Kohus rahuldas AS M. V. Wooli esialgse õiguskaitse taotluse osaliselt

3. detsember 2019
Annett Kreitsman

Tallinna Halduskohus leidis menetlusosaliste seisukohti esialgse õiguskaitse kohaldamise osas analüüsides, et M. V. Wooli suhtes tehtud VTA ettekirjutuse täitmise peatamine täies ulatuses ei ole põhjendatud. Kohus rahuldas M.V Wooli taotluse vaid osas, mis puudutab M.V.Wooli lattu sisse ostetud pakendatud toorainet. Kohtu hinnangul on antud olukorras kaalukam rahvatervise kaitse vajadus, eriti arvestades asjaolu, et kaebaja ei ole ära näidanud, et ilmselge oht inimeste tervisele puudub.

Sisseostetud pakendatud tooraine osas otsustas kohus kohaldada tingimuslikku õiguskaitset. See tähendab, et M. V. Woolil on võimalik laos olevad kaubad sealt välja viia tingimusel, et kaubad on originaalpakendis, ning et samas laos ei ole hoitud lahtiseid M.V Wooli tooteid, mille osas on kahtlus, et nad on saastunud L.mon-i bakteriga. Kauba väljavedu peab toimuma VTA kontrolli all ning VTA-l peab olema võimalik kontrollida kauba ohutust. Nende meetmete eesmärk on tagada, et M. V. Wooli laost väljuksid ainult need tooted, mis ei ole liikunud toorainelaost/sügavkülmkambrist ettevõtte teistesse ruumidesse (ehk tooraine ja vahendatav kaup) ja mille puhul ei ole põhjust eeldada nende võimalikku saastumist L.mon tüvega ST1247. Muus osas jättis kohus esialgse õiguskaitse taotluse rahuldamata.

Mis puudutab õiguskaitse meetmena M. V. Wooli tegevuse osalist jätkamist või tegevuse peatamise edasilükkamist, siis leidis kohus, et see ei ole õigustatud. Kohus selgitab, et VTA ettekirjutuse läbiv seisukoht on, et kaebaja tegevuse jätkamise korral ettekirjutuses toodud tegevuskohtade osas on olemas oht rahva tervisele. Seega kaalub käesoleval juhul rahva tervise kaitse üles kaebaja huvi majandustegevuse jätkamiseks ning seega ei saa ka ajutiselt tegevuse jätkamist lubada. Samuti ei ole kohtu hinnangul piisavalt veenvad seisukohad selles osas, et tehaste sees oleks täielikult erinevate tegevuste osas välistatud ristsaastumine.

Kohus rõhutab, et esialgse õiguskaitse kohaldamisel ei otsustata lõplikult põhikohtuasja tulemuse üle ehk ettekirjutuses toodud asjaolude tõendatuse ja ettekirjutuses õiguspärasuse üle. Tegemist on üksnes ajutise otsustusega, mis kehtib kohtuvaidluse lõpuni.

Lisaks võttis kohus tehtud määrusega kaebuse menetlusse ning määras selle läbivaatamisele suulises menetluses. Kohtuistung toimub 16.12.2019 kell 10:00 Tallinna Halduskohtu Tallinna kohtumajas.

Määruse peale on võimalik osaliselt esitada määruskaebus Tallinna Ringkonnakohtule 15 päeva jooksul.