Halduskohus peatas ajutiselt esialgse õiguskaitse korras kevadise hanejahi ja kaasas menetlusse 129 põllupidajat

8. aprill 2024
Anneli Vilu
Tallinna Halduskohus

Tallinna Halduskohtus on lahendamisel Eesti Ornitoloogiaühingu kaebus Keskkonnaameti 15.03.2024 korraldusele, millega anti põllupidajatele õigus teostada 2024. aasta kevadperioodil koos mitteletaalse heidutusega haneliste (suur-laukhani, valgepõsk-lagle ja kanada lagle) letaalset heidutusjahti. Kohtust soovib Eesti Ornitoloogiaühing nimetatud korralduse tühistamist. Koos kaebusega esitati ka esialgse õiguskaitse taotlus korralduse kehtivuse peatamiseks.

Kohus peatas 1. aprillil Keskkonnaameti korralduse täitmise ajutiselt kuni 30. aprillini, et ära kuulata ka teiste menetlusosaliste seisukoht esialgse õiguskaitse taotluse osas. Seega sel perioodil ei ole lubatud pidada hanejahti Harjumaal, Lääne-Virumaal, Ida-Virumaal, Jõgevamaal, Põlvamaal ja Tartumaal korralduses nimetatud põllumassiividel. Kohus otsustab esialgse õiguskaitse üle lõplikult peale 15.04.2024, kuid enne 30.04.2024.

Keskkonnaamet esitas Tallinna Halduskohtule taotluse kaasata menetlusse põllupidajad, kellel lubati korralduste alusel kahjustuste vältimise eesmärgil haneliste letaalne heidutamine.

Halduskohus otsustas kaasata menetlusse 129 põllupidajat. Kuna antud kohtuasjas võidakse otsustada põllumassiivide omanike või rentnike õiguste ja kohustuste üle, siis leidis kohus, et nad tuleb kolmandate isikutena menetlusse kaasata.

Kohus palub kõikidel, kellele on menetlusse kaasamise määrus edastatud seda kohtule kinnitada. Kõikidel menetlusse kaasatutel on õigus esitada seisukoht Eesti Ornitoloogiaühingu esialgse õiguskaitse taotlusele hiljemalt 15.04.2024 ja seisukoht Eesti Ornitoloogiaühingu kaebusele hiljemalt 30.04.2024.

Halduskohus tõi ka välja, et kuna kaasatud isikuid on 129, oleks menetlusökonoomia põhimõttest lähtudes mõistlik, kui neil oleks ühine esindaja, kellele avaliku e-toimiku kaudu dokumendid kätte toimetada. Seetõttu tuleb kõigil, kes antud kohtumenetlusse kaasati teatada, kas ühine volitatud esindaja või menetlusdokumente vastu võtma volitatud isik.

Kohus rõhutab, et põllupidajatel ei ole kohustust esitada seisukohta kaebusele ega esialgse õiguskaitse taotlusele, vaid see on nende õigus ja võimalus. Nii näiteks võivad nad esitada ühise seisukoha koos Eesti Põllumajandus-Kaubanduskojaga, kellelt kohus ka palus oma seisukohta.

Kohus vaatab asja läbi kirjalikus menetluses ning kohtuotsus kuulutatakse 24. mail 2024.

Kolmandate isikute kaasamise ja esialgse õiguskaitse kohaldamise osas on võimalik esitada määruskaebus Tallinna Ringkonnakohtule 15 päeva jooksul.