Ringkonnakohus jättis halduskohtu otsuse Reidi tee vaidluses muutmata

3. Mai 2018
Kristi Kirsberg

Tallinna Ringkonnakohus jättis tänase otsusega rahuldamata MTÜ Eesti Roheline Liikumine apellatsioonkaebuse ning muutmata Tallinna Halduskohtu otsuse nn Reidi tee vaidluses.

Halduskohtus taotleti Reidi tee teisele etapile Tallinna Linnaplaneerimise Ameti poolt väljastatud ehitusloa tühistamist. Halduskohus ei nõustunud kaebajate peamise väitega, et Tallinna linn oleks pidanud läbi viima uue keskkonnamõjude hindamise. Tegevusloa andjal oli 2007. aastal läbiviidud keskkonnamõjude hindamise ja mitmete hilisemate ekspertarvamuste põhjal piisavalt teavet otsustamaks, kas Reidi tee ehitamine on kaasnevaid keskkonnamõjusid arvestades inimestele, merekeskkonnale ja kaitstavatele kultuuriväärtustele lubatav.

Ringkonnakohtu hinnangul on halduskohtu otsus põhjendatud. Muu hulgas märkis ringkonnakohus, et kaebaja esitas keskkonnariskide esinemise kohta üksnes üldiseid väiteid, sh väites, et võrreldes 2007. aastaga on vaidlusaluses piirkonnas aset leidnud sellised muutused, mis ei võimalda sel ajal koostatud keskkonnamõju hindamise aruandest lähtuda. Konkreetseid asjaolusid kaebaja aga välja ei toonud. "Kohus peab küll ettevaatusprintsiibist ja kõrgetasemelise keskkonnakaitse põhimõttest lähtuma kaebaja sellekohastest väidetest sõltumata, kuid antud juhul ei ilmne kohtule, et need printsiibid ja põhimõtted võiksid olla ohus," märkis ringkonnakohus.

Kaebaja tugines roheala vähenemisele Kadrioru pargi kaitseala merepoolsel alal, kuid ringkonnakohtu hinnangul ei ole alust arvata, et inimeste heaolu väheneks määral, mis välistab tee ehitamise. "Tegemist on linnakeskkonnaga ning piirkonnaga, kus liikluskoormus on suur. Liikluskoormus oli suur juba 10 aastat tagasi. Kadrioru pargi kaitseala küll väheneb Russalka kuju poolsel alal, kuid pargi üldpindala silmas pidades on muutus alla ühe protsendi. Mere rannajoon ei ole vastavas piirkonnas valdavalt enam looduslik, ühel pool asuvad sadamarajatised, teisel pool Pirita tee rajatised. Suured rohe- ja puhkealad on Kadrioru pargi näol inimestele kättesaadavad Reidi tee vahetus läheduses. Reidi tee ehitamise käigus rajatakse rannapromenaad ja sellega seotud taristu," märkis ringkonnakohus, nõustudes vastustajaga (Tallinna linn), et kaebaja väited inimeste heaolu vähenemisest ei ole põhjendatud.

Otsuse peale võib Riigikohtule esitada kassatsioonkaebuse hiljemalt 01.06.2018.a.