Kohus mõistis Eduard Kase süüdi 16-aastase noormehe mõrvas

30. juuni 2020
Annett Kreitsman

Tartu Maakohus mõistis täna, 30. juunil Eduard Kase (21) süüdi 16-aastase noormehe mõrvas. Liitkaristusena mõistis kohus E. Kasele 17 aastat 6 kuud ja 24 päeva vangistust.

Süüdistuse järgi otsustas Eduard Kask karistada enda tuttavat 16-aastast noormeest, kes oli E. Kase hinnangul talle võlgu jäänud. Selleks sõitis E. Kask 2019.a 30. juuni hommikul Tartu valda Kükitaja külla, kus süütas elumaja, milles kannatanu viibis. Teoga sulges Kask teadvalt kannatanu väljapääsuvõimalused - ta süütas puidust trepi, kaotades sellega ainsa evakuatsioonitee. Lisaks süüdistati E. Kaske teistes rikkumistes, mis olid toime pandud varasematel perioodidel.

Kohus arutas asja üldmenetluses avalikul istungil kolmeses kohtukoosseisus ehk koos rahvakohtunikega. Kohus jõudis otsusele, et Eduard Kask on mõrva toime pannud sihipäraselt eesmärgistatult tegutsedes ehk kavatsetult. Samuti leidis kohus, et tegu pandi toime madalatel motiividel, eesmärgiga end tutvusringkonnas kehtestada. Lisaks mõistis kohus E. Kase süüdi varguses, avaliku korra raskes rikkumises, kehalistes väärkohtlemistes ning võimuesindaja ähvardamises.

Karistuse mõistmisel arvestas kohus negatiivsete asjaoludena, et tegemist on kolmanda süüdimõistva kohtuotsusega E. Kase suhtes ning eksperdi arvamusel on E. Kasel välja kujunenud kuritegelikud hoiakud. Karistuse mõistmisel arvestas kohus ka seda, et tegemist on äärmiselt noore inimesega ning et E. Kask võttis enamuses kergematest karistustes süü omaks, avaldas kahetsust ja vabandas kannatanute ees ning neist ühega ka leppis kohtusaalis. Samuti avaldas E. Kask kahetsust ka kogu toimepandu ja juhtunu pärast. Eelnevat arvesse võttes, otsustas kohus lugeda kergemad karistused kaetuks raskeimaga, s.o mõrva eest karistuseks mõistetud 17 aasta vangistusega. Kuna aga Eduard Kase suhtes tuli moodustada ka liitkaristusi kahe tema suhtes varasemalt tehtud süüdimõistva kohtuotsusega, siis kujunes kohtuotsuste kogumis lõplikuks liitkaristuseks 17 aastat 6 kuud ja 24 päeva vangistust, mille kandmise algust loetakse alates kahtlustatavana kinnipidamisest, s.o alates 30.06.2019.a.

Tsiviilhagidest otsustas kohus rahuldada neljast nõudest osaliselt kaks. Varalise kahju hüvitamiseks ei tuvastanud kohus alust, kuna kindlustuse poolt on see suuremas osas juba hüvitatud ning kohtul ei ole alust kahelda kindlustuse otsustustes. Mittevaralise kahju hüvitamise nõuded rahuldas kohus osaliselt, ühe kannatanu nõude rahuldas kohus 7000 euro ulatuses ning teise kannatanu nõude 15 000 euro ulatuses. Lisaks mõistis kohus E. Kaselt välja riigituludesse menetluskuluna kokku 6313.61 €.

Kohtuotsus ei ole jõustunud. KrMS § 319 lg 1 alusel tuleb apellatsiooniõiguse kasutamise soovist teatada otsuse teinud kohtule kirjalikult seitsme päeva jooksul, alates kohtuotsuse resolutiivosa kuulutamisest.