Kohtunik Andra Pärsimäe sulest ilmus hagimenetluse raamat

4. veebruar 2019
Kristi Kirsberg

Täna ilmus ringkonnakohtunik Andra Pärsimäe sulest raamatu "Hagimenetlus. Hagi ja taotluste esitamine" neljas ja täiendatud trükk.

Neljandas trükis on varasemale lisandunud üle 200 viite 1. juulist 2016 kuni 1. septembrini 2018 tehtud Riigikohtu lahenditele, mida tsiviilkohtumenetluse seadustiku kommentaarid ei kajasta. Raamatu lõpus on juhendmaterjalid – haginäidis, hagi ja kostja vastuse sisu- ja vorminõuetele vastavuse tabelid, teemapõhine riigikohtu lahendite loend ja äärenumbritega seostatud mahukas märksõnastik.

Autori sõnul on trükisoe raamat põhiolemuselt ikka õppevahend ja menetlusosalise käsiraamat. Samas on raamatu sisu oluliselt muudetud, vormi osas on uuenduseks äärenumbrid. Raamat lähtub eeldusest, et menetlus on tõenduspõhine dialoog menetlusosaliste ja kohtu vahel. "Tsiviilkohtumenetluses on väga oluline põhimõte, et esimest korda eksinu saab teise võimaluse. Poole õigused ei tohi kohtus kannatada saada, kui dokument ei vasta vorminõuetele, hädaolukorras jääb tähtpäev järgimata või puuduvad teadmised, milliseid asjaolusid ja millal esile tuua," ütles Andra Pärsimägi.

Hagimenetluse raamat tutvustab 49 taotlust ja annab ülevaate normidest, mis aitavad eksimusi vältida või vähemalt neid heastada.

Raamat on mitmekihiline ja tinglikult võib selle jagada kolmeks - esimesest osast leiab lugeja menetluse üldteadmised, teisest taotlused ning kolmandast eriteadmised ja juhised.

Raamatu saab soetada Juura kirjastuse veebipoest.