Ringkonnakohus jättis M. Halliku hagi Tartu Ülikooli vastu töövaidluses täies ulatuses rahuldamata

20. veebruar 2020
Annett Kreitsman

Ringkonnakohus jättis M. Halliku hagi Tartu Ülikooli vastu töövaidluses täies ulatuses rahuldamata

Tartu Ringkonnakohus rahuldas 20.02.20.a otsusega Tartu Ülikooli apellatsioonkaebuse ning tühistas Tartu Maakohtu 04.09.19.a otsuse osas, millega maakohus rahuldas Tartu Ülikooli raamatukogu endise direktori Martin Halliku hagi Tartu Ülikooli vastu töövaidlusasjas. Tühistatud osas tegi ringkonnakohus uue otsuse, millega jättis hagi Tartu Ülikooli vastu täies ulatuses rahuldamata.

Ringkonnakohus leidis, et Tartu Ülikoolil oli piisavalt alust M. Hallikuga töölepingu lõpetamiseks usalduse kaotuse tõttu. Ülikool kontrollis talle teatavaks saanud faktilisi asjaolusid oma parimate võimete kohaselt ja piisavalt.

Ringkonnakohus toob tehtud otsuses välja, et töölepinguseaduse järgi võib tööandja töölepingu töötaja kohustuse rikkumise tõttu üldjuhul üles öelda, kui ülesütlemisele on eelnenud tööandja hoiatus. Eelnevat hoiatamist ei ole ülesütlemise eeldusena aga vaja, kui töötaja ei saa kohustuse rikkumise erilise raskuse tõttu või muul põhjusel seda hea usu põhimõtte järgi tööandjalt oodata.

Ringkonnakohtu kolmeliikmeline kolleegium jõudis asja analüüsides otsusele, et käesolevas töövaidlusasjas välistavad hoiatuse vajalikkuse nii M. Hallikule etteheidetavate tegude raskus ja iseloom kui ka asjaolu, et ta rikkus muu hulgas töölepingust ning raamatukogu põhikirjast tulenevaid Tartu Ülikooli struktuuriüksuse juhi kohustusi. Ringkonnakohtu hinnangul iseloomustab M. Halliku tõsist kohustuste rikkumist ka see, et olukord riivas paljusid raamatukogu töötajaid ja tõi kaasa ühe töötaja töölt lahkumise avalduse esitamise. Kohtu hinnangul on Tartu Ülikool sellises olukorras põhjendatult asunud seisukohale, et töösuhte jätkamine hagejaga ei ole enam võimalik.

Eelnevast tulenevalt leidis Tartu Ringkonnakohus, et Tartu Ülikooli töölepingu ülesütlemine ülikooli raamatukogu endise direktori M. Hallikuga on kehtiv ning sellest tulenevalt jäävad kõik nõuded, seal hulgas nõuded rahalise hüvitise saamiseks, rahuldamata.

Menetluskulud maa- ja ringkonnakohtus jättis kohus M. Halliku kanda, menetluskulude rahalise suuruse määrab kindlaks maakohus kohtuotsuse jõustumisel. Tartu Maakohtu korraldused maakohtu otsuse avalikustamise osas jättis ringkonnakohus muutmata. Maa- ja ringkonnakohus menetlesid asja kinnises menetluses.

Tegemist on jõustumata kohtuotsusega. Kassatsioonkaebus Riigikohtule on võimalik esitada 30 päeva jooksul.