalasja maakohtule uue otsuse tegemiseks samas kohtukoosseisus.

Maakohus tunnistas Jaadla süüdi korruptsioonivastases seaduses kehtestatud toimingupiirangu teadva rikkumise eest ja mõistis talle rahalise karistuse summas 22 536 eurot.

Jaadlale esitati huvide konflikti puudutavas osas süüdistus selles, et ta osales ametiisikuna otsuste tegemisel, mis mõjutasid oluliselt temaga seotud ettevõtete/juriidiliste isikute majandushuve. Ringkonnakohus leidis, et maakohus on jätnud selles osas Jaadla süüdimõistmise täielikult sisustamata ja motiveerimata. Maakohus on oma otsuses hakanud motiveerima hoopis Jaadla osalemist otsuste tegemisel, mis mõjutasid tema isiklikke majandushuve. Sellega on maakohus ringkonnakohtu hinnangul lubamatult irdunud esitatud süüdistusest ning asunud sisustama koosseisulist tunnust, mida süüdistusaktis ei olnud Jaadlale üleüldse süüks arvatudki. Sellisel seisukohal olid ka Jaadla kaitsja vandeadvokaat Kaarel Kais ja Viru ringkonnaprokuratuuri eriasjade prokurör Kalmer Kask.

Andres Jaadla pani süüdistuse kohaselt aastatel 2007–2008 linnapeana oma töö- ja teenistuskohustuste täitmise raames korduvalt toime erinevaid korruptsioonivastases seaduses sätestatud toimingupiirangute rikkumisi. Teda süüdistatakse linna esindajana tema endaga seotud äriühingutega OÜ Kesklinna Pargid, OÜ Rakvere Elamuhooldus ja Rakvere Linnahoolduse OÜ tehingute tegemises ja ka antud äriühingute majandushuve oluliselt mõjutavates küsimustes linnavalitsuse istungitel otsuste tegemises osalemises.

Korruptsioonivastase seaduse kohaselt oleks Andres Jaadla pidanud ennast taandama temaga seotud ettevõtetega seotud küsimuste lahendamisest ja mitte osalema linnapea ning linnavalitsuse liikmena nimetatud otsuste tegemises. Samuti poleks ta tohtinud temaga seotud ettevõtetega sõlmida lepinguid. Kuna tehtud tehingute maht ületas igal üksikul juhul vähemalt sajakordselt tollal kehtinud kuupalga alammäära ning Andres Jaadla osalusel tehtud otsused mõjutasid olulisel määral antud äriühingute majanduslikke huve, on Andres Jaadla tegevus vaadeldav kriminaalkuriteona KarS § 3001 lg 1 mõttes.

Tänane kohtumäärus on vaidlustatav 10 päeva jooksul.