Kohus tuvastas, et Pärnu Haigla parkimiskohtade suurus ei vasta heale ehistustavale

18. märts 2019
Kristi Kirsberg

Pärnu Maakohus tühistas oma tänases otsuses PPA Lääne prefektuuri tehtud rahatrahvi Pärnu Haigla autoparklas toimunud liiklusõnnetuse suhtes.

Kohus rahuldas kodaniku kaebuse ja tühistas PPA 600€ rahatrahvi väärteotunnuste puudumise tõttu. Väärteoasja lõpetamist otstarbekuse kaalutluses taotles PPA kohtuväline menetleja. Kohtumenetluses ütles kaebaja, et sõitis parklasse ja sealt ära, kõrvalauto riivamist ta tähele ei pannud. Tunnistaja, kelle autot riivati ütles kohtus, et ta teadis küll, et tuleb probleem, kuid surus end ikka kahe auto vahele, sest mujale ei olnud parkida. Kohus tühistas PPA otsuse kuna tuvastas, et kannatanu ise asetas igati teadlikult enda vara ohtu, mistõttu jääb see juhtum väljapoole karistusõiguse normi kaitseala.

Kohus tuvastas muuhulgas menetluse käigus, et parkimiskohtade suurus haigla parklas ei vasta heale ehitustavale ja Eesti Standardile (EVS 843:2016). EVS kohaselt suure käibega parkimiskoha vähim laius on 2,7 m ja pikkus 5 m. Antud juhul haigla parkla mõõdud olid väiksemad.

Kohus leidis, kuivõrd antud haigla on ühtlasi Pärnu linna suurim tööandja ning arvestades ka suurt patsientide arvu, on tema parkla suure liikluskäibega ala, mis peab Liiklusseaduse ja Ehitusseadustiku alusel vastama kehtivale heale ehitustavale.

Õigusvaidlustes hoolsuskohustuste määratlemisel tuleb arvestada, et meditsiiniasutusse pöörduvad inimesed on sageli ka teatud ärevuses ja pabinas, mis on niigi ohu mõttes lisa riskifaktoriks liikluses.

Meediku juurde vastuvõtt on järjekorra alusel ja vastuvõtule ei tohi hiljaks jääda. Olukorras, kus parkimiskohtade suurus on tavapärasest nõutavast ka veel kitsam, võib suures parklas sageli tekkida olukord, kus pikas reas joone peale parkimine on tingitud juba varem valesti parkinud autode asetusest ehk vea edasikandumise tagajärjel. Piisab sellest, kui üks auto on nihkes ja seejärel terve rida võib minna nihkesse ning võib-olla isiku tõttu, kel oli vältimatult kiire arsti juurde jõudmisega ja toimubki eksimus.

Kohus edastas märgukirja Pärnu Haiglale koos eeltooduga ja lisas, et selliseid liiklusohte suurendavaid riskifaktoreid on võimalik oluliselt vähendada ja seeläbi hoida ära ka võimalikke õigusvaidlusi.

Kohtuotsus ei ole jõustunud.