Harju Maakohus mõistis kohtunik Eveli Vavrenjuki õigeks

16. oktoober 2023
Kristi Kirsberg
Harju Maakohus

Harju Maakohus mõistis Eveli Vavrenjuki, Olev Kuklase, Sirje Taela, Mark Vavrenjuki, Mirko Vavrenjuki ja Advikaadibüroo Kuklase & Partnerid neile esitatud süüdistuses täies ulatuses õigeks.

E. Vavrenjukki süüdistati altkäemaksu võtmises ning S. Taela, O. Kuklast ja Osaühingut Advokaadibüroo Kuklase & Partnerid altkäemaksu andmises. Süüdistuse järgi sõlmis E. Vavrenjuk aastatel 2008-2012 Tartu Maakohtu kohtunikuna kaks eraldiseisvat ebaõiguskokkulepet: ühe enda sõbrannast pankrotihalduri Sirje Taelaga ning teise enda lähedase sõbra OÜ Advokaadibüroo Kuklase & Partnerid ainuosaniku ja juhatuse liikme Olev Kuklasega. Süüdistuses kaasas E. Vavrejuk aastate jooksul S. Taela ja O. Kuklast enda juhitud pankroti- ja saneerimismenetlustesse, tagades neile seeläbi jooksva tasu saamise võimaluse. Vastutasuna osutas O. Kuklase väidetavalt E. Vavrenjukile tasuta õigusteenuseid ning S. Tael andis E. Vavrenjukile ja tema perekonnaliikmetele varaliselt hinnatavaid soodustusi. Altkäemaksu episoodis leidis kohus, et tõendamist ei ole leidnud altkäemaksukokkulepe E. Vavrenjuki ja O. Kuklase ega E. Vavrenjuki ja S. Taela vahel.

E. Vavrenjukki, Mark Vavrenjukki ja Mirko Vavrenjukki süüdistati selles, et nad esitasid kolmes tsiviilasjas TsMS § 205 lg 1 mõttes kohtumenetluse poole ehk kostja esindajatena korduvalt poole menetluskulude nimekirjades menetluskulude kohta teadlikke valeväiteid eesmärgiga saavutada kõnealuste vaidluste vastaspoolelt enda huvides varakäsutuse tegemine. Kohtu hinnangul on tõendamata, et perekond Vavrenjukid oleksid kohtule esitatud menetluskulude nimekirjades esitanud ebaõigeid andmeid õigusabiteenuse sisu, mahu ja osutaja ning õigusabiteenuse hinna osas. Seega ei leidnud tõendamist, et nad oleksid toime pannud isikute grupis kelmuse katse, dokumendi võltsimise ja võltsitud dokumendi kasutamise.

E. Vavrenjuki süüdistati eriliiki isikuandmete ebaseaduslikus avaldamises omakasu eesmärgil. Selles episoodis leidis kohus, et E. Vavrenjuk küll edastas oma abikaasa e-mailile teise isiku eriliigisi isikuandmeid sisaldava dokumendi, kuid see ei olnud tehtud omakasu eesmärgil.

Sirje Taela süüdistati töövabastuse perioodil tööülesannete täitmises ja seega Eesti Tervisekassale tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomises ning 4 943,99 euro ulatuses varalise kasu saamises. Süüdistuse tekstist ja esitatud tõenditest ei selgunud, milliseid konkreetseid tööülesandeid Sirje Tael pankrotihalduri ja kohtutäiturina töövõimetuslehel viibides täitis, samuti ei leidnud tõendamist, et ta oleks selle ajaperioodi eest saanud palgatulu või muud sotsiaalmaksuga maksustatavat tulu. Seega leidis kohus, et tema süü selles episoodis ei ole tõendatud.

Kohus otsustas, et Eesti Vabariigil tuleb hüvitada Eveli Vavrenjuki õigusabikulud summas 51 096,92 eurot, OÜ Advokaadibüroo Kuklase & Partnerid õigusabikulud summas 15 465 eurot, Sirje Taela õigusabikulud summas 48 300 eurot, Olev Kuklase õigusabikulud summas 80 968, 04 eurot, Mark Vavrenjuki õigusabikulud summas 6387,12 eurot ja Mirko Vavrenjuki õigusabikulud summas 6387,12 eurot ning vabastada aresti alt Eveli Vavrenjukile kuuluv sularaha summas 2325, 88 eurot.

Kohus otsustas jätta rahuldamata OÜ Advokaadibüroo Kuklase & Partnerid, Olev Kuklase ja Eveli Vavrenjuki taotlused süüteomenetluses tekitatud kahju hüvitamiseks ning rahuldada osaliselt Mark Vavrenjuki taotlus süüteoga tekitatud kahju hüvitamiseks ning hüvitada Mark Vavrenjukile süüteoga tekitatud kahju summas 187 eurot.

Otsus ei ole veel jõustunud, seda on võimalik ringkonnakohtus vaidlustada 30 päeva jooksul alates päevast, mil otsuse terviktekst on e-toimikus kättesaadav.

Viivika Siplane
pressiesindaja
Harju Maakohus
5816 8806