Kohus: kiirlaenule kehtestatud viivisemäär 0,5% kalendripäevas on õigustühine

9. Mai 2012
Kristi Kirsberg

Jõustus Tartu maakohtu otsus, milles tuvastati 2008. aastal kiirlaenufirma ja eraisiku vahel sõlmitud lepingus laenajat ebamõistlikult kahjustav ja seetõttu tühine viivisemäär 0,5% kalendripäevas ehk 182,5% aastas.

Kohus asus seisukohale, et lepingus kehtestatud viivisemäär on tühine, sest vaatamata kiirlaenu andmise lihtsustatud korrale ja laenutagatise nõude puudumisele on sellises määras viivisenõudega laenaja kahjuks oluliselt kõrvale kaldutud poolte õiguste ja kohustuste tasakaalust. Kohus leidis, et lepingus sätestatud ebamõistlikult kõrge viivisemäära tõttu tuleb antud juhul kohaldada seadusejärgset viivisemäära.

Kiirlaenufirma kohtusse esitatud kogunõue ulatus 428,20 euroni, kuid kohus pidas ebamõistlikult suure viivisesumma tõttu põhjendatuks kokku 284,54 euro väljamõistmist.

Kiirlaenufirma ja isik sõlmisid 2008. aasta märtsis interneti vahendusel kiirlaenulepingu 191,73 euro saamiseks 30 päevaks intressiga 44,74 eurot. Laenu saanud isik aga ei täitnud lepingust tulenevaid kohustusi. Laenufirma pöördus eelmise aasta juulis kohtusse 428,20-eurose nõudega, mis koosnes laenu põhiosast, intressist ja viivisest. Kohtusse hagiavalduse esitamise ajaks eelmise aasta juulis oli viivisesumma kasvanud juba 1135,04 euroni. Hageja vähendas siiski oma viivisenõuet põhinõude suuruseni ehk 191,73 euroni.

Võlaõigusseaduse kohaselt võib võlausaldaja nõuda võlgnikult viivist arvates kohustuse sissenõutavaks muutumisest kuni kohase täitmiseni. Kiirlaenufirmal oli õigus nõuda viivist 25. aprillist 2008 kuni hagi koostamise ajani, 21. juulini 2011. Viivise seadusejärgne määr oli sel perioodil sõltuvalt perioodist 8–11% aastas. Kohus rakendas seadusejärgset viivist 0,02% päevas. Seetõttu pidas kohus põhjendatuks viivise väljamõistmist summas 48,07 eurot.