Harju Maakohus tunnistas Gerli Mutso süüdi kahes riigivastases ja ühes narkokuriteos

3. juuni 2022
Kristi Kirsberg
Harju Maakohus

Kohus leidis, et G. Mutsole esitatud süüdistused, nii Eesti Vabariigi vastases vandenõus, Eesti Vabariigi vastases luuretegevuses osalemises ja selle toetamises ning narkootilise aine väikeses koguses ebaseaduslikus käitlemises on kohtus uuritud tõenditega täielikult tõendamist leidnud.

Kohtule esitatud tõendite pinnalt ei jäänud mingit mõistlikku kahtlust selles, et G. Mutso lõi teadlikult Eesti Vabariigi vastase suhte Hiina Rahvavabariigi sõjaväeluurega ja pidas seda eesmärgiga neid abistada. Samuti osales ta Eesti Vabariigi vastases luuretegevuses ning selle toetamises. Samuti on tõendamist leidnud see, et G. Mutso sai oma tegevuse eest vastutasuna kokku vähemalt 21 607.52 eurot, mis sisaldas nii saadud rahalist tasu kui ka muid hüvesid.

Riigivastaste kuritegude osas otsustas kohus suurendada prokuratuuri poolt taotletud karistust ja mõista Eesti Vabariigi vastase vandenõu toimepanemise eest Gerli Mutsole 4 aastat ja 6 kuud vangistust, Eesti Vabariigi vastu suunatud luuretegevuse ja selle toetamise eest 8 aastat ja 6 kuud vangistust ning narkuriteo eest 6 kuud vangistust. Kohtu hinnangul oli põhjendatud lugeda kergemad karistused kaetuks raskemaga ning nii jäi lõplikuks ärakandmisele kuuluvaks karistuskes 8 aastat ja 6 kuud reaalset vangistust. Kohtu hinnangul vastab selline karistusmäär nii G. Mutso isikule, tema süü suurusele ning on ka kooskõlas õiguskorra kaitsmise huvidega. Karistuse mõistmisel arvestas kohus seda, et G. Mutsot ei ole varasemalt karistatud, kuid tema teadlikku tegevust, tema motiivi kuriteo toimepanemisel ning ka tegevuse kestust arvestades, ei saa kuidagi öelda, et see oleks olnud mingilgi moel juhuslik episood süüdistatava elus. See oli teadlik ja kestev tegevus, mille lõpetas õiguskaitseorganite sekkumine. Samuti tuleb arvestada seda, et ühiskond ei saa jätta karmilt reageerimata olukorrale, kus isik ohustab kavatsetult ja omakasu eesmärgil Eesti Vabariigi julgeolekut tehes Eesti Vabariigi vastast koostööd välisriigi luureorganisatsiooniga viimase huvides. Ühiskond vajab turvalisust ent ka teadmist, et selliseid isikuid karistatakse pikaajalise vangistusega, mis ühest küljest mõjub positiivselt ja tekitab inimestes turvatunde, kuid samas on ühiskonnale ka selgeks signaaliks, millised on tagajärjed selliste tegude eest.

Samuti mõistis kohus G. Mutsolt konfiskeerimise asendamisena riigivastaste kuritegude toimepanemise eest saadud, kuid ära tarvitatud kriminaaltulu summas 21 607.52 eurot ning menetluskulud kogusummas 2649 eurot.

Harju Maakohtu otsus ei ole jõustunud. Apellatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtule on võimalik esitada 15 päeva jooksul.