Kohus mõistis Venezuelast kohvipakkides narkoaineid Eestisse toimetanutele karistused

8. veebruar 2012
Kristi Kirsberg

Harju Maakohus tunnistas täna Viktor Sestakovi (56), Rajesh Dharmendra Sewbarani (42), Juri Porotikovi (43) ja Dmytro (50) süüdi suures koguses narkootilise aine ebaseaduslikus veos grupi poolt ja suure varalise kasu saamise eesmärgil ja narkootilise aine üle Euroopa Ühenduse tolliterritooriumi piiri ja Eesti Vabariigi riigipiiri toimetamise katses grupi poolt, mõistes Sewbaranile ja Sestakovile karistuseks 9 aastat reaalset vangistust, Porotnikovile 6,5 aastat vangistust, millest poolteist aastat kandmisele reaalselt ja 5 aastat kandmisele tingimisi 5aastase katseajaga. Dmytrole mõistis kohus karistuseks 4 aastat tingimisi vangistust 4aastase katseajaga.

Vangistuse algusaega arvestatakse süüdistatavate kinnipidamisest ning katseaega alates kohtuotsuse kuulutamisest s.o alates tänasest.

Lisakaristusena kohaldatakse Sewbaranile väljasaatmine Eesti Vabariigist koos sissesõidukeeluga kümneks aastaks.

Välja saadetakse Sewbaran 48 tunni jooksul pärast vabadusekaotuse ärakandmist ja tema sissesõidukeelu tähtaeg hakkab kulgema alates väljasaatmise päevast.

Süüdistatavatelt konfiskeeritakse kinnistud ja raha. Nad peavad tasuma sundraha ja menetluskulud.

Riigiprokuratuuri esitatud süüdistuse kohaselt leppisid Sestaklov, Sewbaran ja Porotikov eeluurimisel täpsemalt tuvastamata ajal kokku, et hakkavad narkootiliste ainete Eestisse sisseveoks tegelema "kohviäriga". Selleks tellis Sewbaran enne 14.06.2010 täpselt tuvastamata isikutelt Venezuelast "kohvi", laskis saadetise välja saata Dmytro nimele ja rahastas saatmist. Potorikov ja Sewbaran kontrollisid saadetise liikumist ja vajalikke tollivormistuste täitmist, ning teatasid Sestakovile kauba liikumisest.

Venezuelast Eestisse saabunud 220 pakis kohvis Borbon oli 47,81 kg puhast kokaiini ja veel lisaaineid. Sellest kogusest kokaiinist piisanuks narkootilise joove saamiseks vähemalt 478 100 inimesele.

47,81 kg kokaiini väärtus võib olla 95 620 000 kuni 47 810 000 krooni (6 111 232 kuni 3 055 616 eurot).

Süütegu avastati ja seda uuriti Euroopa riikide rahvusvahelise koostöö raames.

Saadetisele tehtud menetlustoimingute käigus asendati kogu saadetise sisuks olnud kohvi-kokaiinisegu (220 kg) naturaalse kohvipuruga.

Saabunud kohvipakke hoidis Sestakov oma elukohas alates 27.09.2010 kuni 04.10.2010, kui ta hakkas pakke ära vedama ja ta selle tegevuse ajal kinni peeti.

Kohtuasi lahendati kokkuleppemenetluses.

Otsuse peale on õigus esitada apellatsioon Tallinna Ringkonnakohtule 15 päeva jooksul Harju Maakohtu kaudu seoses kriminaalmenetluse seadustiku 9. peatüki 2. jao või § 339 lõike 1 sätete rikkumisega ning ka juhul, kui kokkuleppes kirjeldatud tegu ei ole kuritegu, see on karistusseadustiku järgi ebaõigesti kvalifitseeritud või kui süüdistatavale on kuriteo eest mõistetud karistus, mida seadus selle eest ette ei näe.