Kohus ei lõpetanud A. Kofkini suhtes kriminaalmenetlust

18. veebruar 2019
Kristi Kirsberg

Harju Maakohus kuulutas täna nn "Savisaare protsessina" tuntuks saanud kriminaalasjas kolm kohtumäärust, millega:

1) jäeti rahuldamata Alexander Kofkini kaitsjate taotlus lõpetada menetlus A. Kofkini suhtes seoses mõistliku menetlusaja möödumisega;

2) rahuldati Riigiprokuratuuri taotlus kaasata Edgar Savisaar kriminaalasjas menetlusse kolmanda isikuna ja arestida konfiskeerimise tagamiseks Edgar Savisaare elukohast läbiotsimisel leitud ja ära võetud 80 000 eurot;

3) rahuldati Edgar Savisaare kaitsjate taotlus tagastada Edgar Savisaarele tema kodust läbiotsimisel leitud ja ära võetud sularaha kogusummas 106 000 eurot ja 300 000 krooni;

4) jäeti läbi vaatamata Edgar Savisaare kaitsjate taotlus mõista riigilt Edgar Savisaare kasuks välja menetluskulud 228 995,74 eurot;

5) jäeti läbi vaatamata Edgar Savisaare kaitsjate taotlus mõista riigilt Edgar Savisaare kasuks välja 131 733,33 eurot ametist kõrvaldamisega seoses tekkinud kahju hüvitamiseks;

6) jäeti läbi vaatamata Tallinna linna esindaja taotlus mõista Tallinna linnale välja menetluskulud 21 789,74 eurot;

7) jäeti läbi vaatamata MTÜ Eesti Keskerakond taotlus mõista riigilt MTÜ Eesti Keskerakond kasuks välja menetluskulud 129 378,51 eurot.

Maakohtu määrused ei ole jõustunud.

Protsess A. Kofkini, V. Kunmani, H. Tederi, K. Kallo, A. Tuulbergi ja MTÜ Eesti Keskerakond üle jätkub 18. märtsil.

Selgituseks: Alexander Kofkini osas (punkt 1) viitas kohus sellele, et A. Kofkinile esitatud süüdistuses pole talle ette heidetud mitte ühtegi tegu, mida saaks vähimalgi määral seostada 2011. aastal Šveitsi võimudele edastatud õigusabipalvega – nimelt on talle süüdistuses ette heidetavad kuriteod pandud toime aastatel 2014 ja 2015 ning süüdistuses nimetatud tegudega seoses allutati A. Kofkin esmakordselt menetlustoimingutele septembris 2015, kui tema elu- ja tööruumid läbi otsiti. Seega on menetlus A. Kofkini suhtes kestnud alla nelja aasta ning kriminaalasja keerukust ja mahukust arvestades ei ole menetlusaeg olnud ebamõistlikult pikk. "Kui aga A. Kofkin leiab, et teda on alates 2011. aasta lõpust alusetult kahtlustatud ning tema mainele on sellega tekitatud kahju, siis need küsimused tuleb lahendada käesolevast kriminaalmenetlusest eraldiseisvate menetluste raames," märkis kohus.

Puutuvalt E. Savisaare elukohast leitud ja ära võetud sularahasse (punktid 2-3): kriminaalasjas süüdistatakse muu hulgas Aivar Tuulbergi E. Savisaarele kokku 80 000 euro andmises Tallinna Kultuurikatel SA hankekonkursi võidu korraldamise eest. Kohtu hinnangul on 80 000 euro arestimine jätkuvalt põhjendatud, kuna esineb oht, et E. Savisaar võib konfiskeerimise vältimiseks raha ära kasutada või hilisema võimaliku konfiskeerimise muul moel võimatuks teha. Nimetatud summa arestimine ei ole kohtu hinnangul E. Savisaart ka ebamõistlikult koormav. Ülejäänud raha osas (s.o. 106 000 eurot ja 300 000 krooni) puuduvad viited teistele süüdistatavatele, mistõttu pole alust raha jätkuvalt aresti all hoidmiseks.

Puutuvalt menetluskuludega seotud taotlustesse (punktid 4-7): kriminaalmenetluse lõpetamise korral hüvitab menetluskulud, sh valitud kaitsjale makstud mõistliku suurusega tasu, riik. Ent selleks, et kohus saaks menetluskulud riigilt välja mõista, tuleb (kaitsjatel) vastavad taotlused koos menetluskulude arvestusega esitada õigeaegselt, s.o. kriminaalasja sisulise arutamise käigus, aga mitte pärast kohtu lahkumist nõupidamistuppa või pärast menetlust lõpetava kohtumääruse või –otsuse jõustumist (nagu antud juhul).

Käesolevas kriminaalasjas esitas E. Savisaare kaitsja taotluse E. Savisaare suhtes menetluse lõpetamiseks 5. juunil 2018. Maakohus lõpetaski menetluse E. Savisaare suhtes ning vastav määrus jõustus 21. detsembril Riigikohtu määrusega. Alles pärast seda (detsembris-jaanuaris) esitasid Tallinna linna esindaja, MTÜ Eesti Keskerakond ning E. Savisaare kaitsjad taotlused menetluskulude välja mõistmiseks.

Seadusest tulenevalt peab otsustus kriminaalmenetluse kulude hüvitamiseks olema tehtud kohtumenetluse käigus. Kohtu hinnangul pidid E. Savisaare kaitsjad, taotledes E. Savisaare suhtes menetluse lõpetamist ette nägema, et kohus võibki menetluse lõpetada – seega pidanuks nad kohtule koos vastava taotlusega esitama ka menetluskulude arvestuse. Kaitsjad pidid arvestama võimalusega, et hilisemat kohtuliku arutamise staadiumit, mille raames maakohtule taotlusi esitada, enam ei tulegi.

Tallinna linna esindaja taotluse menetluskulude välja mõistmiseks jättis kohus läbi vaatamata samadel põhjustel, miks ei mõistetud välja ka E. Savisaare menetluskulusid. MTÜ Eesti Keskerakond taotluse osas leiab kohus, et valitud kaitsjale makstud tasu kui menetluskulu saab tekkida üksnes kaitsealusel ja tuleb hüvitada kaitsealusele, mitte menetlusvälistele isikutele. Kohtu hinnangul ei olnud antud juhul MTÜ-l Eesti Keskerakond Edgar Savisaare eest menetluskulude hüvitamise kohustust ja seega ei tule kaitsjatasu MTÜ-le Eesti Keskerakond ka hüvitada.