Kohus tühistas otsuse sulgeda Pühajärve põhikool

7. märts 2012
Kristi Kirsberg

Tartu halduskohus tühistas täna Otepää vallavolikogu 23. novembri 2011 otsuse, mille kohaselt peaks Pühajärve põhikool (PPK) lõpetama tegevuse selle aasta 31. augustist.

Koos PPK tegevuse lõpetamisega otsustas vallavolikogu sama põhikooli 1.–3. kooliastme liitmise Otepää gümnaasiumiga ja lasteaiarühma liitmise Otepää lasteaiaga.

Kohus mõistis vallalt kaebajate kasuks välja kantud menetluskulud 9479,49 euro ulatuses.

Vallavolikogu otsuse vaidlustasid kohtus 10 lapsevanemat, kelle arvates rikub otsus nende õigust saada oma lastele haridust ja õigust heale haldusele.

Kohus leidis, et otsus PPK tegevuse lõpetamise kohta on tehtud kiirustades ja kõiki asjaolusid kaalumata.

Kohtus leidis tuvastamist, et otsus on vastuolus Otepää valla haridusvõrgu arengukavaga aastateks 2011–2016 ja Valgamaa koolivõrgu arengukavaga aastateks 2009–2012. Valla arengukava järgi peab vallavalitsus igal aastal analüüsima hetkeolukorda ning ühendab vajadusel järk-järgult vastavalt kooli astuvate õpilaste arvule PPK Otepää gümnaasiumiga. Antud juhul ei ole aga vallavolikogu järginud nõuet, et vastavate eelduste olemasolul toimuks koolide ühendamine järk-järgult, vaid on ühendanud koolid ühekorraga 31. augustist 2012. Lisaks ei näe eelnimetatud maakondlik arengukava ette PPK sulgemist.

Vallavolikogu on haridusvõrgu ümberkujundamise peamiseks argumendiks toonud vajaduse saavutada majanduslikku kokkuhoidu. Otsuse seletuskirja kohaselt kaasneks haridusvõrgu ümberkorraldamisega 2011/2012. aastal haridusteenuse kvaliteedi tõus ja vallaeelarve kulude kokkuhoid 2010. aasta eelarve täitmise põhjal kokku 157 557 eurot. Samas ei sisalda otsus ega selle seletuskiri arvutuskäiku, kuidas sellise tulemuseni jõuti. Samuti ei saa kohtu hinnangul ainult majandusliku kokkuhoiu eesmärgist tuletada õigustust maakoolide sulgemisele.

Eelnõu seletuskirjas on olulise põhjusena toodud ka asjaolu, et PPK õpilaste arv on vaatamata kooli töö kõrgele kvaliteedile järsult langemas. Ka sellega kohus ei nõustunud. Põhikooli õpilaste arv on aastast 2008 püsinud stabiilsena, olles 110 ja 107 vahel. Käesoleval õppeaastal õpib PPKs 90 õpilast, seega on tegemist toimiva kooliga. Otsuses puudub analüüs, mis arvestaks valla demograafilisi trende ja millest saaks järeldada otsuse eelnõus märgitud koolide liitmise põhjusi. Kohtu arvates peaksid 90 õpilasega põhikooli sulgemiseks olema erakordselt kaalukad argumendid nagu madal õppekvaliteet või kohaliku omavalitsuse võimekus kooli üleval pidada. Kohtule esitatud materjalidest nähtuvalt puudub finantsmajanduslik takistus kooli tegevuse jätkamiseks.

Samuti tuvastas kohus, et rikutud on menetlusreegleid, kuna vallavolikogu ei saatnud otsuse eelnõud haridus- ja sotsiaaltöö komisjonile ega teistele komisjonidele läbivaatamiseks. Sellega jäeti läbimata valla põhimäärusega nõutav istungieelne menetlus.

Lisaks viidi otsuse menetlus volikogus läbi kiirendatud korras. Otsuse eelnõu algatamisest kuni otsuse vastuvõtmiseni kulus 16 päeva, läbides volikogu menetluse sisuliselt muutumatul kujul. Kohtu hinnangul ei saa sellist aega niivõrd olulise regionaalpoliitilise ja haridusliku küsimuse vastuvõtmiseks pidada mõistlikuks ajaks. Mida intensiivsemalt mõjutab eelnõu valla elanike põhiseadusega kaitstud huve, seda pikem peab olema aeg läbirääkimisteks.

Kohus tõdes, et otsuse tegemisel ei ole lastevanemate ja õpilaste elukorraldusega seotud asjaolusid peetud vajalikuks isegi välja selgitada. PPK lastevanemaid ei kaasatud otsuse menetlusse ning teavitamine toimus tagantjärele ja üldsõnaliselt.

Tänane otsus on vaidlustatav 30 päeva jooksul.