Kohus kohustas Vabariigi Valitsust võtma seisukoht Estonia huku täiendava uurimise taotluse osas

24. oktoober 2019
Anneli Vilu

Kohus kohustas Vabariigi Valitsust võtma seisukoht Estonia huku täiendava uurimise taotluse osas

Tallinna Halduskohus tegi täna otsuse Estonial hukkunud ohvrite lähedaste kaebuses, kus paluti Eesti riigil algatada laeva huku osas uus uurimine. Kohus leidis, et Vabariigi Valitsus ei ole lähedaste taotlusele nõuetekohaselt vastanud ning parvlaev Estonia huku uue uurimise algatamise osas seisukohta võtnud. Seetõttu kohustati valitsust lahendama 60 päeva jooksul, kohtuotsuse jõustumisest, lähedaste taotlus.

Estonia parvlaeval hukkunud ohvrite lähedased ja Estonia huku üle elanud reisijad esitasid 2016. aasta oktoobris peaministrile taotluse algatada uus uurimine Estonia huku põhjuste väljaselgitamiseks. Kohtumenetluses selgus, et ainus tagasiside, mille kaebajad sellele pöördumisele said, oli kaks aastat hiljem ehk 2018. aasta novembris laekunud kiri justiitsministeeriumist. Sisuga, et haldusmenetluse uuendamise otsustamine on Vabariigi Valitsuse, mitte ministeeriumi pädevuses ning ministeerium ei pea põhjendatuks pöörduda menetluse uuendamiseks valitsuse poole. Ehk Vabariigi Valitsus, kellele taotlus esitati, ei ole taotlusele vastanud ning taotlusele vastas justiitsministeerium, kellele see taotlus ei olnud esitatud ning kes ei olnud ka pädev seda lahendama.

Kohtumenetluses ka ei selgunud, millisel õiguslikul alusel ei pidanud peaminister, kellele taotlus esitati, sellele vastama ja millistel asjaoludel vastas kaebajatele peaministri ja Vabariigi Valitsuse asemel justiitsministeerium.

Tänaseks on taotluse lahendamise mõistlik aeg ilmselgelt möödunud, seega on Eesti valitsus kohtu hinnangul kaebajate taotluse lahendamisega õigusvastaselt viivituses.

Kohus selgitas, et ei saa lahendada valitsusele esitatud taotlust tema eest. Samuti ei kirjuta kohus valitsusele ette, kuidas taotlus lahendada. Küll aga tuleb valitsusel seda teha mõistliku aja jooksul, milleks kohus peabki antud juhul 60 päeva. Seejuures peab valitsus taotluse lahendamisel lähtuma hea halduse põhimõttest ning ei tohi menetluslikke õigusi kuritarvitada ning asjaga taas põhjendamatult viivitama hakata.

Kohus mõistis vastustajatelt solidaarselt kaebajate kasuks välja ka menetluskulud 2580 eurot.

Tänast otsust saab vaidlustada hiljemalt 25. novembril 2019.