Kohtuid usaldab 71% eestimaalastest

28. november 2023
Kristi Kirsberg

Traditsioonilisest aasta viimases kvartalis toimuvast institutsioonide usaldusväärsuse uuringust selgus, et kohtuid peab usaldusväärseks 71% vastajatest. Tegemist on läbi aegade kõrgeima tulemuse kordamisega – sama palju usaldajaid oli ka ülemöödunud aastal.

Keskmine kohtu usaldaja on 15–44-aastane kõrgharidusega eestlane, kes töötab spetsialisti või juhina Tallinnas või Lõuna-Eestis ning kuulub kõrgema sissetulekuga gruppi.

Kohut ei usalda 20% vastanutest, keda iseloomustab see, et tegemist on 45-aastase ja vanema mehega, kes on kutseharidusega või pensionär Lääne- ja Lõuna-Eestist ning kellel on madalam sissetulek.

Eraldi küsiti ka isiklikku kokkupuudet. Kohtus oli käinud 7% vastajatest ehk 74 inimest. Neist 68% vastas, et usaldab või pigem usaldab kohut.

Uuritud 28 institutsiooni keskmine usaldus oli 66%. Tavapäraselt moodustavad esineliku Päästeamet ja Häirekeskus (usaldab vastavalt 97% ja 96% vastanuist), millele järgnevad Politsei- ja Piirivalveamet (87%) ning Maksu- ja Tolliamet (83%). Kõige madalam usaldusväärsus on erakondadel, kes usaldab 21% vastanutest.

Uuringu viis läbi Turu-uuringute AS, valimisse kuulus 1010 inimest ning uuringu periood oli 26.10.– 6.11.2023.