Kohus ei vabastanud Assar Paulust ennetähtaegselt

20. veebruar 2019
Kristi Kirsberg

Viru Maakohtu Rakvere kohtumajas tehti avalikuks täna kohtumäärus, milles kohus asus seisukohale, et käesoleval ajal, mil Assar Paulusel on kandmata rohkem kui kaks aastat temale mõistetud karistusest, ei ole uue kuriteo toimepanemise risk süüdistatava ennetähtaegseks vabastamiseks piisavalt maandatud.

Viru Maakohtu 24.11.2016 otsusega mõisteti Assar Paulusele liitkaristuseks seitse aastat vangistust. Karistuse kandmise alguseks loeti 14. aprill 2014.

7. detsembril 2018.a. esitas Viru Vangla Viru Maakohtule materjalid kinnipeetava Assar Pauluse vangistusest tingimisi enne tähtaega vabastamiseks. Seejuures ei toetanud Viru Vangla, arvestades Assar Pauluse ohtlikkuse taset ning uue kuriteo toimepanemise tõenäosust, Assar Pauluse tingimisi enne tähtaega vabastamist.

Viru Maakohtule edastatud seisukohas teatas prokurör, et ei soovi osa võtta Assar Pauluse tingimisi enne tähtaega vangistusest vabastamise küsimuse läbivaatamisest. Vaatamata vangla seisukohale ei ole prokuratuur vastu, kui kohus Assar Pauluse vangistusest tingimisi ennetähtaegselt vabastab, märgiti kirjalikus seisukohas.

Assar Paulus avaldas kohtuistungil kohtule, et ta soovib vabaneda vangistusest tingimisi enne tähtaega. Kaitsja hinnangul on põhjendatud Assar Pauluse tingimisi enne tähtaega vabastamine.

Kohus, kuulanud ära süüdimõistetu ning tema kaitsja ja tutvunud prokuröri seisukoha ja Viru Vangla poolt esitatud materjalidega, leiab, et süüdimõistetu Assar Paulus ei kuulu vangistusest tingimisi enne tähtaega vabastamisele.

Kinnipeetava iseloomustuse põhjal võib asuda seisukohale, et Assar Pauluse vabanemisjärgsed elutingimused on head. Assar Paulusel on olemas vabanemisjärgne elukoht ning olemas on ka vabanemisjärgne töökoht. Lisaks ootab Assar Paulust vabaduses toetav lähisuhtevõrgustik. Kinnipeetava head vabanemisjärgsed elutingimused on käesoleval juhul kindlasti positiivseks, ent mitte määravaks asjaoluks, kuivõrd head elutingimused olid Assar Paulusel olemas ennegi, kuid need ei hoidnud isikut ära raskeid kuritegusid toime panemast.

Kohus nõustus Tartu Ringkonnakohtu 16.05.2018 määruses (Assar Pauluse tingimisi ennetähtaegse vabastamise menetlus elektroonilise järelevalve alla) väljendatud seisukohaga, et: Assar Pauluse kuritegude asjaolud viitavad süüdimõistetus sügavalt juurdunud kuritegelikule mentaliteedile ja erakordselt tihedatele sidemetele kriminaalse maailmaga.

Kohtumäärus ei ole jõustunud, selle saab vaidlustada 15 päeva jooksul.