​Kohus ei vabastanud Märt Ringmaad karistuse kandmisest parandamatu haiguse tõttu

27. november 2019
Kristi Kirsberg

Viru Maakohus jättis tänase kohtumäärusega rahuldamata kinnipeetava Märt Ringmaa (81) kaitsja vandeadvokaadi abi Raiko Paasi taotluse vabastada kinnipeetav karistuse kandmisest parandamatu haiguse tõttu.

Kuriteod, mille toimepanemises kinnipeetav Märt Ringmaa on süüdi tunnistatud, olid äärmiselt ohtlikud kogu ühiskonna suhtes (lõhkeseadeldise ebaseaduslik valmistamine, plahvatuse tekitamine, mõrvakatse) ning seega on ta avalikkusele kõrgohtlik. Kinnipeetav on ka varem kriminaalkorras karistatud, tema varasemad karistused on kustunud. Kaitsja kinnitas maakohtu istungil, et vanglas on kinnipeetav ennast üleval pidanud eeskujulikult ning distsiplinaarkaristused tal puuduvad. Nendele asjaoludele ei vaielnud vastu ka abiprokurör.

Kohus luges tuvastatuks ja nõustub siinkohal nii abiprokuröri kui kaitsja seisukohaga, et Karistusseadustiku §79 sätestatud materiaalne eeldus, kinnipeetava parandamatu haigus, on käesolevas kohtuasjas igati tõendatud. Maakohus rõhutab, et KarS §79 lg 1 alusel tehtav otsustus on kohtu kaalutusotsus ning ei saa eeldada, et kinnipeetav kuulub igal juhul vabastamisele, kui kohtule on esitatud kõik vajalikud dokumendid kinnipeetava parandamatu raske haigestumise kohta. Kinnipeetava haigus on parandamatu ja kahtlemata ka raske. Eksperdi ütluste kohaselt ei ole käesoleval ajal sellest täielik paranemine enam võimalik. Maakohus leiab, et käesolevas kohtuasjas koostatud ekspertiisiaktis välja toodud järeldust tulebki võtta aluseks, et hinnata kaitsja esitatud taotlust. Maakohtul puuduvad vajalikud meditsiinilised teadmised, ekspertiisiakti järeldus on üheseltmõistetav. Eksperdi ütluste kohaselt kohtuistungil on kinnipeetaval diagnoositud kroonilised haigused hoitavad kontrolli all ravimitega ning parandamatu haiguse prognoosi need ei mõjuta.

Maakohus kaalus siinjuures kõiki Karistusseadustiku §79 lg 1 sätestatud asjaolusid ja tuvastas, et kinnipeetavale on vangistuses tagatud vajalik ravi, vabaduses viibides ei erineks tema ravi vanglas saadavast ravist. Maakohus leiab, et ekspertiisiakti kohaselt on kinnipeetav ise oma keeldumistega näidustatud ravist tekitanud käesoleval ajal oleva olukorra. Kohus leiab, et kinnipeetava vabastamine vangistusest parandamatu haiguse tõttu ei ole põhjendatud.

Kohtumäärus ei ole jõustunud.