Kohus ei vabastanud Märt Ringmaad ennetähtaegselt vangistusest

7. juuni 2018
Kristi Kirsberg

Viru Maakohus ei vabastanud 07.06.2018 määrusega Märt Ringmaad vangistusest tingimisi enne tähtaega.

Kohus, tutvunud asja materjalidega ja ära kuulanud menetlusosalised, leidis, et süüdimõistetu ei kuulu vangistusest tingimisi enne tähtaega vabastamisele. Kohtu hinnangul annab kuriteo toimepanemise asjaoludest lähtuv ohuprognoos küllaldase põhjuse arvata, et olenemata oma kõrgest east võib kinnipeetav jätkata vabanemisel kuritegude toimepanemist.

Kuriteo toimepanemise asjaoludest nähtub, et lõhkeainetega üldohtlikud kuriteod ei olnud suunatud ühegi konkreetse inimese vastu, vaid juhuslikele möödujatele, millest omakorda järeldus, et kuritegude toimepanemisel puudus igasugune motiiv. Kuritegude toimepanemise asjaoludest nähtub, et ta ei olnud alkoholijoobes, vaid tegutses kaine mõistusega ning etteplaneeritult. Arvestades kuritegude arvukust, ühiskonnaohtlikkust ja saabuda võivate tagajärgede raskust, ei ole kohtu hinnangul kinnipeetava tingimisi enne tähtaega vangistusest vabastamine õigustatud ega kooskõlas karistuse mõistmise eesmärkidega, milleks eelkõige on mõjutada süüdlast edaspidi hoiduma kuritegude toimepanemisest.

Prokuratuur ja vangla ei toetanud vabastamist.

Kohtumäärus on vaidlustatav 15 päeva jooksul selle kättesaamisest.