Kohus rahuldas Enefit Power AS taotluse esialgse õiguskaitse tühistamiseks, millega peatati Ida-Virumaal õlitehase ehitus

16. juuli 2021
Kristi Kirsberg
Tartu Ringkonnakohus

Tartu Ringkonnakohus rahuldas tänase, 16. juulil tehtud määrusega Enefit Power AS-i taotluse esialgse õiguskaitse määruse tühistamiseks, millega oli varem peatanud ENEFIT 282 Õlitehase ehitusloa kehtivuse kuni asjas kohtulahendi jõustumiseni.

Kuigi ringkonnakohus leidis, et MTÜ-l Loodusvõlu esineb esialgse õiguskaitse vajadus, ei pidanud kohus esialgse õiguskaitse jätkuvat kohaldamist põhjendatuks seoses kohtuasjas esitatud ekspertide hinnangutega, millest koosmõjus keskkonnamõjude strateegilise hindamise aruandega nähtub, et ehitustegevusega kaasnev ebasoodne mõju lähedal asuva Natura 2000 võrgustiku ala kaitse-eesmärgile on Euroopa Kohtu standardile nõutavalt piisava selgusega välistatud. Eeltoodust tulenevalt leidis ringkonnakohus, et esineb alus ehitusluba vaidlustanud MTÜ Loodusvõlu esialgse õiguskaitse taotluse osas tehtud varasema kohtumääruse muutmiseks.

Esialgse õiguskaitse tühistamine jõustub viivitamatult, kuid menetlusosalistel on 15 päeva jooksul õigus esitada ringkonnakohtu määruse peale määruskaebus Riigikohtule.

MTÜ Loodusvõlu apellatsioonkaebus Tartu Halduskohtu 04.06.2021. a otsuse peale, millega MTÜ kaebus ehitusloa peale rahuldamata jäeti, on ringkonnakohtu menetluses. Seega jätkub põhivaidluse lahendamine Tartu Ringkonnakohtus.