Ringkonnakohus andis Tartu avalikule rattaringlussüsteemile rohelise tee

17. oktoober 2018
Kristi Kirsberg

Tartu Ringkonnakohus jättis tänase otsusega muutmata Tartu Halduskohtu otsuse, millega ei rahuldatud kaebust Tartu linna avaliku rattaringlussüsteemi riigihankele.

Lisaks tühistas ringkonnakohus viivitamatult linnale seatud keelu hankelepingu sõlmimiseks. See tähendab, et linn saab nüüd hankelepingu selle aasta mais riigihankes edukaks tunnistatud Bewegen Technologies Inc-ga takistusteta ära sõlmida.

Tartu linnavalitsuse riigihanke otsuse vaidlustasid kohtus tagasi lükatud ühispakkujad OÜ Titanium Partners, BRD Traffic Equipment (Kunshan) Co. Ltd ja AS Eesti Keskkonnateenused. Kaebajate hinnangul lükati nende pakkumine dokumentide osalise esitamata jätmise põhjendusega tagasi õigusvastaselt.

Ringkonnakohtu kolmest kohtunikust koosnev kolleegium nõustus halduskohtuga, et seadusandja ei ole soovinud anda pakkujatele ulatuslikumat võimalust esialgsele pakkumusele lisaks esitada hiljem õigeaegselt esitamata jäänud dokumente. Riigihankes kehtiv võrdse kohtlemise põhimõte tähendab võrdsete võimaluste tagamist pakkumuse koostamisel kõigile pakkujatele. Pakkumuse korrigeerimine või täiendamine on piiratult aktsepteeritud ainult juhul, kui ilmselgelt on vaja vaid täpsustust või parandada tehnilised vead. Ringkonnakohtu hinnangul on ilmne, et esitamata jäänud dokumentide näol ei ole tegu andmete ebatäpsuse või väheolulise veaga, mille kõrvaldamine ei võiks mõjutada kogu hankemenetluse tulemust. Pakkujalt selgituste küsimine on lubatud vaid juhul, kui see ei ole vastuolus võrdse kohtlemise ja/või hankemenetluse läbipaistvuse ja kontrollitavuse põhimõttega. Seetõttu ei ole hankemenetluses lubatav selgituste küsimise kaudu kõrvaldada pakkumuse olulisi puudusi.

Ringkonnakohus ei nõustunud kaebajatega, nagu dokumentide esitamata jätmine oleks olnud tingitud linna eksitavast käitumisest hankedokumentide koostamisel ja nende esitamisel e-riigihangete registris, samuti eesti- ja inglisekeelsete hankedokumentide vastuolulisusest. Teiste pakkujate kõigi nõutud dokumentide esitamine viitab sellele, et hanketingimused olid piisavalt selged ja arusaadavad.

Ringkonnakohus tühistas ka halduskohtu esialgse õiguskaitsega seatud keelu sõlmida hankeleping enne menetlust lõpetava lahendi jõustumist. Seda lisaks kaebuse rahuldamata jätmisele juba teises kohtuastmes ka põhjusel, et esialgse õiguskaitse kohaldamise aluseks olnud asjaolud on vahepeal muutunud. Nimelt puuduks kaebajatel praegu tegelik võimalus hankelepingu sõlmimiseks ka kaebuse rahuldamise korral, sest üks kaebajatest on teatanud Tartu linnale riigihankes osalemisest loobumisest.

Tänane otsus on vaidlustatav Riigikohtus 29. oktoobrini.