Ringkonnakohus: õlitehase ehitusloa tühistamiseks ei ole alust

14. juuni 2022
Annett Kreitsman
Tartu Ringkonnakohus

Tartu Ringkonnakohus ei rahuldanud MTÜ Loodusvõlu kaebust vaidlustamaks Narva-Jõesuu linnavalitsuse otsust, millega anti ehitusluba õlitehase püstitamiseks.

Ringkonnakohtusse jõudnud vaidluses oli peamine küsimus selles, kas Narva-Jõesuu linn (vastustaja) selgitas välja kõik ehitusloa andmise otsustamiseks olulised asjaolud ning kas esines alus ehitusloa andmisest keeldumiseks. Ringkonnakohus asus seisukohale, et MTÜ Loodusvõlu poolt apellatsioonkaebuses esitatud väited ei anna alust tühistada halduskohtu otsust, millega õlitehase ehitusluba jõusse jäeti.

Vaidlustatud ehitusloaga anti õigus ühe Enefit280 õlitehase ehitamiseks. See tähendab, et detailplaneeringuga ette nähtud ehitusõigus realiseeritakse üksnes osaliselt, kuna planeeringuga kavandati nelja õlitehase, järeltöötluskompleksi ning neid teenindavate ehitiste rajamine. Ringkonnakohus ei leidnud, et kavandatav ehitis väljuks detailplaneeringuga määratud ehitusõiguse piiridest või esineks muus osas vastuolu detailplaneeringuga. Väiteid, mis seadnuks kahtluse alla ehitusprojekti vastavuse detailplaneeringule, ei esitanud kohtule ka MTÜ Loodusvõlu.

MTÜ Loodusvõlu väitis kohtumenetluses, et õigusvastane on ka õlitehaste ja järeltöötluskompleksi rajamise ette näinud detailplaneering. Nimelt ei olnud MTÜ hinnangul detailplaneeringu menetluses koostatud keskkonnamõju strateegiline hindamine ehitatava õlitehase keskkonnamõju väljaselgitamiseks piisav.

Ringkonnakohus asus seisukohale, et õlitehase käitamisega ei ületata inimesele ohtlikuks hinnatud ühendite ja osakeste piirväärtust keskkonnas. Kohus leidis ka seda, et ehitusloa andmisel ei olnud Narva-Jõesuu linnavalitsus kohustatud koguma täiendavaid tõendeid keskkonnamõjude kohta ning keskkonnamõjude hindamine jäi õiguspäraselt algatamata. Kaebaja poolt esile toodud võimalikud probleemid keskkonnamõjude hindamisel puudutavad õlitehase käitamisel, mitte ehitamisel avalduvaid mõjusid. Õlitehase käitamisest tingitud keskkonnamõjusid on asjakohane hinnata tehase käitamiseks nõutava keskkonna kompleksloa taotlemisel. Keskkonnaamet ongi asunud vastavaid mõjusid hindama. Kohtu hinnangul puudus Narva-Jõesuu linnal alus järelduseks, et kavandatava ehitise või ehitamisega kaasneb oluline keskkonnamõju, mida ei ole võimalik piisavalt vältida ega leevendada.

Eelnevast tulenevalt jättis Tartu Ringkonnakohus MTÜ Loodusvõlu apellatsioonkaebuse rahuldamata ning Tartu Halduskohtu 4. juuni 2021. a otsuse muutmata. Kaaludes kaebuse eduväljavaateid ning kaalul olevaid huve ei pidanud ringkonnakohus jätkuvalt põhjendatuks esialgse õiguskaitse kohaldamist.

Otsus ei ole jõustunud. Sellele on võimalik esitada kassatsioonkaebus Riigikohtule 30 päeva jooksul.