Riigikohus: haldusvaidlustes saab EIK-i pöördumiseks riigi õigusabi halduskohtult

28. veebruar 2022
Kristi Kirsberg

Riigikohus asus seisukohale, et kui kaebaja soovib saada haldusasjast võrsunud vaidluse puhul riigi õigusabi EIK-i (Euroopa Inimõiguste Kohus) pöördumiseks, siis tuleb tal esitada taotlus haldus-, mitte maakohtule.

Haldus- ja tsiviilkolleegiumi vaheline erikogu selgitas, et kuigi riigi õigusabi seadus viitab esmajoones sättele, mille kohaselt saab EIK-le kaebuse esitamiseks taotleda riigi õigusabi maakohult, tuleb haldusvaidluste puhul silmas pidada ka 2018. aasta seadusemuudatust. Nimelt anti sellega haldusmenetlusega seotud asjades riigi õigusabi taotluste lahendamine halduskohtu pädevusse.

Erikogu märkis, et see on ka menetlusökonoomia seisukohast otstarbekas, kui haldusvaidluste puhul hindab EIK-i pöördumiseks õigusabi andmise eelduste täidetust haldusasjadele spetsialiseerunud ja nende eripäradega kursis olev kohtuharu.

Samas erikogu möönis, et õigusselguse huvides vajaksid kohtute pädevust puudutavad seadusesätted EIK-i pöördumise osas täpsustamist. Riigikohtu määrusega saab tutvuda siin.