Kohus ei peatanud Nelja Energia ühinemist

10. detsember 2018
Kristi Kirsberg

Kohus jättis 10. detsembri määrusega rahuldamata AS Skinest Energia taotluse peatada esialgse õiguskaitse korras Konkurentsiameti 06.11.2018 otsuse kehtivus ning keelata Enefit Green AS-l ja Nelja Energia AS-l koondumise jõustamine. Kohus tühistas ühtlasi varasema määruse, millega oli kohaldanud esialgset õiguskaitset kuni tänaseni.

Kohtu hinnangul on tagajärg, mida AS Skinest Energia esialgse õiguskaitsega takistada soovib saabunud kuna Enefit Green viis koondumise lõpuni juba 6. novembril 2018 (s.o enne AS Skinest Energia kaebuse esitamist).

AS Skinest Energia esitas halduskohtule kaebuse, milles palus tühistada Konkurentsiameti 06.11.2018 otsuse, millega anti luba Enefit Green AS-i ja Nelja Energia AS-i koondumisele, ning tuvastada, et nende koondumine on keelatud.

Kaebaja esitas ka esialgse õiguskaitse taotluse, milles palus peatada tagasiulatuvalt Konkurentsiameti 06.11.2018 otsuse kehtivus ning keelata koondumise jõustamine kuni kohtuasja menetlust lõpetava kohtulahendi jõustumiseni.

Konkurentsiamet oma otsuses leidis, et koondumisega ei kaasne konkurentsiseaduses nimetatud asjaolusid, mis tingiksid koondumise keelamise. Seega puudub koondumisel negatiivne mõju ka avalikele huvidele. Sama leidis esialgse õiguskaitse osas ka kohus. Lisaks ei ole võimalik praeguse seisuga, kus koondumine on juba lõpule viidud, ka enam üks-ühele taastada koondumiseelset olukorda.

Kohus leidis: "Arvestades, et koondumist tuleb selle läbiviimise seisuga lugeda õiguspäraseks ning kaebaja ei ole toonud välja argumente selle kohta, et koondumine omaks kohest pöördumatut mõju tema õigustele, ei kaalu kaebaja huvid kohtu hinnangul praegusel juhul üles kolmandate isikute huve".

Tänane määrus puudutas vaid esialgse õiguskaitse kohaldamist ja on vaidlustatav 15 päeva jooksul. Kohus andis ühtlasi menetlusosalistele võimaluse esitada hiljemalt 7. jaanuariks 2019 seisukoht kaebuse enda menetlusse võtmise küsimuse lahendamiseks.