Pärnu Maakohus mõistis kauaaegse linnavoliniku süüdi suures ulatuses omastamises, dokumendi võltsimises ja võltsitud dokumendi kasutamises

29. juuni 2020
Kristi Kirsberg

Pärnu Maakohtus tunnistas täna, 29. juunil süüdi Ago Kalmeri suures ulatuses omastamises, dokumendi võltsimises ja võltsitud dokumendi kasutamises ning mõistis talle karistuseks 3 aastat ja 6 kuud vangistust. Karistuse jättis kohus täielikult täitmisele pööramata, kui mees ei pane 3 aasta ja 6 kuulise katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu.

Kohus rahuldas kannatanu OÜ Agal Kinnisvarad tsiviilhagi täies ulatuses ja mõistis A. Kalmerilt välja põhivõlgnevuse summas 92 140,44 eurot ja seisuga 11.05.2020 viivise 23580,67 eurot. Tsiviilhagi tagamiseks on kohus 2017. aastal arestinud A. Kalmeri osa ühisomandist kinnistule ja 99 aastaks seatud hoonestusõigusele. Tänase otsusega jättis kohus vastavad hagi tagamise abinõud muutmata ja vara aresti alla kuni tsiviilhagi täitmiseni.

Ago Kalmerile on esitatud süüdistus selles, et tema, olles OÜ Agal Kinnisvarad juhatuse liige, kes oli kohustatud täitma oma ametialaseid ülesandeid ausalt ja õiguspäraselt, ajavahemikul 04.05.2011 kuni 12.12.2013 pööras tahtlikult ebaseaduslikult kolmanda isiku kasuks OÜ Agal Kinnisvarad vara kokku 92 140,44 euro väärtuses. Nimelt kandis A. Kalmer OÜ Rahila nimelt võltsitud arvete alusel OÜ Agal Kinnisvarad pangakontolt OÜ Rahila pangakontole kokku 92 140,44 eurot. Näiliste tehingute alusel laekunud rahasummad kandis OÜ Rahila Ago Kalmeri korraldusel ja tema poolt esitatud võltsitud arvete alusel omakorda edasi Ago Kalmeriga endaga seotud ettevõtetele OÜ-le Kalbro ja OÜ-le S&K Äri.

Lisaks süüdistatakse A. Kalmerit selles, et tema OÜ S&K Äri ja OÜ Kalbro juhatuse liikmena, ajavahemikul 2011 aprill kuni 2013 detsember, lasi tahtlikult raamatupidajal enda suuliste juhiste järgi koostada tegelikkusele mittevastavaid andmeid sisaldavaid arveid. Samuti süüdistatakse teda võltsitud arvete esitamises tasumiseks OÜ-le Rahila.

Kohus leidis, et kogu süüdistuses A. Kalmerile etteheidetav tegevus oli ette planeeritud ja selliselt ka läbi viidud. Kohtus leidis tõendamist, et Ago Kalmeri initsiatiivil ja survel esitasid OÜ Rahila juhid ajavahemikul 04.05.2011 kuni 12.12.2013 OÜ Rahila nimelt 23 võltsitud arvet OÜ-le Agal Kinnisvarad. Esitatud OÜ Rahila arvetel olid ebaseaduslikult märgitud teenused ja kaubad, mida tegelikkuses sellises ulatuses ei osutatud või ei osutatud üldse. Samaaegselt esitatud võltsitud OÜ Rahila arvetega, esitas Ago Kalmer omakorda OÜ-le Rahila võltsitud arved OÜ S&K Äri (19 arvet) ja OÜ Kalbro (10 arvet) nimelt. Arvetel oli märgitud tehingud, millised tegelikult aset ei leidnud.

Kohus leidis, et võltsitud arvete esitamine ja nende eest tasumine toimus ettevõte vahel sünkroonselt. Selliselt laekus OÜ-le S&K Äri alusetult 62 596,44 eurot ning OÜ-le Kalbro 29 544 eurot. Tõendamist on ka leidnud, et Ago Kalmer kandis OÜ Agal Kinnisvarad raha tema võltsitud arvete alusel ja näilike tehingute eest OÜ-le Rahila, kust sama raha koheselt võltsitud arvete alusel OÜ Rahila juhtide poolt kanti edasi OÜ-le S&K Äri ja OÜ-le Kalbro.

Kohtu hinnangul pani Ago Kalmer võltsimise, võltsitud dokumentide kasutamise ja omastamise teod toime tahtluse raskeimas vormis, s.o kavatsetult – tema eesmärgiks oli omastada kolmanda isiku kasuks OÜ Agal Kinnisvarad vara ehk kanda raha OÜ Rahila juhtide vahendusel ja kaasabil OÜ-le S&K Äri ja OÜ-le Kalbro.

Lisaks märkis kohus, et omastatud rahasumma ületas suurt ulatust ligi kolmekordselt.*

Süüdistatav peab tasuma menetluskuluna sundraha, tunnistaja kohtusse ilmumise kulu, kolmanda isiku esindaja tasu, kannatanu lepingulise esindaja menetluskulu ja oma kaitsja tasu kogusummas 47 693,71 eurot.

Kohtuotsus ei ole jõustunud.

* Käesoleval hetkel kehtiva karistusseadustiku redaktsiooni kohaselt loetakse suureks ulatuseks 40 000 eurot, kuritegude toimepanemise ajal oli vastavaks summaks 32 000 eurot.