Ringkonnakohus jättis muutmata maakohtu otsuse, millega tunnistati õigeks Tartu endine abilinnapea

28. oktoober 2019
Annett Kreitsman

Prokuratuur esitas Tartu Ringkonnakohtule apellatsiooni Tartu Maakohtu 25.03.2019.a otsusele, millega mõisteti õigeks A. Suvorov ja I. Zayats, ning palus apellatsioonis mõlemad süüdi tunnistada. Ringkonnakohus käsitles apellatsiooniväiteid matkijaga seotud süüdistuses, A. Suvorovi süüdistust kelmuse katses ning süüdistust osas, mis puudutab nii I. Zayatsit kui A. Suvorovit.

Ringkonnakohtu hinnangul ei lükka prokuratuuri apellatsioonis esitatud väited ümber maakohtu põhjendatud seisukohta, et matkija ütlustest ei saa teha järeldust nagu oleks A. Suvorov tegutsenud altkäemaksu võtmise eesmärgil. Pigem kinnitavad kohtu hinnangul tema vastused süüdistatava versiooni, et suhtlus toimus informatsiooni edastamise eesmärgil. Apellatsioonikohus nõustus maakohtu otsusega ka selles osas, et matkija ja A. Suvorovi vahel puudub ekvivalentsussuhe ning et matkija on ületanud teoprovokatsiooni. "Kaitsja märgib õigesti, et altkäemaksu võtja peab vähemalt mingilgi määral üles näitama valmisolekut või teo soorituse alget, mida matkija provotseerimise käigus peaks edasi arendama või esile kutsuma. Antud situatsioonis sellega tegemist ei olnud," seisab kohtuotsuses.

Mis puudutab vaidlust küsimuses, kas A. Suvorov pani toime petmise: s.o kas tema, esinedes telefonikõnes Mihklina, pakkus vanemaealisele naisterahvale võimalust saada eluruumi omanikuks, kui viimane maksab talle 5000 eurot, teades eluasemekomisjoni liikme ja esimehena, et tal ei ole võimalik sotsiaalüürikorterit võõrandada, nõustus kohtukolleegium maakohtu poolt isikuliste tõendiallikate ütlustele antud hinnanguga. "Kohus on veenvalt ja tõendikogumile antava tervikhinnangu tulemina ära näidanud, miks pole õnnestunud kõrvaldada kahtlusi süüdistatava süüs. Samuti on kohus ära näidanud, et konkreetseid asjaolusid arvestades ei ole süüdistusversiooni paikapidavus eluliselt usutav," seisab kohtuotsuses.

Ringkonnakohtu kolleegium ei tuvastanud maakohtu otsuses hindamisvigu. Esimese astme kohus on otsuse rajanud kõigi asjaolude igakülgsele analüüsile. Kohtu järeldused on loogilised ja tõendipõhised ning kohus on õigesti tuvastanud, et A. Suvorovi ja I. Zayatsi tegevuses ei esine neile inkrimineeritud süüteokoosseisu tunnuseid.

Eelnevast tulenevalt otsustas Tartu Ringkonnakohus reedel, 25. oktoobril tehtud kohtuotsusega jätta riikliku süüdistaja apellatsiooni rahuldamata ning maakohtu 23. märtsil 2019.a tehtud otsus muutmata.

Tegemist on jõustumata kohtuotsusega. Kassatsioon on Riigikohtule võimalik esitada 30 päeva jooksul alates otsuse teatavakstegemisest.