Harju Maakohus tegi otsuse mahukas kuritegeliku ühenduse kriminaalasjas

6. jaanuar 2023
Kristi Kirsberg
Harju Maakohus

Harju Maakohus jõudis otsuseni lähiaja mahukaima kuritegeliku ühenduse kriminaalasjas, kus 26 süüdistatavat (sh neli juriidilist isikut) anti kohtu alla 12. veebruaril 2019. Nelja süüdistatava osas eraldati kriminaalasi kokkuleppemenetlusse, milles tehtud süüdimõistev otsus on jõustunud. Kolme juriidilise isiku suhtes on menetlus lõpetatud juriidilise isiku lõppemise tõttu. Samuti lõpetati menetlus ühe füüsilise isiku suhtes tema tervisliku seisundi tõttu. Kriminaalasjas on ligi sada köidet kirjalikke tõendeid ja lisaks kuulati üle mitmed tunnistajad. Asjas toimus üle 160 istungi.

Süüdistuse kohaselt heideti Hubert Hirvele ja Pavel Gammerile ette peamiselt maksu- ja maksejõetuskuritegudele suunatud kuritegeliku ühenduse loomist ja juhtimist, mille eesmärk oli varalise kasu saamine. Lisaks heideti neile ette ka maksu- ja korruptsioonikuriteo toimepanemist, samuti eraviisilise jälitustegevusega tegelemist ja relva- ning laskemoona käitlemisega seotud süütegusid. Pavel Gammerile heideti ette koos Akhmet Ozdoeviga suures ulatuses väljapressimise toimepanemist.

Teistele süüdistatavatele heideti ette kuritegelikku ühendusse kuulumist ja/või maksu-, varavastaste-, korruptsioonikuritegude ning eraviisilise jälitustegevusega, avaliku usalduse vastaste või relvade käitlemisega seotud kuritegude toimepanemist.

Kohus leidis, et kohtupraktikas tunnustatud kriteeriumite järgi ei ole tõendatud süüdistatavate tegutsemine kuritegeliku ühenduse raames ja mõistis kõik süüdistatavad selles teos õigeks. Ühtlasi ei pidanud kohus tõendatuks H. Hirve ja P. Gammeri vastutust relvade ja laskemoona käitlemises. Viktor Särgava mõistis kohus õigeks kõigis etteheidetavates tegudes. Samas leidis kohus, et tõendatud on maksukuritegude toimepanemine, mille tulemusena jäi riigil saamata ca 4,5 miljonit eurot ja tunnistas enamiku süüdistatavaid selles teos ka süüdi, kas maksukuriteo toimepanemise või sellele kaasaaitamise eest. Ühtlasi pidas kohus mõningate eranditega tõendatuks ka teisi kuritegusid.

P. Gammerile mõistis kohus vangistuse pikkusega 8 aastat, seda maksukuriteo, väljapressimise, eraviisilise jälitustegevuse ja erasektoris altkäemaksu andmise eest. H. Hirvele mõistis kohus vangistust pikkusega 6 aastat, seda maksukuriteo, eraviisilise jälitustegevuse ja erasektoris altkäemaksu andmise eest. Süüdistatavad viibivad vahi all. Samuti kohaldati süüdistatavatele ka ettevõtluskeeld, mis kehtib vangistuses viibimisel ja 4 aasta kestel pärast vanglast vabanemist. Lisaks kohaldas kohus süüdistatavatele ka vara laiendatud konfiskeerimist.

Teisi süüdistatavaid karistas kohus vangistusega, mis on jäetud tingimisi täitmisele pööramata, määrates isikutele ka katseaja. Ühte süüdistatavat karistas kohus ka rahalise karistusega, mis jäeti tingimisi täitmisele pööramata.

Kohus rahuldas ka AS MiniCredit (pankrotis) tsiviilhagi tsiviilkostjana kaasatud juriidilise isiku vastu ja Maksu- ja Tolliameti avalik-õigusliku nõudeavalduse maksukuriteo toime pannud süüdistatavate vastu.

Vahi all viibinud süüdistatavatele, keda kohus mõistis õigeks kuritegelikku ühendusse kuulumises, hüvitas kohus osaliselt ka sellega kaasnenud mittevaralise kahju.

Otsus ei ole jõustunud.