Harju Maakohus kõrvaldas menetlusest Tallinna Sadama kohtuasja varurahvakohtuniku

8. juuni 2022
Kristi Kirsberg
Harju Maakohus

Kaitsjad esitasid 31. mail taotluse rahvakohtunik Vladimir Simagini ja varurahvakohtunik Andres Hundi taandamiseks Tallinna Sadama kohtuasja menetlusest. Maakohus jättis V. Simagini taandamise taotluse kui ilmselgelt põhjendamatu rahuldamata. Samuti leidis maakohus, et A. Hunti ei ole võimalik õiguslikult taandada, kuid teda saab menetlusest kõrvaldada määrusega.

Harju Maakohus arutas kaitsja esitatud taotlust, mille kohaselt süüdistatav T. Promm heitis varurahvakohtunikule ette kohtukoosseisu vahetamiseni viiva informatsiooni eest 5000 euro küsimist. Käesoleva etteheite osas oli süüdistatav teinud ka 19.01.2022 Kaitsepolitseiametisse kuriteoteate, kuid selles kaebuses ei alustatud menetlust. Kriminaalasja alustamata jätmine jõustus 04.05.2022 Tallinna Ringkonnakohtu määrusega.

Käesolevas asjas on varurahvakohtunik A. Hunt kinnitanud, et ta on erapooletu ja et ta ei ole sooritanud talle etteheidetud tegusid. Kuivõrd kohtuistungil kumbki osapool (T. Promm ja A. Hunt) jäid enda väidete juurde, A. Hunt kinnitas, et tunneb Ago Laiksood ja tundis viimase hääle ära esitatud helisalvestisel. Kuna helisalvestuse järgi A. Laiksoona esitletud isik esitas väited viisil, mis teiste tõlgenduste seas võimaldab vähemalt seada kahtluse alla, et A. Hunt on 5000 eurot küsinud, siis on igal juhul tekitatud kahtlus, et varurahvakohtunik võis sellise teo toime panna. Seda kahtlust ei ole ei kriminaalmenetluse alustamata jätmises ega ka kohtuistungil kummutatud, kuivõrd kohtule ei ole esitatud ning kohtul ei ole võimalik endal koguda täiendavaid tõendeid selles küsimuses.

Eeltoodu alusel on tegemist olukorraga, kus varurahvakohtunik ise peab ennast erapooletuks, on enda sõnade kohaselt aus ja sõltumatu, kuid kohtuistungil esitatud väidete ja salvestiste pinnalt on võimalik selles kahelda. Seetõttu tuleb varurahvakohtunik kohtumenetluse ausana näivuse tagamiseks menetlusest kõrvaldada. Siinkohal on oluline mõista ka seda, et menetlusest kõrvaldatuna on endisel varurahvakohtunikul võimalus pöörduda enda riivatud õiguse kaitseks politseisse ja/või kohtusse.

Käesolev määrus ei ole vaidlustatav, samuti ei takista varurahvakohtuniku menetlusest kõrvaldamine kohtulikku uurimist.